Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


23A - Názory na výchovu v dílech významných světových myslitelů 17. - 19. stol.

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

23A NÁZORY NA VÝCHOVU V DÍLECH VÝZNAMNÝCH SVĚTOVÝCH MYSLITELŮ John Dewey − filosofickým základem Deweyových myšlenek byla pragmatická filosofie − pragmatičnost pedagogických myšlenek se soustředí na učební obsah − má být vyučováno především to, co je potřebné pro život a profesionální uplatnění se v něm − základní pojem výchovného systému je zkušenost − místo teoretických činností nastupují činnosti praktické Na tomto základě se vyvinuly dvě metody 1) problémová metoda − soubor výukového obsahu, aby učivo poskytovalo příležitosti k myšlení, nutilo k uvažování, hodnocení, srovnávání, třídění a nakonec i vyvozování závěrů − v problémovém vyučování se žákovi nepředkládají poznatky, ale problém, který musí vyřešit a je nucen se k poznatkům dopracovat, vyhledat si je a překonávat překážky 2) projektové vyučování − není organizováno v klasických vyučovacích hodinách − základní organizační jednotkou je projekt, na jehož řešení je ve školním plánu vyčleněn konkrétní čas − čas se většinou pohybuje od jednoho týdne do 4 – 6 týdnů − projektové vyučování musí splňovat celkem čtyři kritéria: 1. kritérium: proces učení je otevřený a program postupu není před projektem pevně stanoven 2. kritérium: projekt souvisí s mimoškolní skutečností (vychází z prožitků žáka) 3. kritérium: projekt staví na předpokladu, že žáci jsou v něm zainteresováni, pracují na něm z vl. zájmu a práce je baví 4. kritérium: učební projekty vedou ke konkrétním výsledkům, na jejichž základě mohou žáci získat odpovídající poznatky, kvalifikaci, ale i z řešení vyplývající odměnu Lev Nikolajevič Tolstoj − teoretik a realizátor ideje „volné školy“ (koncepce bez učebních plánů a osnov, s naprostou volností pohybu žáků, bez napomínání a trestů, s výběrem vyučovacích předmětů podle zájmu žáků, s pobytem v přírodě) − kladl důraz na aktivizaci a na rozvoj tvořivosti − byl autorem čítanek, slabikářů a pedagogického časopisů Johann Heinrich Pestalozzi − bývá považován za jednoho ze zakladatelů moderní humanistické pedagogiky − pokusil se vybudovat hospodářství, kde by učil zemědělce pokrokovým metodám hospodaření, ale neuspěl − na svém statku zřídil ústav pro výchovu chudých dět, kde se snažil s manželkou a se spolupracovníky vytvořit dětem rodinné prostředí a poskytnout jim elementární vzdělání − vydal spis Lienhart a Gertruda: kde popisuje život zemědělské rodiny a přirozenou vých. dětí v rodinných podm. − na jeho náhrobku stojí napsáno: „Vše pro jiné, nic pro sebe“ − kladl důraz na formální vzdělání, které nevidí cíl vyučování v osvojených poznatcích, ale v rozvoji žákových schopností, a to především jeho myšlení − veškeré vyučování opírá o názornost, kladl důraz i na systematičnost − hlavní cíl viděl v mravním rozvoji, ve stálém sebezdokonalování 1 23A NÁZORY NA VÝCHOVU V DÍLECH VÝZNAMNÝCH SVĚTOVÝCH MYSLITELŮ Johann Friedrich Herbart − německý filozof, pedagog a psycholog − Herbartovo pojetí výuky je založena na filozofii (etika) a psychologii, která analyzuje výchovné metody − upřednostňoval výchovnou praxi, individuálnost, poradenství, pedagogickou teorií, etiku, charakter a aktivnost − kritizoval zejména byrokracii (papírování) školy, nerespektování individuálnosti žáků, … − vyučování by mělo podle něho probíhat ve čtyřech fázích: jasnost (názornost), asociace (navazování na to, co známe), systém (vyvození závěrů), metoda (použití v praxi) Jean Jacques Rousseau − nejvýraznější představitel francouzské pedagogiky 18. stol. − požaduje výchovu individuální, citlivou, přirozenou a svobodnou, přiměřenou k věku dítěte, osobní zkušenost, mravnost, víra v člověka − veškerou výchovu opírá o osobní zkušenost − dítě má být vychováváno a vzděláváno individuálně − mimořádný důraz klade na rozvoj smyslového vnímání − v mravní výchově odmítá poučování a dítě by se mělo poučit z vlastních následků − dítě má ke všemu dospět vlastním pozorováním, uvažováním − díla: Emil, o harmonické výchově (přináší v něm koncepci nové harmonické výchovy) John Lock − anglický filozof, liberální politik a pedagog − stoupencem individuální výchovy soukromým vychovatelem, která se mohla realizovat především ve šlechtických a měšťanských rodinách − základní oblasti výchovy viděl ve výchově tělesné, mravní a rozumové − vychovávat máme především příkladem a působením prostředí, dítě nemáme nikdy strašit a i tělesné tresty máme omezit na minimum − nejde mu tak o jedince všestranně vzdělaného, jako spíše o úspěšného a zdatného gentlemana − dílo: Myšlenky o výchově (spis) Herbert Spencer − anglický filozof, sociolog a pedagog − upřednostňuje mravnost, rozum a tělesnou výchovu, přípravu k životu − zdůrazňoval činnosti, které směřují k sebezáchově Formuloval 7 zásad, které se týkají výchovy − od lehkého k těžkému − od neurčitého k určitému − od konkrétního k abstraktnímu − od empirického (výzkum) k racionálnímu − vlastní zkušenost − důraz na motivaci − vývoj poznání člověka by měl odpovídat jeho rase (v současnosti nemožné) Dílo − Výchova rozumová, mravní a tělesná − Principy etiky 2 23A NÁZORY NA VÝCHOVU V DÍLECH VÝZNAMNÝCH SVĚTOVÝCH MYSLITELŮ Otakar Kádner − nejvýznamnější postava české pedagogiky za předmnichovské republiky − byl profesorem tohoto oboru na Karlově univerzitě − jeho dílo je prodchnuto demokratismem a metodologicky dokládá hodnoty českého pozdního pozitivismu Dílo − Dějiny pedagogiky − Základy obecné pedagogiky − Vývoj a dnešní soustava školství Václav Příhoda − zdůrazňoval význam zavádění pracovních metod a samoučení do výuky − zasloužil se o Organizační a učební plán reformních škol Dílo − Racionalizace školství − Úvod do pedagogické psychologie − Teorie školského měření − Ontogeneze lidské psychiky Otokar Chlup − profesor pedagogiky na brněnské Masarykově univerzitě − kritizuje formalismus ve výchově, který viděl v nedoceňování obsahové stránky a její vyumělkovanost − současně odmítá jednostrannou orientaci na množství poznatků Dílo − Středoškolská didaktika a pedagogika − Vývoj pedagogických idejí v novém věku Gustav Adolf Lindner − zasloužil se o demokrati

Témata, do kterých materiál patří