Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
založení, hospodaření a zánik podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Podnikatel, který se rozhodne založit podnik, si musí ujasnit:

 • výrobky a množství, které bude vyrábět, nebo služby, které bude poskytovat

 • jak zajistí potřebné finance a způsoby dosažení zisku

 • s kým bude spolupracovat, jakou zvolí právní formu podnikání

Podnikatelský záměr – konkretizuje cíl podnikatelské činnosti, provádí rozbor trhu, na kterém bude podnik působit a určuje umístění podniku

Strategie – stanovení koncepce rozvoje podniku (formulace cílů a cest k dosažení)

Politika podniku – pravidla chování podniku v jednotlivých oblastech činnosti např. cenová politika, investiční politika, mzdová politika

 • pro podnikání je třeba mít dostatek finančních zdrojů

Zakladatelský rozpočet – obsahuje předpokládanou výši nákladů a výnosů, výši kapitálu potřebného na krytí investičního a oběžného majetku

Rozhodování o druhu výrobků a služeb – mělo by být doloženo průzkumem trhu, kdy se zjistí, jaké výrobky nebo služby na trhu chybí

 • při založení podniku se musí dodržet určité právní předpisy

 • dnem zápisu do obchodního rejstříku vzniká podnik

Založení živnosti

Živnost ohlašovací – ohlášení živnostenskému úřadu – kde fyzická osoba uvede jméno, příjmení, RČ, místo podnikání, trvalé bydliště a PO obchodní jméno, sídlo a právní formu podnikání → na základě těchto náležitostí vydá úřad živnostenské oprávnění

Koncesovaná živnost – vzniká na základě žádosti o vydání koncese podané na ŽÚ, FO přiloží doklad, který prokazuje odbornou způsobilost a PO doklad, který prokazuje odbornou způsobilost odpovědného zástupce – schválení dalšího státního orgánu – stanovisko do 30dnů

Založení družstva

 • zakladatelé vypracují stanovy, svolají ustavující členskou schůzi

 • na ustavující členské schůzi se určí výše zapisovaného základního kapitálu, schvalují se stanovy a volí se představenstvo a kontrolní komise

 • uchazeči se zaváží k členským vkladům, dosahující stanovené částky ZK

 • členové musí zaplatit základní členský vklad nebo jeho část, tzv. vstupní vklad do 15 dnů od ustavující členské schůze, zbytek nejpozději do 3 let

 • představenstvo podá návrh na zápis do obchodního rejstříku, návrh podepisují všichni členové představenstva a může být podán tehdy, kdy je splacena ½ zapisovaného základního kapitálu – k návrhu se přikládá notářský zápis o ustavující členské schůzi, stanovy, doklad o splacení zapisovaného základního kapitálu

Založení společnosti

 • společenskou smlouvou případně zakladatelskou listinou

 • minimální počet osob

 • případně povinný vklad

Hospodaření podniku

 • v podniku při činnosti dochází ke spotřebě výrobních činitelů, např. práce, materiál,…

 • tato spotřeba se musí vyjádřit v peněžních jednotkách

 • spotřebu výrobních činitelů na určitý účel, vyjádřenou v penězích nazýváme náklady

 • prodejem výrobků a poskytování služeb, tedy prodejem svých výkonů podnik dosahuje výnosů, tedy výkony podniku vyjádřené v penězích

 • rozdíl mezi náklady a výnosy je hospodářský výsledek

Témata, do kterých materiál patří