Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6A - Problematika výchovných cílů

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

6A PROBLEMATIKA VÝCHOVNÝCH CÍLŮ Výchovné cíle − cíl je výsledek nějakého jednání, o nějž usilujeme − to, čeho chceme dosáhnout svými výchovnými úkony − problematika, která se týká způsobu vzniku, obsahu, jazykové formulace, uskutečnění základů výchovných cílů Problematika výchovných cílů − myšlenkové ideály, které vytvořili lidé − dvojí podoba: • objektivně: v normativních statcích sloužících orientaci společnosti • subjektivně: ve vlastních hodnotových přesvědčeních, které jsou spoluurčovány kulturními normami ▪ obsah výchovných cílů: ◦ cíle závisí na jeho informačním či empirickém obsahu ◦ důležitý je vztah výchovných cílů k realitě ◦ zvláštním problémem jsou formální výchovné cíle (vyvážené, intelektuální vzdělání, vzdělání mysli) ▪ jazyková problematika: ◦ účelem výchovných cílů je vést jednání vychovatelů, tak vychovávaných ◦ cíle musí být jasně srozumitelní, nesmí obsahovat negativní vedlejší významy ▪ odůvodnění výchovných cílů → předepisují, co se přikazuje či chce: ◦ jací mají být ◦ jakými se mají stát vychovávání ◦ k čemu je mají vychovávat jejich vychovatelé Stanovení výchovného cíle − závisí na: • na zkušenostech s lidmi • na znalostech jejich společenské situace • na předpokládaných účincích normování: ▪ uskutečnění výchovných cílů: ◦ k uskutečnění výchovných cílů se doporučuje znalost příčin a jejich důsledků ◦ prostředky, které jsou užitečné při uskutečňování výchovných cílů, budí zdání, že závisí na zkušenosti ▪ právní problematika: ◦ hlavní odpovědnost za výchovu dětí závisí na rodičích ◦ to zajišťuje právo a povinnost určit výchovné cíle ◦ výchova se uskutečňuje také prostřednictvím školy → jsou nezbytné státní výchovné cíle, které jsou stanoveny ve školských zákonech a z části i v ústavách (platí jen pro školy) Dělení výchovných cílů 1. individuální: je spatřován ve snaze o osobní rozvoj a uplatnění jedince 2. sociální: zapojení člověka do společnosti tak, aby byl schopen plnit své sociální funkce 3. obecný: je zastřešením jednotlivých specifických cílů, které se týkají konkrétních vědomostí, dovedností 4. materiální: orientují se na osvojení konkrétních vědomostí, dovedností potřebných k zvládnutí určitých teoretických a praktických úkolů 5. formální: zaměřují se na rozvoj schop. člka, učeb. lát. se chápe jako prostředek formál. rozvoje vychovávaného 6. adaptační: vedou člověka k přizpůsobení se stávajícím podmínkám 7. anticipační: orientují výchovné působení k potřebám budoucnosti 8. teoretické: zaměřují se na vytvoření systému vědomostí 9. praktické: sledují rozvoj dovedností a návyků člověka tak, aby ve výchovném procesu byly stejnosměrně zastoupeny jak teoretická, tak praktická část 10. autonomní: vycházejí od jedince a jsou produktem jeho potřeby a vůle 11. heteronomní: stanovují jiní činitelé (stát, skupina, vychovatel, rodiče, …) 6A PROBLEMATIKA VÝCHOVNÝCH CÍLŮ Struktura výchovných cílů − výchovné cíle tvoří rozvětvenou soustavu − jsou hierarchicky uspořádány (uspořádání nadřazenosti a podřízenosti) − její ideál lze vyjádřit schematicky: • ideál (nejobecnější cíl) • obsah výchovy a vzdělávání • složky výchovy • institucionální cíle • nejkonkrétnější požadavky Názory na současné cíle výchovy − výchova by měla: • odpovídat potřebám a výhledům demokratické společnosti • dokázat najít svou úlohu v životě každého jedince i celé společnosti • zaměřovat se na vnitřní podstatu, poznávat její základní prvky, vztahy a vývojové zákonitosti − rozvětvují se: • vědy o výchově • rozšiřují se různé formy pedagogického poradenství • rozvíjí se školství pro mládež vyžadující zvláštní péči − podporuje se rozvoj: • myšlení, schopností, charakteru • prodlužuje se školní docházka • vyspělé země zavedly střední vzdělání − kritika škol pro: • svou zastaralost, jednostrannost • nově se konkretizují výchovně vzdělávací cíle Etapy výchovného procesu − heteronomní − autonomní − sociální konformita Dělení etap výchovného procesu 1) etapa počáteční (vstupní) diagnózy • vychovatel musí znát stav vychovávaného a okolnosti výchovy • zjišťuje dosavadní úroveň vychovávaných, jejich dovednosti, schopnosti a zájmy • zajímá se o psychický a fyzický stav, zdraví • nezbytná pro vymezení cíle, obsahu a prostředků výchovného procesu 2) etapa pedagogické analýzy obsahu výchovy • na obsahu závisí jeho výchovné využití • vychovatel promýšlí postupy, vybírá metody, odhaduje problémy 3) etapa pedagogického projektování • základem stanovení co nejkonkrétnějšího cíle co nejpřesnějším způsobem • projektování založeno na znalosti aktuálního stavu vychovávaného • jasná představa toho, čeho chce pedagog dosáhnout – volba pomůcek, metod, forem 6A PROBLEMATIKA VÝCHOVNÝCH CÍLŮ 4) etapa regulace učení žáka • stojí v centru procesu výchovy a vzdělávání • intenzivní spolupráce učitele a žáka • úvahy o tom, co bude žák dělat, jak to bude dělat, za jakým účelem, jakým způsobem, za jakých prostředků, za jakého času • žák musí vědět, co se po něm chce, k čemu má dospět a jaký čas a pomůcky k této činnosti má k dispozici 5) etapa výsledné pedagogické diagnózy • ukazuje, do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů • umožňuje měřit efektivitu výchovného procesu • učiteli a žákům slouží jako zpětná vazba • nutná pro možnost formování žákovy osobnosti Formy výchovy v jednotlivých vývojových etapách − struktura vnější uspořádání jevů a procesů ve výchově − zorganizované prostředí, kde se může realizovat výuka například třída, pokoj, před školou − hlavním cílem je všestranný rozvoj člověka − 4 formy výchovy: • rodinná výchova ▪ výchova s cílem připravit mladou generaci na spořádaný rodinný život a na práci v nových spol. podmínkách ▪ spočívá v předávání zkušeností z generace na generaci: ◦ nezastupitelná ◦ přirozená výchova ◦ rodina plní roli výchovně vzdělávací ◦ poskytuje dítěti základy v oblasti výchovy ◦ rodiče jsou základní výchovní činitelé ◦ rodina spolupracuje i s ostatními výchovnými činiteli (škola, školka) • školní výchova ▪ je institucionalizovaná edukace ▪ specializovaná a profesionalizovaná instituce ▪ hlavním cíle

Témata, do kterých materiál patří