Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojišťovnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pojišťovnictví Český pojistný trh je součástí jednotného trhu EU Jednotný pojistný trh EU Pojišťovny členských zemí EU mají možnost provozovat na území ČR pojišťovací činnost Tuzemské pojišťovny mohou provozovat pojišťovací činnost na základě české licence v jiných státech EU Harmonizace pojistného práva ČR s pojistným právem EU Větší záruky, ochrana klientů tuzemských pojišťoven Zrychlení služeb, certifikace pracovníků, … Předmět a význam podnikání v pojišťovnictví Smysl pojištění: zabezpečení pojištěného pro případ nepříznivých událostí → předpokladem pro zmírnění následků nepříznivých událostí Význam pojištění pro jednotlivce: při úrazu, dožití určitého věku, léčení v cizině pro kolektiv: při požáru, odcizení majetku organizace pro hospodářství: zajištění plynulého chodu ekonomiky, omezení počtu bankrotů Právní subjekty pojištění Pojistitel = pojišťovna ten, kdo pojišťuje činnost provozuje na základě povolení MFČR Pojistník FO/PO, která sjednává pojištění sjednává ho buď ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby Pojištěný osoba, která je pojištěna bez ohledu, zda pojištění sjednala sama nebo ho za ní sjednala jiná osoba Oprávněná osoba =obmyšlený osoba, které bude vyplacena pojistná náhrada je to pojištěný nebo jeho rodinní příslušníci, přátelé či společníci Šomážní riziko např. riziko přerušení dodávek energie, přerušení výrobní činnosti – nejde o přímé škody, ale o následné škody způsobené určitou nežádoucí skutečností Pojistná událost Skutečnost, se kterou je spojen vznik pojišťovny plnit Vymezení je dáno pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami Pojistné Peněžní částka za poskytování pojistné ochrany Placeno opakovaně v dohodnutých obdobích nebo najednou za celou pojistnou dobu Platí ho pojistník Pojistná částka maximum, které je pojišťovna ochotna vyplatit -pojistné plnění nesmí být nikdy vyšší než pojistná částka dohodnutá v poj. smlouvě Pojistná doba Časové období, na které se pojištění sjednává Pokud dojde v průběhu k poj. události, pojistitel má povinnost plnit Pojistné plnění Smluvená částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události Výše pojistného plnění vychází z právních předpisů, všeobecných pojistných podmínek a z pojistné smlouvy Všeobecné pojistné podmínky Úprava podmínek pojištění podléhá schválení Ministerstva financí ČR Povinný obsah stanoví zákon o pojišťovnictví Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy Připojištění Pojištění, které lze sjednat smlouvou s jiným druhem pojištění Časová cena Nová cena věci snížená o částku opotřebení cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí Pojistná smlouva Právní dokument vytvořen písemnou formou Obsahem jsou ujednání a podmínky pojistného vztahu → závazné pro obě strany Na jejím základě vzniká a trvá smluvní pojištění Ve smlouvě se sjednává Spoluúčast = částka, kterou při určité škodě pojišťovna nehradí Pojistné = peněžní částka za poskytování pojistné ochrany (opakovaně za určité období - platí pojistník Bonus a malus - bonus = sleva - malus = přirážka Výluky z pojištění - na co se konkrétní pojištění nevztahuje -> součástí jsou všeobecné pojistné podmínky Hledisko povinnosti uzavření pojištění: POVINNÉ POJIŠTĚNÍ - zákon ukládá firmám a osobám povinnost účastnit se určitého druhu pojištění zákonné sociální pojištění osob - dle zákona a o sociálním pojištění - správcem je Státní správa sociálního zabezpečení - z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody a podpory v nezaměstnanosti zákonné zdravotní pojištění osob - dle zákona a o zdravotním pojištění - správce jsou zdravotní pojišťovny zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla - tj. povinné ručení zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců - zaměstnavatelé jsou povinni ho uzavírat pro své zaměstnance DOBROVOLNÉ POJIŠTĚNÍ - není povinné - je uzavíráno na komerční bázi (je uzavírané u komerčních pojišťoven např. Kooperativa) Druhy komerčního pojištění Pojištění osob životní pojištění úrazové pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí pojištění pobytu v nemocnici důchodové pojištění pojištění stomatologické péče Penzijní pojištění = spoření na stáří Komplexní autopojištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla základní havarijní pojištění doplňková havarijní pojištění úrazové pojištění osob ve vozidle Pojištění majetku občanů pojištění domácností - (např. nábytek, elektronika, cennosti) pojištění nemovitosti – (např. byt, dům, chalupa, garáž) havarijní pojištění – (např. poškození motorového vozidla) Cestovní pojištění a asistenční služby Pojištění podnikatelů a průmyslu pojištění strojů pojištění elektroniky pojištění stavební a montážní Pojistné služby: - 2 skupiny Životní pojištění dobrovolné pojištění - pomáhá chránit osoby a jejich rodiny proti rizikům těžkých úrazů, vážných nemocí, popř. při úmrtí pomáhá pojišťovna nahradit zdroj příjmu jeho pozůstalým - životní pojištění je: - pojištění pro případ dožití - pojištění pro případ smrti nebo dožití - důchodové pojištění Rizikové - za nižší pojistné poskytuje vysokou ochranu - pokud nedojde k pojistné události, zaniká bez náhrady (proto rizikové) Rezervované - vyšší pojistné - pojistná částka + úroky jsou vyplaceny při pojistné události nebo na konci sjednané pojistné doby (např. do 60 let) Neživotní pojištění -zahrnuje pojištění movitých a nemovitých věcí Obvyklá rizika pojištění věcí a jiného majetku Živelní Požár, výbuch, pád stromu, povodně, krupobití, zemětřesení, … Vodovodní Škody způsobené vodou vytékající z vodovodů, kanalizace nebo topení Odcizení K odcizení dochází, pokud pachatel překonal překážky chránící věc před odcizením Vandalizmus Úmyslné poškození nebo zničení věci Pojištění se vztahuje na případy, kdy policie zjistí pachatele

Témata, do kterých materiál patří