Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Finanční analýza

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Finanční analýza (= rozbor účetních výkazů; Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha) - cílem podniku je dosáhnout zisk Zdroje potřebných údajů: Účetní výkazy, ÚČETNÍ EVIDENCE Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Rozvaha (bilance) Základní finanční/účetní výkazCílem je podávat věrný obraz o účetní jednotce, o jejím finančním stavu k určitému datuSoupis všech aktiv a pasiv Aktiva – majetek podniku Dlouhodobá (fixní) – v podniku jsou déle než 1 rok, nespotřebovávají se, pouze se opotřebovávají (odpisy = opotřebení v peněžním vyjádření) Hmotný Nehmotný Finanční Krátkodobá (oběžná) – v podniku jsou méně než rok, jednorázově se spotřebovávají Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky Pasiva – zdroje krytí majetku, kapitál Vlastní kapitál – vlastní jmění, které do podniku vložili jeho zakladatele, majitelé, společníci Základní kapitál – prvopočáteční majetkový vklad do podniku Kapitálové fondy Hospodářský výsledek - Fondy ze zisku – fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po zdanění (zákonný rezervní fond) Cizí kapitál – závazky podniku, dluhy (povinnosti podniku zaplatit svému věřiteli) Rezervy Závazky z obchodního styku (vůči dodavatelům) Závazky vůči pracovníkům Závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky vůči finančním orgánům (zejména z titulu daní) Závazy vůči bankám (úvěry)Zahajovací rozvaha (při počátku činnosti), počáteční rozvaha (na počátku účetního období), konečná rozvaha (na konci účetního období), mezitímní rozvaha, mimořádná rozvaha (za neobvyklých událostí – vstup jednotky do likvidace), srovnávací (při FA) Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) Povinná součást účetní závěrkyJe zde vyčíslen výsledek hospodaření za běžné období Provozní hospodářský výsledek Finanční hospodářský výsledekZachycuje konečné stavy nákladů a výnosů sledovaného období Náklady – spotřeba v peněžním vyjádření Provozní Finanční Výnosy – výkony podniku v peněžním vyjádření Provozní Finanční Výsledky FA jsou důležité pro: VlastníkyManažéryFinanční úřad (kvůli placení daní)Banky (kvůli poskytnutí úvěru)Ostatní věřitelé (půjčky jiných firem)Burza cenných papírů Způsoby porovnávání výsledků FA: Časové (časová řada)Mezipodnikové srovnání (např. jestliže podnik zahrnuje více jednotek, závodů) Předmětné Ukazatelé FA Ukazatelé rentability (míra zisku) Vyjadřuje, kolik korun zisku připadne na 1 korunu celkového kapitálu (počítá se ze zisku před i po zdanění) Ukazatelé produktivity Vyjadřuje, kolik korun tržby připadne na 1 Kč mzdových nákladů Ukazatelé účinnosti Ukazatelé náročnosti Vyjadřuje, kolik korun spotřeby energie připadne na 1 Kč tržeb Ukazatelé likvidity Likvidita = schopnost podniku splácet své krátkodobé závazky (závazky splatné do 1 roku – krátkodobé úvěry, závazky dodavatelům, zaměstnancům, FÚ)Pokud podnik nemá dostatek peněžních prostředků, přeměňuje majetek na peníze, např. prodá cenné papíry, přebytečné zásoby, naposled dlouhodobý majetek Ukazatelé zadluženosti Součet dává 100 %

Témata, do kterých materiál patří