Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18A - Škola jako instituce

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

18A ŠKOLA JAKO INSTITUCE − Škola je sociální instituce vytvořená k realizaci základního úkolu (zajišťování řízené a systematické edukace) − Instituce ve státním nebo soukromém vlastnictví, v níž jsou dětem zprostředkovány vědomosti a dovednosti − Poskytují je zpravidla v určitém vymezeném čase − Usiluje o uskutečnění cílů vzdělávání a výchovy Poslání školy − přispívá k celkovému rozvoji jedince − poskytuje poznatky, které by pouhou zkušeností nemohl získat − škola formuje lidskou bytost (vede k hodnotám a ideálům) − společnost požaduje po škole, aby připravila mladé lidi na jejich fungování na trhu práce Funkce školy − personalizační: formování individua k samostatně jednající osobnosti − kvalifikační: škola vybavuje lidi znalostmi a jinými vlastnostmi nutnými pro pracovní uplatnění − socializační: ve škole získáváme určité způsoby chování a názory, učíme se určité role a názory − integrační: připravuje jedince pro profesní život Mezinárodní standartní klasifikace vzdělávání − dřívější verze z roku 1997 − přijaté Unescem roku 1978 Školská soustava 1) MŠ − doplněk rodinné výchovy − vyrovnání sociokulturních rozdílů − docházka není povinná (o docházce rozhodují rodiče) − dítě se socializuje 2) ZŠ − poskytuje základní vzdělání − povinná školní docházka zpravidla od 6 do 15 let − člení se na 1. stupeň (5letý) a 2. stupeň (4. letý) 3) ZUŠ − připravují pro studium učebních a studijních oborů na školách uměleckého zaměření a konzervatoři úroveň vzdělání v České republice preprimární MŠ primární 1. - 5. ročník ZŠ nižší sekundární 1. – 9. ročník ŽŠ nižší ročníky 6 a 8letých gymnázií vyšší sekundární gymnázia (4 a 6letá) SOŠ, SOU terciální neuniverzální VOŠ pomaturitní studia termální univerzitní na VŠ bakalářské a magisterské vzdělání terciální postgraduální doktorandské studium nezařaditelné k výše uvedeným úrovním 18A ŠKOLA JAKO INSTITUCE 4) SŠ − poskytuje střední odborné vzdělání, úplné střední vzdělání, úplné střední odborné vzdělání a vyšší odborné vzdělání − připravuje na výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě, kultuře, umění a ostatních oblastech života − připravuje pro další studium na vysokých školách − usilují o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka 5) SOU − připravují pro výkon dělnických povolání a odborných činností příslušného oboru − ukončení závěrečnou zkouškou či maturitní zkouškou (kadeřnice, kuchař – číšník, …) 6) gymnázia − všeobecně vzdělávací vnitřně diferencované školy − připravují především pro studium na vysokých školách s délkou 4, 6 a 8 ročníků 7) SOŠ − připravují především pro výkon odborných činností 8) konzervatoře − připravují pro obor zpěv, hudba, tanec či dramatické umění 9) učiliště − odborná příprava žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku 10) VOŠ − připravují pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností nebo prohlubují dosažené vzdělání − titul – diplomovaný specialista DiS. 11) speciální školy − poskytují výchovu a vzdělání žákům se SVP, kteří se nemohou vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu 12) VŠ − vrcholné vzdělávání − vědecké a umělecké instituce − studijní programy (bakalářský, magisterský, doktorský) 13) praktické školy, pomocné školy Vzdělávací systém − vzdělávací systém je souhrn všech stupňů, typů a druhů institucí, které plní funkci výchovnou, vzdělávací a osvětovou − délka povinné školní docházky je stanovena školským zákonem − hierarchie cílů školského systémů: rozlišují se tři kategorie cílů → společenské cíle, vzdělávací cíle škol, specifické cíle v jednotlivých předmětech

Témata, do kterých materiál patří