Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 7

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Předškolní zařízení (MŠ,SMŠ,PT při ZŠ), spolupráce mateřské školy s rodinou MATEŘSKÁ ŠKOLA (MŠ) Zařízení pro předškolní výchovu, patří mezi druhy školDocházejí děti od 3 – 6 let (Výjimečně od 2 let)Rozvíjí se zde komplexní osobnost dítěte podle stanovených cílůDěti jsou vzdělávány ve třídách věkově homogenní či heterogenní (Rozdílný věk)24 dětí, výjimečně 28 dětí1 učitelka = max. 20 dětí ZŘIZOVATELI MŠ MOHOU BÝT -Obce, kraje, církevní organizace, občanská sdružení, soukromé osoby ROČNÍK –Ve školním roce dítě dovrší 4 letROČNÍK – Ve školním roce dítě dovrší 5 letROČNÍK – Ve školním roce dítě dovrší 6 let DĚLENÍ PODLE ZPŮSOBU PODLE ZPŮSOBU PROVOZU Denní MŠ =(Od 6.30 – 17.00)Týdenní MŠ =(Od neděle večer do pátku odpoledne)Polodenní MŠ= (Dopoledne MŠ, odpoledne zájmové kroužky)Internátní MŠ PERSONÁL Odborní zaměstnanci –Ředitelka, odborně vzdělané učitelky, asistentyProvozní zaměstnanci– Kuchařky, uklízečky, školník, topič FUNKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Bezpečnostní, zdravotní, hygienickáVýchovně vzdělávacíSociální– Učí se žít ve společnosti ostatních dětí, dospělých (Socializační program)Poradenská– Určena rodičům (Odborné poradenství, jak postupovat při výchově dětí) SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA (SMŠ) Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebamiVětšina je státní, 10% soukromé, církevní, při zdravotnických zařízeníchKolem 10 dětí, 5 dětí na jednu učitelkuPedagogové se speciálním vysokoškolským vzděláním (min. Bc.) se zaměřením na výchovu a vzdělání dětí se specifickými potřebami, logopedi, fyzioterapeuti, psychologové a dalšíKaždá MŠ si vytváří vlastní program založený na volné hře a řízené činnosti. Navíc s péčí založené na jejich individuálních potřebáchŘada dalších aktivit rozvíjející kreativitu, představivost, těl. Zdatnost (a další) dětí SPECIÁLNÍ MŠ V ČR MŠ pro zrakově postižené v Českých Budějovicích - Na doporučení očního lékaře a psychologa. Kromě výchovně-vzdělávacího programu mají i speciální, zahrnující péči speciální sestry ortoptistky a očního lékařeMŠ logopedická při Jedličkově ústavu v Praze– Pro děti s opožděným vývojem řeči, zaměřena na tělesný rozvoj. Děti jsou přijímány na podkladě pedagogicko-psychologického vyšetření a vyšetření odborným pediatrem a logopedem. Přijímají se děti se správným vývojem řeči pro lepší rozvoj ostatních dětíMŠ pro sluchově postižené v Ostravě– Děti se učí prvním komunikačním dovednostem, znakové a mluvené řeči. Jsou přijímány na základě žádosti rodičů a doporučení pediatra a foniatraMŠ pro tělesně postižené v Brně– Pro děti s pohybovým a neurologickým postižením, s vrozenými, genetickými, metabolickými poruchami a vadami pohybového aparátu. Vzdělávají i děti u kterých se tělesné postižení kombinuje s mentálním postižením, smyslovou vadou či s poruchou komunikace. Také pro děti s autismem, chronickými nemocemi či děti oslabené, potřebující šetřící režim a malý kolektiv PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pro děti s předpokladem vyrovnání vývoje a pro děti s odkladem povinné školní docházkyVyrovnání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by mělo povinnou školní docházku realizovatDěti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.Nejméně 10 dětíVzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.Nenahrazuje MŠPro děti se sociálním či jazykovým, řečovým znevýhodněním, sníženou koncentrací pozornosti a dalšími problémy SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY S RODINOU Spolupráce rodiny a mateřské školy při vzdělávání dítěte je jednou ze základních podmínek úspěšnosti RVP PVVe vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí, Jsou pravidelně a dostatečně informování o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod.Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Témata, do kterých materiál patří