Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Renesance v evropské literatuře - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (268,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

03. – Renesance v evropské literatuře (příčiny, Itálie, Francie, Španělsko, Anglie) 14. – 16. století. H i s t o r i c k o – s p o l e č e n s k é s o u v i s l o s t i : a) zámořské objevy – Amerika, Vasco de Gama, Marco Polo, Fernando Magalhaẽs b) technické objevy – knihtisk, kompas c) přírodní a astronomické objevy – heliocentrismus d) vědy o člověku – da Vinci e) hospodářské a sociální změny – přechod od feudalismu ke kapitalismu, velký rozvoj měst, obchodu P o j m y r e n e s a n c e a h u m a n i s m u s Renesance – francouzskyrenaissance, italskyrinascimento = obnovení, nový rozkvět. Je to kulturní epocha a umělecký směr usilující o myšlenkovou a formální obrodu antiky. Rozvíjí se souběžně s náboženskou reformací. Vzniká na přelomu 13. a 14. století v Itálii (Florencie – předchůdci), o století později Francie, Španělsko, od poloviny 16. století Anglie. Renesance se důrazně staví proti myšlení středověku, tzn. klade důraz lidské vědění, pozemské radosti, smyslnost, individualitu, harmonii. Znaky renesanční literatury – odklon od dobrodružné, rytířské, náboženské tématiky. Tématem jsou naopak životní otázky člověka. Literatura je psána převážně v národních jazycích. Dochází obnovení antických literárních žánrů – epos, epigram, povídka, komedie, tragédie, satira. Vznikají rovněž žánry nové. Humanismus – latinskyhumanus = lidský. Jde o soustavu názorů, která zdůrazňuje hodnotu člověka a sílu jeho rozumu v poznávání okolního světa. V užším slova smyslu je to literární a vědecké hnutí, které studuje, kriticky hodnotí a napodobuje staré antické spisy. Zásadaad fontes (jít k pramenům) aciceronská latina místo barbarské latiny středověké. R e n e s a n c e v e v ý t v a r n é m u m ě n í a a r c h i t e k t u ř e Architektura – přizpůsobení pozemskému životu (zámky, paláce, měšťanské domy), prvky – sgrafita, římsy, arkády, pilíře. Filippo Brunelleschi – symbol renesance – kupole dómu ve Florencii, Donato Bramante & Rafael Santi – práce na chrámu sv. Petra v Římě, Michelangelo Buonarroti. Malířství – Itálie – nalezení perspektivy, Sandro Botticelli – Zrození Venuše, Leonardo da Vinci –renesanční člověk, Rafael Santi – Sixtinská madona, Michelangelo Buonarroti – fresky v Sixtinské kapli – Nizozemí – Hieronymus Bosch – Zahrada pozemských rozkoší, Pieter Brueghel – Španělsko – El Greco – Německo – Albrecht Dürer Sochařství – Itálie – Donatello – socha Davida, Michelangelo Buonarroti – sochy David, Mojžíš, sousoší Pieta P ř e d c h ů d c i r e n e s a n č n í h o m y š l e n í a c í t ě n í I T Á L I E Dante Alighieri (1265 – 1321) – básník, za protipapežské postoje vyhnán z Florencie, 20 let byl mimo město. Láska k Beatrici (předčasná smrt). Touha po rodné Florencii a sjednocení Itálie. Napsal duchovní eposBožská komedie – rozsáhlá básnická skladba, pokus o zobrazení problémů světa od biblických mýtů po autorovu přítomnost. Vrchol středověké literatury (dualismus těla a duše), ale už i renesanční rysy (láska k vlasti, obdiv k antice, touha po poznání, osobní prožitek lásky). Francesco Petrarca (1304 – 1374) – básník, forma sonetu – znělky. Z politických důvodů byl vypovězen z rodné Florencie do Avignonu (práva, vysvěcen na kněze, osudové setkání s Laurou). Je autorem lyrické sbírky milostné poezieZpěvník (Sonety Lauře) – nenaplněná láska k Lauře, hluboký cit, na rozdíl od Beatrice není Laura zbožštěná, ale skutečná. Sonet = znělka, žánr lyrické poezie. Základem jsou vjemy. Vyznačuje se tím, že první kvartet je teze, druhý kvartet antiteze a dva tercety synteze – 4433. Má dohromady 14 veršů a obvyklé schéma je abba (obkročný rým). Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) – prozaik, od mládí píše zábavní příběhy s milostnou tématikou. Narodil se ve Florencii. Rámcová sbírka sta novelDekameron – výstižný obraz mentality a mravů soudobé Itálie. F R A N C I E Francois Villon (1431 –1463) – vlastním jménem Francois de Montcorbier. Jméno Villon přijal od pařížského kaplana, který jej vychoval. Prvníprokletý básník – nepochopený svými vrstevníky, bohém, tulák a rváč, odsouzen k trestu smrti. Roku 1463 mizí beze stopy. –Malý testament (Odkaz) – satirické rozloučení s přáteli –Velký testament (Závěť) – nejvýznamnější, tématicky různorodé básně. 15 z nich je pojato jako věcné odkazy jednotlivým osobám. V básních se objevuje pomíjivost lidského života, lítost nad promařeným mládím, obraz francouzských hospod. Forma tzv.villonské (francouzské) balady (lyrická báseň, skládá se ze 4 slok. Poslední sloka je poslání. Verš, kterým je uzavřeno poslání, se opakuje jako refrén v předchozích slokách. Používají se 2 – 3 rýmy. J. Vrchlický, V. Nezval). A N G L I E Geoffrey Chaucer (1340 – 1400) – první velký anglický básník. Diplomat ve službách krále. Během pobytu ve Florencii – Boccaccio, Petrarca – vliv. NapsalCanterburské povídky – cyklus veršovaných i prozaických povídek, které si říkají poutníci na cestě do Cantebury. A u t o ř i v r c h o l n é r e n e s a n c e a h u m a n i s m u I T Á L I E Lodovico Ariosto (1474 – 1533) – básník, satirik. Uvedl do literatury známou postavu rytíře Rolanda, ale jakorenesančního člověka v eposuZuřivý Roland – z nešťastně zamilovaného Rolanda se stane zuřící blázen, který opouští křesťanské vojsko v nejtěžších chvílích kvůli orientální princezně – naštěstí je na Měsíci nalezena nádobka s Rolandovým rozumem a uzdravený rytíř může stát v čele vojsk. Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) – dramatik, prozaik, politik, pocházel z Florencie. Za své protipapežské názory byl zbaven politických funkcí, vyhnán na venkov, kde se věnuje literatuře. –Vladař – politický spis, traktát o absolutistické monarchii (sní o mocném státu s moudrým vladařem – silným a racionálním). Požaduje nezávislost politiky na etice a náboženství –machiavelismus –účel světí prostředky. –Mandragora – komedie – spol. satira, nejvýznamnější italské renesanční drama N I Z O Z E M Í Erasmus Rotterdamský (1467 – 1536) – vlastním jménem Bernard Gerhards. Teolog a filozof. Působil v mnoha evropských zemích, znalec antiky, kritizov

Témata, do kterých materiál patří