Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Pojmy z matematiky - planimetrie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Geometrie – část matematiky, zabývající se studiem geometrických útvarů

 2. Geometrický útvar – množina bodů na přímce, v rovině nebo v prostoru

 3. Planimetrie – studie geometrických útvarů v rovině

 4. Stereometrie – studie geometrických útvarů v prostoru

 5. Bod, přímka, rovina, prostor – nedefinujeme, jsou samozřejmé, tzv. Axiomy (postuláty)
  bod rozděluje přímku na 2 navzájem opačné polopřímky a je jejich společným počátkem

 6. Délka úsečky AB – vzdálenost bodů AB

 7. Shodnost geom. útvarů – jsou shodné, pokud se po přemístění kryjí
  přímo shodné – stačí na sebe přesunout
  nepřímo shodné – musí se převrátit, až poté přesunout

 8. Střed úsečky – bod S, který dělí přímku na 2 shodné úsečky

 9. Ramena úhlů – 2 polopřímky svírající úhel i s vrcholným bodem

 10. Přímý úhel – úhel určený 2 opačnými polopřímkami

 11. Nulový úhel – úhel určený 2 splývajícími polopřímkami

 12. Pevný úhel – úhel určený 2 splývajícími polopřímkami

 13. Osa úhlu – polopřímka s počátkem ve vrcholu úhlu, která dělí úhel na 2 shodné úhly

 14. Konvexní úhel – pokud každá úsečka spojující 2 body je uvnitř útvaru

 15. Nekonvexní úhel – pokud některá úsečka spojující 2 body je mimo útvar

 16. Úhly vedlejší – 2 konvexní úhly (AVB, AVC), které mají společné rameno VA, VB, VC jsou navzájem opačné polopřímky

 17. Pravý úhel – úhel, který je shodný se svým vedlejším úhlem

 18. Vrcholové úhly – 2 konvexní úhly (AVB, AVC) jejichž ramena VA, VB, VC a VD jsou navzájem opačné polopřímky

 19. Ostrý úhel – konvexní úhel, který je menší než pravý

 20. Tupý úhel – konvexní úhel, který je větší než pravý

 21. Různoběžné přímky – mají právě jeden společný bod (průsečík)

 22. Rovnoběžně různé přímky – nemají společný bod

 23. Totožné přímky – mají všechny body společné

 24. Rovinný pás – část roviny ohraničená 2 různými rovnoběžkami

 25. Odchylka 2 přímek – je rovna velikosti ostrého úhlu nebo pravého úhlu, který tyto přímky svírají (u rovnoběžek nulová)

 26. Přímky navzájem kolmé – různoběžky s odchylkou 90°

 27. Pata kolmice – průsečík přímky s přímkou k ní kolmou

 28. Osa úsečky – přímka procházející středem úsečky a je na ní kolmá

 29. - průnik polorovin ABC, BCA, CAB (když jsou dány body A,B,C)

 30. Vrcholy ∆ - body A, B, C

 31. Strany - úsečky AB, AC, BC

 32. Vnitřní úhly - konvexní úhly BAC, CBA, ACB

 33. Vnější úhly ∆ - vedlejší úhly k vnitřním úhlům

 34. Různostranný ∆ - žádné 2 strany shodné

 35. Rovnoramenný ∆ - 2 strany shodné (ramena), třetí strana jiná (základna)

 36. Rovnostranný ∆ - všechny strany shodné

 37. Ostroúhlý ∆ - všechny úhly ostré

 38. Pravoúhlý ∆ - jeden pravý, 2 ostré

 39. Tupoúhlý ∆ - jeden tupý, 2 ostré

 40. Střední příčka – úsečka spojující středy 2 stran ∆

 41. Výška ∆ - úsečka jejímiž krajními body jsou vrchol ∆ a pata kolmice vedené tímto vrcholem k přímce procházející protější stranou

 42. Průsečík výšek ∆ - ortocetrum – přímky ve kterých leží výšky ∆ se protínají v jediném bodě

 43. Těžnice ∆ - úsečka spojující vrchol ∆ se středem protější strany

 44. Těžiště ∆ - bod, ve kterém se protínají těžnice

 45. Kružnice ∆ opsaná – kružnice procházející všemi vrcholy ∆

 46. Kružnice ∆ vepsaná – kružnice, která se dotýká všech stran ∆

 47. Přímo shodné ∆ - po přemístění se kryjí

 48. Nepřímo shodné ∆ - musíme je převrátit, aby se kryly

 49. Věta sss – 2 ∆, které se shodují ve všech 3 stranách, jsou shodné

 50. Věta sus - 2∆, které se shodují ve 2 stranách a úhlu jimi sevřeném, jsou shodné

 51. Věta usu - 2∆, které se shodují v 1 straně a obou úhlech k této straně přilehlých, jsou shodné

 52. Věta Ssu - 2∆, které se shodují ve 2 stranách a úhlu proti větší z nich, jsou shodné

 53. Podobnost - 2∆ si jsou podobné právě tehdy, když platí:

 54. Zvětšení – podobnost pro k>1

 55. Zmenšení – podobnost pro k<1

 56. Shodnost – pro k=1

 57. Věta uu o podobnosti ∆ - 2∆, které se shodují ve 2 vnitřních úhlech, jsou podobné

 58. Věta sus o podobnosti ∆ - 2∆, které se shodují v poměru délek 2 stran a v úhlu jimi sevřeném, jsou podobné

 59. Lomená čára – geometrický útvar složený z úseček, z nichž každé 2 sousedící mají společní právě 1 krajní bod a neleží v jedné přímce

 60. Uzavřená lomená čára – lomená čára, u níž počáteční bod první úsečky splývá s koncovým bodem poslední úsečky

 61. Mnohoúhelník - ◊ – je část roviny, která obsahuje uzavřenou lomenou čáru a část roviny ohraničenou touto lomenou čárou

 62. Úhlopříčka ◊ – každá úsečka, jejímiž krajnímu body jsou 2 nesousední vrcholy ◊

 63. Vzorce ◊

 64. Pravid. n-úhelník – konvexní ◊, jehož všechny strany a vnitřní úhly jsou navzájem shodné

 65. Vzorec pro velikost vnitřního úhlu pravidelného ◊ -

 66. Různoběžný čtyřúh. (□) = různoběžník - □ jehož žádné 2 strany nejsou navzájem rovnoběžné

 67. Lichoběžník - □ jehož 2 strany jsou navzájem rovnoběžné (základny) a zbývající 2 strany jsou různoběžné (ramena)

 68. Střední příčka □ – je úsečka spojující středy ramen lichoběžníku (rovnoběžná se základnami, její délka je aritmetický průměr délek základen)

 69. Rovnoramenný lichoběžník – lichoběžník, jehož ramena jsou shodné úsečky

 70. Pravoúhlý lichoběžník – lichoběžník, jehož rameno je kolmé k základně

 71. Rovnoběžník - □, jehož 2 dvojice protějších stran jsou navzájem rovnoběžné

 72. Pravoúhlý rovnoběžník – všechny vnitřní vrcholy jsou pravé

 73. Kosoúhlý rovnoběžník – nemají všechny úhly pravé

 74. Rovnostranný rovnoběžník – všechny strany stejně dlouhé

 75. Různostranný rovnoběžník – nemají všechny strany stejně dlouhé

 76. Vlastnosti rovnoběžníků
  - protější strany a protější vnitřní úhly jsou vždy shodné

Témata, do kterých materiál patří