Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literatura doby husitské

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. Literatura doby husitské Předhusitská literatura V souvislosti se zostřováním rozporů ve společnosti i v církvi (rozmařilý život, bohatli z prodávání odpustků na úkor chudších), roste i počet těch, kteří tyto rozpory kritizují a hledají cestu k nápravě, často volají po návratu církve k chudobě a po obnovení mravního řádu ve společnosti. Za základ křesťanské nauky považují bibli (vzor pro mezilidské vztahy) – úplný překlad do češtiny. Na české reformátory nejvíce zapůsobilJohn Wickleff - pocházel z Anglie, byl to jeden z nejvýznamnějších reformátorů („Hlavou církve není papež, ale Kristus“), usiloval o kněžskou chudobu, bojoval proti odpustkům a nesouhlasil se zpovědí Konrád Waldhauser - kněz, který přišel do Prahy na pozvání krále Karla IV. Soucítil s chudinou a vyzýval bohaté, aby se svého bohatství vzdali a navrátili se k chudobě. Kázal v Týnském chrámě (latinsky a německy) Jan Milíč z Kroměříže - bývá někdy nazýván otcem české reformace, kázal česky. Vzdal se svého majetku, aby žil v souladu s názory, které hlásal. Byl velice oblíbený.Centrum kazatelství byla Betlémská kaple. Nakonec ho obvinili z kacířství a zemřel v Avignonu. Matěj z Janova - je považován za žáka Jana Milíče, své reformy sepisoval (latinsky) Tomáš Štítný ze Štítného - byl ovlivněn Milíčem; kritizoval církev, přepych šlechty a nejvyšších vrstev. Soustředil se na jazyk, psal česky, jeho díla se opírala i o cizí předlohy. Nechtěl reformovat církev ani společnost, vyvíjel úsilí, aby lidé žili skutečně křesťansky. Jeho největší význam spočívá v tom, že jako první začal psát česky o otázkách do té doby vyhrazených jen latině - Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – sborník traktátů pojednávajících o zásadách křesťanského života, kritik nadřízenosti pánů, kteří jsou služebníci boží a mají pomáhat a ne být chamtiví. Husitská doba Dobou husitskou označujeme veřejné vystupování mistra Jana Husa od r.1402 až po konec vlády Jiřího z Poděbrad r.1472, tzn. 15. století. Církev na vrcholu své moci (značný majetek, koncem 14. století vlastnila skoro polovinu půdy). Její nesmírnou bohatost vyvolávalo závist u jiných vrstev, vysokých feudálů a měšťanstva, i nenávist lidu, vykořisťovaného poplatky církve. Panovník, šlechta a chudší vrstva vystupovali proti církvi. Je to období zčeštění a zlidovění české literatury. Husitské písemnictví se liší od tvorby 14. st. svým sociálním rázem. Je určena třetímu stavu (nižšímu měšťanskému a venkovskému stavu). Do popředí se proto dostávají formy přístupné širokým vrstvám. Čeština jako jazyk veřejných listin, soudních jednání atd. postupně vytlačuje latinu. Koncem 15. st. se čeština stává jedinou úřední řečí na Moravě (1480) a v Čechách (1495). Počátek 15. st. významně ovlivnilmistr Jan Hus. Narodil se kolem 1370 v Husinci u Prachatic. Studoval na pražské univerzitě a později byl vysvěcen na kněze. Působil jako univerzitní profesor a stal se dokonce i rektorem univerzity. Od počátku 15. st. kázal v kapli Betlémské. Jeho kázání byla namířena proti rozmařilosti panstva a církevních hodnostářů. Na Jana Husa mělo značný vliv díloJohna Wycliffa, který prosazoval světskou moc státu proti moci církve, byl proti prodávání odpustků, bohatství církve. Jedinou autoritou je Bible. Hus tyto myšlenky dále rozvedl, avšak po veřejném spálení Wycliffových spisů vzrostlo napětí mezi Husem a jeho odpůrci. Hus vystupuje proti kramaření s odpustky a po uvalení klatby na Husa (spojeno s vyhlášením interdiktu nad Prahou – žádné církevní obřady), se uchyluje na Kozí Hrádek ke svým stoupencům. Roku 1414 byl vyzván na sněm v Konstanci, aby obhajoval své učení, byl však obviněn z kacířství a 6. 7. 1415 upálen. Dílo: Hus byl především náboženský myslitel a reformátor, proto je jeho dílo součástí dějin teologie (tvořeno spisy Husových předchůdců, stoupenců i odpůrců). Mezi jeho první spisy (všechny v latině) patří výklady pro přednášky na univerzitě, kázání, traktáty, polemiky, přípravy na česká kázání v Betlémské kapli. De ecclesia (O církvi) – rozebírá pojetí církve a postavení papeže v ní. Pokud kněží nežijí v souladu se zásadami křesťanství a nedodržují Kristovo učení, nejsou členy církve a není je třeba poslouchat Výklad viery, desatera a páteře – česky psané, výklad modliteb Věřím v Boha, Desatera a Otčenáš Traktát Dcerka – jedno z nejzbožnějších děl, určeno ženám Knížky o svatokupectví – nejútočnější spis; odsuzuje obsazování církevních úřadů za peníze, braní poplatků za náboženské úkony, kritizuje v podstatě celou soudobou společnost. Postila (výklad svatých nedělních čtení) – sborník kázání napsaný po té, co mu bylo zakázáno kázat Cenným dokumentem jsou i Husovylisty, zejména pak jeholisty z Kostnice, jsou dokladem jeho postojů v otázkách víry a morálky. Hus také zasáhl do vývoje spisovné češtiny přiblížením jazyka svých spisů hovorové řeči, všímal si čistoty jazyka, byl proti slovům německého původu, nahrazoval archaismy… De orthographica Bohemica (O českém pravopisu) – návrh na zjednodušení českého pravopisu pomocí diakritického pravopisu místo spřežkového (nabodeníčko dlouhé aag á, nabodeníčko krátké czg č) Dominantou literatury se stávápróza. Vznikají žánry: Náboženský traktát– odborné či popularizační pojednání na určité téma Postila – z latinského post illa verba, výklad kázání; sbírka kázání a výkladů čtení z evangelia, obvykle dokládaná příběhy ze životag obraz tehdejší doby Polemika – vědecký či umělecký spor, v němž si protivníci vyvracejí názory a snaží se navzájem přesvědčit o správnost vlastního názoru. Dopis – list Satira Kronika Vavřinec z Březové - spisovatel pražské (husitské) strany -Husitská kronika – jeden ze základních pramenů pro poznání té doby. Z táborského písemnictví (traktáty, kázání, biblické výklady, manifesty, písně) se dochovaly pouze trosky, nejznámější jsou spisyMikuláše Biskupce z Pelhřimova - díloVyznání a obrana táborů - obhajoba táborského učení. Petr Chelčický - nižší šlechtic, pobýval v Praze, kde se stýkal s husity, avšak po rozčarování, které mu přinesla jejich vál

Témata, do kterých materiál patří