Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Ontologie - nauka o bytí (teorie bytí) 2. Gnozeologie -věda zkoumající lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět. Též filozofická disciplína zabývající se podstatou, zdroji a výsledky poznání a podmínkami jeho uchovávání a přenášení. 3. Filozofická antropologie - je odvětvím filosofie a antropologie, která se táže po člověku a pokouší se o celostní výklad člověka. Snaží se propojit filosofický náhled na člověka a jeho vlastní zkušenost s poznatky různých věd. 4. Etika - z řeckého ethos (mrav), teorie mravnosti; mravních norem 5. Filozofie dějin -smysl dějinného vývoje 6. Kosmonogie -užší součást kosmologie, nauka o původu světa, mytická vyprávění o vzniku a vývoji světa- přírodní filosofie. Souvisí s mythologií. 7. Kosmologie -nauka o řádu světa jako celku, o jeho struktuře, vzniku a zákonitostech jeho vývoje. O vzniku vesmíru. Předstupeň skutečné ontologie 8. Arché a její typy u předsokratiků - princip, pralátka, z ničeho nevznikla, ale je věčná, aktivní a obdařená samopohybem, mění se ve věci a zase zpět - Mileťané hledali látku, z které všechno vzniklo: Thales z Milletu – voda Anaximandros – apeiron Anamximenes – vzduch 9. Doxa a epistémé u Parmenida - Epistémé – nekonečná cesta za poznáním podstaty - Doxa – iluze - Parmenidés – 3 způsoby myšlení, 1. je jsoucno a není nejsoucno 2. je jsoucno a je nejsoucno 3. není jsoucno a je nejsoucno 10. Atomismus -filosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu.Atomismus vznikl ve Starověkém Řecku, patrně v 5. století př. n. l., jeho hlavními představiteli byli Leukippos a Démokritos. 11. Problém stálého a proměnlivého a předsokratiků -2. Atomisté | Démokritos: "Pohyblivost a mnohost je základem světa. Atomy se neustále pohybují, shlukují se, aby vytvářely věci." 12. Peras X Apeiron -2. Apeiron - beztvaré, neomezené a nekonečné (Homér - moře a země), absolutní počátek jsoucna z něhož se vydělují protiklady (teplo - zima, vlhké - suché) a z jejich sváru je svět měněn. (Anaximandros - božské) 13. Problém řádu 14. Logos 5. Aristoteles: rozumná řeč, argument. 15. Nús - Existence nekonečného množství vzájemně odlišných prvků, nad nimiž stojí řídící rozum – nús Představitel Anaxagorás. 16. Bráhma - Univerzální světový duch, princip, který vše řídí a prostupuje (Indie) 17. Átman -dech, dýchání, podstata – jádro našeho já, k němuž pronikáme, duše, vlastní bytost Bráhma a átman je to samé – celek bráhma, poznání jednotlivostí – átman 18. tao - pozoruhodný, neuchopitelný a všemu pojmenování unikající princip, prostupující duší přírody a lidského nitra, často ztotožněn s cestou; dodržování řádu a miry 19. konfucianismus -- založen na systému morálky, sociálních, polit. a nábož. myšlenek, chápe Tao (cestu) jako cestu člověka a společnosti, do popředí staví rozum a odpovědnost. 20. taoismus totální splynutí člověka s přírodou k zajištění nesmrtelnosti; pomocí meditací, vzděláváním, neholdovat marné snaze 21. Platónovo pojetí idejí+ 2 díla -Idea = základní vzor, nevyčerpatelný, nedělitelný, nekonečný, předcházející materiálním věcem, mimo reálný čas a prostor v samostatném nepozemském světě. Zatmco věci lze zničit, ideu ne. Pro jsoucno je špatné, že je ohroženo zánikem, největším dobrem pro jsoucno je být -> Idea, jako trvalá, je tak nejvyšším dobrem. Každé jsoucno je svou podstatou blízké své idei. Čím blíže jí je, tím je lepší a tím pádem krásné. Zde se propojuje Platónovo pojetí Ideje s estetikou Dialogy: Obrana Sokratova, Ménon (o podstatě poznávání) 22. hypostazované bytí v novoplatonismu -jedná se o poslední velký systém filozofie antiky. Být, znamená být sjednocen, čím je více něco jednotné, tím více je (Teorie mnohosti překračující celek) - představitelé: Ammónios Sakkás, Plótínos 23. Aristotelova nauka o látce a tvaru + 2 díla -Díla: Organon : o logice, Logika: dodržování pravidel správného vyjadřování a usuzování a teoretická reflexe takovýchto pravidel, Poetika, Metafyzika, Fyzika…. Morfé = tvarPříčiny k obsáhnutí celku – 4 principy jsoucna: látková, tvarová, účinná a účelová. Nehybný princip, první hybatel – THEOS, jako odpověď na otázky po první účinné příčině a po posledním účelu. Pojmové nástroje, tzv. případky – 10 kategorií k popisu jsoucen: podstata, kvantita, kvalita, vztah, místo,

Témata, do kterých materiál patří