Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

čas, poloha, vlastnictví, činnost, trpnost.Hýlé– látkaMorfé – tvar 24. Augustinus Aurelius a jeho pojetí času +1 dílo -Dějinný vývoj spočívá v neustálém sváru mezi dvěma obcemi. - dílo: O Boží obci 25. Co je to metafyzika? -bytí samotné a také konkrétní projevy bytí ve fyzické skutečnosti – založil Aristoteles a Platon. Vztah bytí k jeho proměnlivým jsoucnům 26. Co je jsoucno? -všechno, co se nějakým způsobem podílí na bytí,bytí. Tento podíl lze zvát existencí (bytí = veselost; jsoucno = veselí, existuje veselost, můžeme být tedy veselí) 27. Co je bytí? -všechno, co kolem sebe vidíme. Je to síla v určité časové a prostorové určitosti 28. Co je esence, existence? - esence jako bytnost, podstata. - existence -Ontologický pojem, který popisuje, že něco skutečně JE ve fyzickém světě. Synonymum bytí. Vše, co si myslíme, má reálný základ - pokud existuje pojem Bůh, pak i on je reálný - Tomáš Akvinský. 29. Co je ve filozofii realismus, fenomenalismus, idealismus (subjektivní, objektivní), materialismus, monismus, pluralismus, dualismus+ alespoň jeden představitel u každého typu filozofování - realismus:učení, podle něhož existuje jsoucno ve své konkrétní podobě nezávisle na myšlení jako zcela vnější skutečnost. Za určitých podmínek ho můžeme poznat takové, jaké jest. - fenomenalismus:jsoucno sice existuje nezávisle na našem myšlení jako vnější skutečnost. Není nám ale přístupno celé takové, jaké jest, ale pouze skrze fenomény – jevy v našem myšlení a vnímání - idealismus:jsoucno je závislé na nějakém duchovním nemateriálním principu. Mohou nastat dva případy. Subjektivní idealismus – tento duchovní princip je mým vlastním vědomím Objektivní idealismus – jedná se o ducha, který není závislý na mém vědomí - materialismus: filozofická tendence tvrdící, že jediná věc, která existuje, je hmota (upřednostnění hmoty před duchem) - monismus:jsoucna mají jeden základní princip a účastní se na něm - dualismus: skutečnost má dvě roviny - pluralismus:existuje více na sobě nezávislých skutečností. Nejčastěji však dvě – tělesná a duchovní, potom se jedná o dualismus 30. Středověký spor o univerzálie a typy řešení -realisté x nominalisté realisté – obecné pojmy existují reálně, samy o sobě, jako Platónovy ideenominalisté – obecné pojmy existují jen jako jména – nomina v našé myslirealismus – obevný pojem existuje před jednotlivou věcí a nezávisle na ní –ante remnominalismus – obecný pojem je pouhý prázdný vzuk užíváný námi k označení nějaké věci – post remumírněný realismus – obecný pojem existuje ve věci – in re - jako Aristotelská forma 31. Actus essendi u Tomáše Akvinského+ 2 díla a jeho důkazy Boží existence - actus essendi jako akt udělující bytí/ stvoření, actus purus jako čistý akt, čistá skutečnost. Důkazy boží existence: důkaz z pohybu, důkaz z řetězu příčin, důkaz stupňovitý, důkaz nahodilosti, důkaz účelného uspořádání přírody 32. Jaký význam ve filozofii M. Heideggera mají pojmy: Sein und Zeit, ontologická diference, Dasein, Existenciálie? -ontologická diference: rozdíl mezi jsoucnem a bytím. Bytí je trvalé a neměnné, realizuje se skrze proměnná jsoucna. - Sein und Zeit - Existenciálie: momenty lidského bytí, pohnuté stavy: strach, láska, nuda…, které nám dovolí nahlédnout blíž do jsoucna a bytí. - Dasein- jsoucno, které se stará o svoji existenci, pobyt, naše vlastní jsoucno - dílo: Bytí a čas (1927) 33. determinismus -je přesvědčení, že vývoj světa je předem dán jeho současným stavem a absolutně platnými přírodními zákony. Dle tohoto přesvědčení neexistují skutečně náhodné jevy, pocit náhodnosti je dán pouze naší neznalostí příčin 36. Indeterminismus - neexistuje žádná nutnost. Všechno v člověku i v přírodě se děje náhodně 37. Voluntarismus - politice sklon rozhodovat svévolně, bez diskuse a důvodů.Zdůraznění vůle a svobody, potlačení rozumu. 38. Teleologie -znamená jednak filosofické zkoumání účelnosti či zaměřenosti k nějakému cíli a jednak názor, že účelnost je řídícím principem přírody i lidského jednání, což zároveň předpokládá cíl a určenost tímto cílem. 39. Teologie -je nauka o Bohu, bohosloví. V českém kulturním kontextu se teologií obvykle rozumí teologie křesťanská, v širším významu je však možné hovořit i o teologii ostatních náboženství. 40. Agnosticismus - tvrzení existence/ neexistence Boha se nedá potvrdit/ vyvrátit (střední cesta mezi vírou a ateismem?) 41. Skepticismus - poznání pravdy na základě kritického racionalismu, zakladatel Pxrrhón - David Hume: jeho kritika kauzality (dílo Zkoumání lidského rozumu) 42. Dogmatismus+ představitelé takovýchto filozofických postoj

Témata, do kterých materiál patří