Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkové daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- nájemce nebo pachtýř nebytových prostor Osvobození od daně - budovy a jednotky ve vlastnictví té obce, v jejímž katastru se nalézají, zdanitelné stavby školy, knihoven, budovy nebo jednotky ve vlastnictví církve využívané pro bohoslužby, stavby vodárenských objektů, čistíren odpadních vod Základ daně - u stavby výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (zastavěná plocha) - u bytu nebo samostatného nebytového prostoru je to výměra podlahové plochy bytu vynásobená koeficientem 1,20 (upravená podlahová plocha) - vždy podle stavu k 1. 1. zdaňovacího období Sazba daně - závisí na využití stavby nebo jednotky obytné domy 2Kč/m2rekreační domy 6Kč/ m2samostatné garáže 8Kč/ m2ostatní stavby 6Kč/ m2 - základní sazba daně zdanitelné stavby se zvyšuje o 0,75 Kč/ m2 za každé další nadzemní podlaží, které přesahuje 2/3 zastavěné podlahové plochy Místní koeficient - stejné jak ou daně z pozemků Zdaňovací období - kalendářní rok Daňové přiznání - podává se do 31. ledna - nepodává se, pokud oproti minulému období nedošlo ke změně dat, daň vyměřuje příslušný FÚ Zaokrouhlování - ZD se zaokrouhluje na celé Kč nahoru nebo na m2 nahoru - vypočítaná daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru Placení daně z nemovitých věcí - u poplatníků provozující zemědělskou prvovýrobu a chov rov ve dvou stejných splátkách do 31. 8. a do 30. 11. - u ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách do 31. 5. a do 30. 11 - pokud je daň menší než 5.000,-Kč, tak je splatná jednorázově do 31. 5. Daň z nabytí nemovitých věcí Předmět daně - úplatné nabytí vlastnického práva nemovité věci, která je: pozemkem, stavbou, jednotkou nacházející se na území ČRprávem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území ČRspoluvlastnickým podílem na nemovité věci Osvobození od daně - první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu nebo k nové stavbě rodinného domu - nebytí vlastnického práva k nemovité věci členským státem EU - převody družstevních bytů do vlastnictví členů tohoto družstva Poplatník daně - převodce vlastnického práva, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnnou a převodce a nabyvatel se v kupní smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel - nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech Základ daně - nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj - nabývací hodnotu je sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena nebo zvláštní cena - uznatelným výdajem je cena znaleckého posudku o ceně Sazba daně - 4% ze ZD zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru Daňové přiznání - Dap je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad

Témata, do kterých materiál patří