Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Literární odkaz Velké Moravy, literatura v českém prostředí do konce 14. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (156,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. Literární odkaz Velké Moravy, literatura v českém prostředí do konce 14. století Staroslověnské období r. 833 vzniká na našem území nový státní útvar - Velká Morava. V tomto období působili na našem území kněží za západní Evropy, kteří sloužili mše v latině, což byl jazyk místnímu obyvatelstvu cizí. Kníže Rostislav tehdy požádal o vyslání „křesťanských učitelů“, papež ale odmítl. Tak vyslal posly do Konstantinopole - r. 863 přišli ze SoluněKonstantin (Cyril) aMetoděj; položili základy slovesné vzdělanosti na Moravě. Do slovanského jazyka přepisovali potřebné liturgické a náboženské texty (úryvky z Bible). Tento jazyk označujeme jako staroslověnský =staroslověnština. Písmo, které vytvořili na základě upravené řecké abecedy, nazývámehlaholice. V pozdější době je vytvořenacyrilice - základ azbuky. Základní literární památkou jestaroslověnský překlad Bible; v Konstantinopoli vznikáevangeliář(úryvky z Bible uspořádané podle církevního kalendáře). Na Velké Moravě byl pořízen překlad evangelií (Konstantin) a Starého zákona (Metoděj). Významné dílo zaujaly liturgické a homelitické (kázání) texty. Mezi staroslověnskými památkami najdeme díla nevýhradně určená k bohoslužbám - př.: Proglas -veršovaná předmluva k překladu evangelií; smyslem bylo obhájit staroslovanský překlad Bible. Právnické texty:Zákon súdnyj ljudem,Nomokánon K vyspělým dílům patří životy svatých sepsané na Velké Moravě. Svoji povahou stojí na pomezí legendy a historie: Život Konstantinův - stylisticky vyspělé; jádrem je boj proti trojjazyčníkům - ti, kteří zastávali zásadu, že biblický text může existovat jen v posvátných jazycích = latina, řečtina, hebrejština Život Metodějův - prostší; obhajoba slovanské liturgie proti bavorským kněžím. pomezí legendy a historie. - Obě díla známe pouze z opisů. Po Metodějově smrti nabývala převahu liturgie latinská. Latinská a slovanská tradice v přemyslovských Čechách Po pádu V. Moravy se těžiště kulturního vývoje přesunulo na západ - do přemyslovských Čech Církevně zůstávala orientace na latinskou vzdělanost; tato orientace zesílila, když bylo založeno pražské biskupství. Později se centrem vzdělanosti stává Břevnov, kde je založen mužský benediktýnský klášter. Za druhého pražského biskupa Vojtěcha nastal obrat - zřejmě se pokusil o sloučení východní (byzantské) a západní (latinské) tradice. Staroslověnskou vzdělanost přinesli do Čech žáci Konstantina a Metoděje. V 11. st. je příznačné prostředí pro dvojjazyčnost. Vznikají latinské i staroslověnské legendy. Hrdiny jsou světci domácího původu (sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop). Legenda o svatém Václavu- první staroslověnská legenda, datovaná brzy po zavraždění Václava (935) Legenda o sv. Ludmile Kristiánova legenda = Vita et passio - konec 10. st.;stěžejní dílo Vojtěchovy doby; latinsky psaná - autor neznámý - nejspíš Vojtěchův příbuzný, mnich - vyzdvihuje slovanskou vzdělanost Hospodine, pomiluj ny - 11. st.; staroslověnská píseň, plnila funkci hymny ohniskem staroslověnské literatury té doby se stalSázavský klášter, který byl založen Prokopem; mezi význačné osobnosti patřil opat Božetěch - vynikající řečník a všestranný umělec dvojjazyčnost se týkala i bohoslužeb, ale po rozkolu církve na záp. a vých., vyhrává latinagslovanští mniši jsou vypuzeni ze Sázavského kláštera; po čase se tam opět vrací, ale snaha Říma o jazykovou jednotnost vedla k jejich opětovnému a tentokrát definitivnímu vyhnání; byly zakázány i slovanské bohoslužby; slovanské knihy byly zničeny a klášter přejali benediktýni lat. obřadu. Latinská literatura v Čechách Rozvíjí se kronikářství, kazatelství (homiletika), liturgický zpěv a hagiografie - literatura o životě svatých( v dnešní době je nazýváme legendy) Dochoval se i zlomek lat. dramatu - tzv.Svatojiřské oficium, velikonoční hra setkáváme se s prvními českými slovy (bohemika) či delšími texty (glosy) v latinských rukopisech. Kosmas - (11./12. st.) studoval v Lutychu, byl vysvěcen na kněze (do té doby ženatý); člen svatovítské kapituly; později se stal jejím děkanem 1. kronikář, podle Palackého - zakladatel národního dějepisectví Chronica Boëmorum - 12. st.; latinsky psaná, 3 dílná; výklad českých dějin sloužící zájmům přemyslovské dynastie; vylíčil mýtické dějiny až 12. st.; Kosmovo vyprávění je oživeno dialogy, učeními a anekdotami, citáty antických autorů.. Pokračovatelé Kosmovi: Kanovník Vyšehradský - navázal přímo na Kosmovu kroniku; s oblibou zaznamenával astronomické jevy Mnich Sázavský-Klášterní kronika (jedna z 1. u nás) Vincentius - měl vytříbený sloh, byl poměrně objektivní Jarloch(Gerlach) - pocházel z Německa; orientoval se na historii církve Svatý Václave, vévodo České země -12. st.; píseň - sloužila jako hymna Vznik česky psané literatury a její rozkvět Vrcholem česky psané literatury je 14. st. Setkáváme se s prvními českými slovy v latinských rukopisech -glosy(české věty),bohemika (jednotlivá slova) rytířská epika Alexandreis - pouze překlad, oslavuje Alexandra Makedonského jako ideálního středověkého panovníka (křesťan bojující proti pohanům). V příběhu vystupují rytíři s českými jmény. Vyskytují se pohádkové i historické příběhy. - psaná osmislabičným veršem, vyskytují se mravní průpovědi = gnómy c.kroniky Trojanská kronika - o dobývání Tróje, 1. tištěná kniha u nás Dalimilova kronika - 14.st., česky psaná; autor zachytil české dějiny od mýtických do až po 14. st.; Zdůrazňuje češství proti němectví - psaná bezrozměrným veršem = není přesně dán d.nauková tvorba - především překlady latinsky psaných příruček Vokabulář latinský - dvojjazyčný; autorem Bartoloměj z Chlumce (= mistr Klaret) e.žákovská = vagantská poezie - vagant = potulný student Podkoní a žák - satira, parodie na učené disputace; žák se pře s podkoním, kdo z nich má lepší postavení - vše končí rvačkou. Autor se nevyjadřuje, kdo je na tom ve skutečnosti lépe, situace obou je neutěšená. - svérázným typem žákovské poezie jepoezie makaronská - dvojjazyčná - lat./čes. Trpím bolestí (Detrimentum pacior) - o lásce Zanechme učen

Témata, do kterých materiál patří