Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
založení, hospodaření a zánik podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17a) Založení, hospodaření, zánik podniku Podnikatel, který se rozhodne založit podnik, si musí ujasnit: výrobky a množství, které bude vyrábět, nebo služby, které bude poskytovatjak zajistí potřebné finance a způsoby dosažení ziskus kým bude spolupracovat, jakou zvolí právní formu podnikání Podnikatelský záměr – konkretizuje cíl podnikatelské činnosti, provádí rozbor trhu, na kterém bude podnik působit a určuje umístění podniku Strategie – stanovení koncepce rozvoje podniku (formulace cílů a cest k dosažení) Politika podniku – pravidla chování podniku v jednotlivých oblastech činnosti např. cenová politika, investiční politika, mzdová politika pro podnikání je třeba mít dostatek finančních zdrojů Zakladatelský rozpočet – obsahuje předpokládanou výši nákladů a výnosů, výši kapitálu potřebného na krytí investičního a oběžného majetku Rozhodování o druhu výrobků a služeb – mělo by být doloženo průzkumem trhu, kdy se zjistí, jaké výrobky nebo služby na trhu chybí při založení podniku se musí dodržet určité právní předpisydnem zápisu do obchodního rejstříku vzniká podnik Založení živnosti Živnost ohlašovací – ohlášení živnostenskému úřadu – kde fyzická osoba uvede jméno, příjmení, RČ, místo podnikání, trvalé bydliště a PO obchodní jméno, sídlo a právní formu podnikání → na základě těchto náležitostí vydá úřad živnostenské oprávnění Koncesovaná živnost – vzniká na základě žádosti o vydání koncese podané na ŽÚ, FO přiloží doklad, který prokazuje odbornou způsobilost a PO doklad, který prokazuje odbornou způsobilost odpovědného zástupce – schválení dalšího státního orgánu – stanovisko do 30dnů Založení družstva zakladatelé vypracují stanovy, svolají ustavující členskou schůzina ustavující členské schůzi se určí výše zapisovaného základního kapitálu, schvalují se stanovy a volí se představenstvo a kontrolní komiseuchazeči se zaváží k členským vkladům, dosahující stanovené částky ZKčlenové musí zaplatit základní členský vklad nebo jeho část, tzv. vstupní vklad do 15 dnů od ustavující členské schůze, zbytek nejpozději do 3 letpředstavenstvo podá návrh na zápis do obchodního rejstříku, návrh podepisují všichni členové představenstva a může být podán tehdy, kdy je splacena ½ zapisovaného základního kapitálu – k návrhu se přikládá notářský zápis o ustavující členské schůzi, stanovy, doklad o splacení zapisovaného základního kapitálu Založení společnosti společenskou smlouvou případně zakladatelskou listinouminimální počet osobpřípadně povinný vklad Hospodaření podniku v podniku při činnosti dochází ke spotřebě výrobních činitelů, např. práce, materiál,…tato spotřeba se musí vyjádřit v peněžních jednotkáchspotřebu výrobních činitelů na určitý účel, vyjádřenou v penězích nazýváme nákladyprodejem výrobků a poskytování služeb, tedy prodejem svých výkonů podnik dosahuje výnosů, tedy výkony podniku vyjádřené v penězíchrozdíl mezi náklady a výnosy je hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - důležitý ukazatel úrovně hospodaření - rozdíl mezi náklady a výnosy - provozní, finanční Zisk- zdroj financování rozvoje podniku zdroj úhrady danínástroj hmotné stimulace (dividendy, podíl na zisku)část jako příděl do fondů tvořených ze ziskunerozdělená část zisku ve prospěch účtu nerozdělený zisk z minulých let Ztráta- snižuje finanční zdroje podnik hospodařící se ztrátou nemůže úspěšně obnovovat svou činnost, snižuje objem jeho majetkuúhrada ztráty – použitím fondu (zákonný rezervní fond), platbami od společníka (s.r.o.), převodem ztráty do dalších účetních období Cíl podniku- prvořadým cílem je snaha dosáhnout zisku zajištění dlouhodobé existence podnikurozvoj podniku Zrušení podniku nedobrovolné– rozprodej majetku podniku, z těchto prostředků se zaplatí dluhy vůči státu, dodavatelům, zaměstnancům a zbytek si rozdělí majitelédůvod zrušení – dobrovolný nebo úpadek (bankrot)dobrovolné – majetek podniku přechází na jiný podnik, tzv. nástupce, podnik pokračuje v činnosti a často zůstává i jméno původního podniku

Témata, do kterých materiál patří