Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cenné papíry

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10.CENNÉ PAPÍRY pojem, náležitosti CP členění CP – úvěrové (dluhopisy, hypoteční zástavní listy) cenné papíry peněžního trhu (šeky, směnky, depozitní certifikáty, státní pokladniční poukázky) Pojem, náležitosti CP Pojem: CP jsou upraveny zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Cenný papír= listina k uplatnění určitého práva = peněžní pohledávka nebo majetkový nárok CP vydává tzv. emitent, tím může být stát (státní), město (komunální), banka (bankovní), podnik i jednotlivec. Předepsané náležitosti CP: -název, příp. číslo (nejvýraznější nápis – AKCIE, ŠEK) -emitent = uvedení toho, kdo CP vydal -datum a místo vydání -nominální hodnota (xtržní hodnota (kurz) = cena, za kterou se CP prodává na trhu, závisí na nabídce a poptávce, kurz kolísá nahoru a dolů) Členění cenných papírů 1. Podle podoby - listinné(materializované) - jsou vytištěné na papíře -zaknihované (dematerializované) - jsou pouze v elektronické podobě, zapsané v evidenci Střediska cenných papírů(= státní instituce, která vede jednotnou evidenci zaknihovaných CP a jejich majitelů,majitelům zasílá výpisy – doklad o vlastnictví CP) Většina CP má dnes zaknihovanou podobu (tuto podobu mohou mít akcie, dluhopisy, podílové listy a investiční kupóny) 2. Podle vlastnictví a převoditelnosti -na doručitele (na majitele) -ten kdo CP předloží je považován za jeho vlastníka, vlastnictví se mění předáním jinéosobě – tzn. snadná obchodovatelnost - na jméno -jméno vlastníka, tzn. majitele je uvedeno přímo na CP, převod se provádí smlouvouv písemné formě, změna vlastníka se musí písemně ohlásit emitentovi, který vedeseznam majitelů, tzn. horší obchodovatelnost - na řad -jméno vlastníka je uvedeno na CP, převod se provádí rubopisem – další vlastníci se zapisují na rub CP (např. směnky), rubopis = indosament = žiro 3. Podle obchodovatelnosti obchodovatelné – kótované – splňují požadavky burzy, jsou obchodovány na oficiálním trhu – nekótované – nesplňují požadavky, obchoduje se s nimi mimo ofic. trh neobchodovatelné- nedá se s nimi obchodovat, je to napsáno na plášti (např. zaměst- nanecké akcie) 4. Podle doby držení (splatnosti) a)CP kapitálového trhu –dlouhodobé CP se splatností nebo dobou držení nad 1 rok - majetkové CP – vyjadřují určité množství majetku – akcie a zatímní listy, podílové listy - úvěrové CP – vyjadřují dluh emitenta vůči majiteli – obligace, hypoteční zástavní listy b)CP peněžního trhu–krátkodobé CP se splatností nebo dobou držení do 1 roku - šeky, směnky, depozitní certifikáty, státní pokladniční poukázky) CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU 1. Majetkové cenné papíry AKCIE – představujípodíl na majetku akciové společnosti–nominální hodnota–tržní hodnota 3. podílet se na likvidačním zůstatku a. s. v případě likvidace společnosti Druhy akcií:KmenovéZaměstnanecké - prodávány výhradně zaměstnancům- často za zvýhodněnou cenu, případně bezúplatně, mají motivační funkci, nejsou dědičné, při ukončení pracovního poměru musí být Prioritní - přednostní právo na dividendy, ale omezené hlasovací právo Dále rozlišujeme akcie: Listinné (materializované, vytištěné na papíře) Má 3 části: plášť : zde jsou uvedeny předepsané náležitosti: - obchodní jméno a sídlo společnosti - číselné označení akcie - nominální hodnota - druh akcie - u akcie na jméno je uvedeno jméno akcionáře - výše ZK - počet akcií v době vydání akcie - datum vydání akcie - podpisy členů představenstva 2.kupónový arch – slouží k odebírání dividendy,kupóny jsou CP 3.talon– slouží k získání nového kupónového archu,není to CP Zaknihované – uložené v evidenci SCP ZATÍMNÍ LISTY Vydání (emise) akcií – způsob je stanoven stanovami a. s. úpis akcií – akcionáři se zapíší do seznamu a písemně se zaváží akcie zaplatit, zároveň složíJISTINU –10 % nominální hodnoty akcie zápis a. s. do obchodního rejstříku – po upsání všech akcií a splacení 30 % základního kapitálu (doplacení 20 % NH akcie) jsou akcionářům vydány tzv.zatímní listy - znějí na jméno a obsahují údaje o NH a splacené části NH, dočasně nahrazují akcie po úplném splacení NH akcií jsou zatímní listy Nákup majetkové účasti: Podíl na základním kapitálu je: 40 % a více –majoritní(většinový), ovlivňující, rozhodující vliv 20 až 39 % -podstatný vliv do 19 % -minoritní (menšinový) vliv PODÍLOVÉ LISTY – představujípodíl na majetkupodílového fondu(tyto fondy zakládajíinvestiční společnosti– podílové fondyshromáždí peníze od investorů prodejem podílových listů a takto získanýkapitál investují na finančních trzích s cílem dosažení zisku -kurz podílového listu kolísá podle úspěšnosti fondu -rizikovost je nižší než u akcií, ale takénižší výnosnost(portfolio = skladba cenných papírů, rozdělení investičních zdrojů s cílem sníženírizika) Práva podílníků: 3. účastnit se valné hromady, ovšem bez hlasovacího práva (nemohou zasahovat do hospodaření a řízení fondu) (Aktuálně: Došlo k přeměně podílových fondů uzavřených nafondy otevřené 2. Úvěrové cenné papíry (kapitálového trhu) OBLIGACE (DLUHOPISY) (upraveny zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech) představujízávazek emitenta vůči vlastníkovi obligace - emitent se zavazuje majiteli obligace vrátit za určitou dobu vloženou částku zvýšenou o úrok princip –emitent prodá obligace, tímzíská peníze na svojičinnost,po uplynutí doby splatnosti vrátí peníze, zároveň vyplácí úrok(nejčastěji výplata ročně) majitel může obligace prodat, nemá právo podílet se na řízení podniku emise obligací se pohybují v řádech stovek milionů a vyžadují povolení ministerstva financí vydávají jebanky,podniky (vyšší úročení i riziko),města(komunální) astát (státní dluhopisy mají nízký úrok, malé riziko) Obligace mohou býtna jméno nebo na majitele Rizikovost závisí na druhu obligace. Formy stanovení výnosu: a)obligace s pevným (fixním) úročením – po celou dobu splatnosti obligace je stejná b)obligace s proměnlivým (pružným) úročením – není stanovena pevná úrok. sazba, odvozuje se obvykle od aktuálních úrokových sazeb ČNB neúročené obligace – emitent prodá obligaci za cenu nižší než je NH. Rozdíl mezi kupní a nominální cenou je výnos kupu

Témata, do kterých materiál patří