Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Molekulová stavba látek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47.87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Teoretická otázka - Molekulová stavba látek

ľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľ

1) KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

- tří základní poznatky:

1) - látka kteréhokoli skupenství se skládá z částic (atomů, molekul, iontů)

- prostor, který těleso zaujímá, není částicemi zcela zaplněn - nespojitá (diskrétní) struktura

2) - částice se v látce pohybují - neustále, neuspořádaně, chaoticky

- důkaz: Brownův pohyb, difúze, tlak plynu způsobeny srážkami

- s rostoucí rychlostí částic roste teplota látky

3) - částice na sebe působí přitažlivými a odpudivými silami (síly elektrické a gravitační) - velikost těchto sil závisí na vzdálenosti částic

- r0 - rovnovážná poloha

a) plynná látka

- molekuly jsou složeny z jednoho nebo více atomů

- střední vzdálenosti molekul jsou ve srovnání s velikostí molekul velké

- přitažlivé síly mezi molekulami jsou zanedbatelné

- molekuly se pochybují chaoticky různými rychlostmi všemi směry Ţ nepravidelný tvar

- s rostoucí teplotou roste rychlost molekul

- víceatomové molekuly konají navíc rotační a kmitavé pohyby

b) pevná látka

- většinou mají pravidelné uspořádání částic do krystalové struktury

- vlivem přitažlivých sil mají pevné látky stálý tvar

- částice kmitají kolem rovnovážných poloh

c) kapalná látka

- molekuly pohyblivé × navzájem přitahovány

- každá molekula kmitá kolem pohyblivé rovnovážné polohy

- působí-li na kapalinu síla Ţ rovnovážné polohy se přesunují ve směru síly (tekutost)

d) plazma

- soubor elektricky nabitých a neutrálních částic

- při vysokých teplotách je složena jen z volných jader a elektronů

- př: blesk, plamen, elektrické výboje v plynech

2) ZÁKLADNÍ VELIČINY MOLEKULOVÉ FYZIKY

- relativní atomová hmotnost

- ma - hmotnost atomu

- mu - atomová hmotnostní konstanta

- relativní molekulová hmotnost

- mm - hmotnost molekuly

- látkové množství

- NA - Avogadrova konstanta

- udává počet částic v jednom molu látky (jako ve 12 g 12C)

- Mm - molární hmotnost

- vztah mezi molární hmotností a relativní atomovou hmotností:

Mm = m/n = N⋅mu⋅Mr /(N/NA) = mu ⋅NA⋅M = 103⋅Mr kg⋅mol-1

3) VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA, TEPLO

- součet celkové kinetické energie pohybujících se částic tělesa a celkové potenciální energie vzájemné polohy částic

- značka U; jednotka J

- není konstantní veličinou - měnitelná konáním práce, tepelnou výměnou

a) změna vnitřní energie konáním práce

- třením dvou těles - částice ležící na styčných plochách se vzájemnými nárazy více rozkmitají

- stlačováním plynů

- platí ZZ energie:

Při dějích probíhajících v izolované soustavě těles zůstává součet kinetické, potenciální a vnitřní energie těles konstantní.

b) změna vnitřní energie tepelnou výměnou

- částice teplejšího tělesa narážejí do částic studenějšího tělesa Ţ předávají část své energie

Témata, do kterých materiál patří