Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Národní obrození

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Národní obrození 70. léta 18. st. – 1. pol. 19. st. podmínky vzniku patenty Josefa II. (1781) o zrušení nevolnictví (zrušen feudální řád) toleranční patent (o náboženské snášenlivosti) v r. 1773 mu předcházelo zrušení jezuitského řádu vznik manufaktur ve městech lidé se stěhují z vesnic do měst počešťování měst Obranná fáze obrana českého jazyka Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka slovanského, obzvláště českého zájem o češtinu jako spisovný jazyk pokusy o české divadlo a poezii – vydání almanachů Václav Thám Antonín Jaroslav Puchmajer nakladatelství Česká expedice šíření českých knih majitelem Václav Matěj Kramerius vydávány Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny velký vliv na utváření národního vědomí mělo divadlo divadlo v Kotcích hrálo se však hlavně německy Kníže Honzík (zde uvedená první česká hra, 1771) Stavovské divadlo hrálo se německy, později i česky divadlo Bouda první české na Koňském trhu (Václavské náměstí) 1786 – 1789 (zbouráno) divadelní skupina v čele s Václavem Thámem překládal a upravoval německé hry psal i vlastní – zejména historické Vlasta Šárka frašky z pražského lidového prostředí žil v bídě přechodně se také hrálo U Hybernů divadlo v Růžové ulici Josef Dobrovský počátky jazykovědy byl knězem => „modrý abbé“ vychovatel u Nosticů psal německy a latinsky skeptik (nevěřil v obnovu českého jazyka jako jazyku vědy a umělecké tvorby) podporoval však českou tvorbu pro lid dílo Dějiny českého jazyka a literatury Podrobná mluvnice česká dvojdílný německo-český slovník Základy jazyka staroslověnského vytvořil pravidla přízvučné prozódie Ofenzivní fáze snaží se o rozvoj českého jazyka ve všech kulturních oblastech vypracován básnický a odborný jazyk posilováno historické vědomí Josef Jungmann narodil se v Hudlicích u Berouna studoval filosofii profesorem v Litoměřicích, později v Praze soustředil kolem sebe pražskou vlasteneckou společnost psal česky překladatel k rozšiřování slovní zásoby užíval oživování staročeských slov přejímání slov z jiných slovanských jazyků vytváření novotvarů tím se dostával do sporů s puristy dílo pětidílný Česko-německý slovník Historie literatury české Zápisky Slovesnost František Palacký dějepisec politik myšlenka austroslavismu (federace v rámci Rakouska Uherska) dílo posilování historického vědomí pětidílné Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě od nejstarších dob do roku 1526 (nástup Habsburků) vyzdvihoval husitství (toto pojetí převzal Alois Jirásek) první díl v němčině, ostatní v češtině Pavel Josef Šafařík původem Slovák historik spolupracoval s Františkem Palackým dílo Slovanské starožitnosti (Slované patří ke spolutvůrcům evropské kultury) Rukopis královédvorský a zelenohorský z let 1817 a 1818 falzifikáty rukopisů kladených do 13. st. spory o pravost spisů se vedly celé 19. st. autory jsou Josef Linda a Václav Hanka (nálezci) jejich záměrem bylo pozvednout národní sebevědomí staly se inspirací mnoha umělcům obsahovaly epické a lyricko-epické básně (Libušin soud) Jan Kollár původem Slovák básník myšlenka slovanské vzájemnosti (sjednocení slovanských států proti germanizaci) sbíral lidovou slovesnost dílo Slávy dcera idea slovanské vzájemnosti se mísí s milostnou poezií „K velikému přiviň tomu tam se Dubisku“ (k Rusku) František Ladislav Čelakovský myšlenka slovanské vzájemnosti sbíral lidovou slovesnost studoval filosofii – pro četbu Husovy Postily vyloučen redaktor Pražských novin profesor slavistiky ve Vratislavi a Praze dílo Slovanské národní písně Ohlas písní ruských (inspirací ruské byliny) Ohlas písní českých (obsahuje báseň Toman a lesní panna) Karel Jaromír Erben někdy je řazen spíše do poslední fáze národního obrození narodil se v Miletíně studoval filosofii a práva byl archivářem sbíral lidové písně a pohádky, balady a legendy nahlíží na jedince kriticky dílo Kytice umělecky přepracovaná lidová slovesnost 13 básní 1. Kytice 13. Věštkyně většinou balady zfilmována ve 20. st. (F. A. Vrabec) inspirací pro Kytici divadla Semafor Snahy o vytvoření spisovné slovenštiny Anton Bernolák Ľudovít Štúr Náuka o řeči slovenskej štúrovci Janko Kráľ Samo Chalúpka Ján Botto Andrej Sládkovič Ján Kalinčiak mluvnice – nauka o jazyku; hláskosloví, tvarosloví a skladba přízvučné x časoměrná prozódie – rozdílné názory na stavbu verše puristé – usilovali o čistotu jazyka, „nosočistoplena“ obohacování slovní zásoby - odvozování (předpony, přípony) - skládání (složeniny) - zkracování („Čedok“) - přejímání z cizích jazyků bylina – ruská lidová veršovaná píseň o skutcích bohatýrů nebo hrdinů pověstí Četba K. J. Erben: Kytice

Témata, do kterých materiál patří