Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literární směry v evropské literatuře 2. poloviny 19. století do 1. světové války - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,08 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13. – Literární směry v evropské literatuře 2. poloviny 19. století do 1. světové války (Baudelaire, symbolismus, dekadence) Specifické období přelomu století, které vyjadřuje vědomí, že staré uznávané hodnoty se mění, mění se i názory na uěmní a dynamika společenského vývoje způsobuje střídání mnoha uměleckých směrů, ve stejné době. Filozofie – pozitivní je pouze to, co si můžeme ověřit smysly (Darwin). A. Schopenhauer, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, F. Nietsche. H. Bergson – začíná řešit problém existence a času. Nové směry – symbolismus, impresionismus, lartpourlartismus (umění pro umění), dekadence, civilismus, imažinismus, expresionismus. S y m b o l i s m u s 1886 – Manifest symbolismu.Symbol – hlavní prostředek moderní poezie, objevuje se v literaturách různých epoch, je to předmět, postava nebo scéna, který mimo svůj prvotní význam má ještě význam přenesený, vyslovený umělcem a srozumitelný z tradice na základě vnitřní podobnosti. Symbolisté prohlašovali, že osobní prostředky nelze rozumově vyjádřit, lze je pouze vyvolat prostřednictvím symbolů. Přínos symbolismu spočívá v rozvinutí básnické obraznosti a hudebnosti verše. I m p r e s i o n i s m u s Umělecký směr, který se projevil především v malířství a také okrajově v literatuře. Pojem impresionismus je odvozen od obrazuClauda MonetaImpression, soleil levant (Dojem, východ slunce), který byl roku 1874 vystaven v Paříži… Základem impresionismu je zachycení okamžité nálady, pocitu, dojmu, častým tématem je krajina. L a r t p o u r l a r t i s m u s Umění pro umění – umění má sloužit sobě samému, cílem je vyvolat pocity radosti a krásy → nemá sloužit řádu tendence (politické myšlence). Se vznikem umění pro umění je vzpjat i vznik umělecké bohémy, která chce svým způsobem života protestovat proti městské morálce. D e k a d e n c e Programově zachycuje úpadek světa. Melancholická, pesimistická poezie, základním životním pocitem je nuda, znechucení stereotypní společností. Opěvování smrti a rozkladu, radosti ze sil temna, umělci se vyznačovali odmítavým vztahem k ženám, měli blízko k mystice, sebelítosti, nadřazenosti… E x p r e s i o n i s m u s Vznikl jako protiklad impresionismu. Základem je vyjádřit pouze stav svého nitra, duše bez ohledu na jakékoliv koncence. Pro zvýšení efektu prožitku často dochází k deformaci reality. C i v i l i s m u s Vznik v USA. Základem je opěvování technických vynálezů, strojů, vyjadřují okouzlení průmyslovými halami apod. Oslavování všedních věcí a lidské práce… Moderna odráží novou dobu, se starými (tradičními) prostředky (symboly) pracuje nově, moderně… P r o k l e t í b á s n í c i ( F r a n c i e ) Byli tak označeni roku 1884 podle stejnojmenného eseje P. Verlaina. Prokletí básníci neuznávali konvence, žili bohémským životem, psali o nezvyklých věcech → byli odsuzováni. V jejich tvorbě se odrážejí všechny moderní básnické směry. Za jejich předchůdce se považuje E. A. Poe, jež na ně měl veliký vliv (Havran) a rovněž F. Villon. Patří mezi ně Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Maurice Maeterlinck, P. Valéry, Tristan Corbiere, Auguste Villiers de l’Isle Adam, Marceline Desbordes-Valmorová… Charles Baudelaire (1821 – 1867) – básník a překladatel. Otec kněz, po jeho smrti se matka vzdala za generála, kterého spisovatel nesnášel. Baudelaire vedl bohémský život dobrodruha. Před maturitou byl vyloučen ze školy, ale nechtěl pracovat, proto se dostal na obchodní loď do Kalkaty. Po návratu začal psát básně o dojmech z cesty. Bouřlivý život, hodně cestoval, žil na hromádce s herečkou pochybných mravů. Později psal posudky na pařížské salóny a vypracoval se na předního kritika. Velmi vzdělaný, překládal (Poa), uznávaný. Roku 1848 bojoval na barikádách. Zemřel na následky paralýzy, před smrtí ztratil řeč. Svým životem spadá spíše do realismu, ale tvorbou do moderny. První moderní francouzský spisovatel –magnus pareus = velký otec. Je autorem sbírkyKvěty zla – 1857, rozpoutala obrovské pobouření, spisovatel byl soudně stíhán, ve sbírce zavádíkult ošklivé krásy – chce objevit krásu tam, kde ji jiní nevidí, např. v prostředí pařížské bídy, píše o žebrácích, tulácích, postavách starců, báseňZdechlina. Posmrtně vycházíMalé básně v próze – skutečná podstata poetického vyjádření spočívá výhradně v básnické vizi, metaforice, obrazech, báseňKoláč. Paul Verlaine (1844 – 1896) – básník a prozaik. Do 40-ti let žil spořádaným životem, byl úředníkem, básně byly koníčkem, na jeho pozvání přichází do Paříže A. Rimbaud (posílal Verlainovi své básně, tomu se moc líbily) – vzniká mezi nimi milostný poměr – skandální vztah, Verlaine opouští rodinu a zaměstnání, začíná žit s Rimbaudem v Paříži, vymetají kluby, cestují po Francii. Postupně propadl tuláctví a alkoholu. Verlaine na Rimbauda velmi žárlil, protože byl krásný, jednou ho v záchvatu žárlivosti postřelil, byl odsouzen a šel do vězení, kde zpytoval svědomí – báseňMoudrost(pokání, obrací se k Bohu). Prodělal tam léčbu. Po návratu z vězení se uchýlil k víře, ale po čase se vrátil ke svému způsobu života. Zjistil, že Rimbaud odešel z Paříže. Po jeho smrti se Verlaine proti jeho vůli zasloužil o záchranu jeho veršů – vydal je na přání jeho matky. Dílo –Básnické umění –Saturnské básněse znaky impresionismu, mistrné zachycení nálady, pocitu a bezprostředního dojmu –Galantní slavnosti –Romance beze slov Arthur Rimbaud (1854 – 1891) – otec kapitán pěchoty, který rodinu opustil. Vyrůstal v rodině, kde vládla bigotní matka (silně věřící). Byl velmi nepřizpůsobivý, často utíkal z domova, matka ho nechávala hledat četníky, domů byl vždy dovedenpostrkem. V době pařížské komuny přichází do Paříže, kde se seznamuje s Verlainem, kterému posílal své básně k přečtení. Celé své dílo napsal mezi 16 a 20 rokem života. Skandální vztah s Verlainem, poté, co byl postřelen, odešel z Paříže, tulácký život, nechal se najímat jako koloniální voják, v Africe obchodoval se zbraněmi. Na Jávě dezertoval, s cirkusem prošel Švédsko a Norsko, později byl v Egyptě, na K

Témata, do kterých materiál patří