Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Metody, zásady a organizační formy výchovně vzdělávacího působení METODY Metoda= je vyučovací postup učitele a zároveň způsob činnosti žáka, kterými jsou naplňovány výchovně vzdělávací cíle =METODA JE CESTA KE STANOVENÉMU CÍLI = VÝCHOVNÉ METODY Záměrné a systematické činnosti učitelky a dětí, které směřují k výchovnému cíli METODA PŘÍKLADUDítě napodobuje toho, kdo na něj citově působí, kdo ho zaujmeImitace =Nápodoba druhéhoIdentifikace = Ztotožnění se s druhýmMETODA VYSVĚTLENÍ A POUČENÍUčitelka teoreticky popíše dítěti co má udělat a co tím získáPoučování by se nemělo přehánětMETODA CVIČENÍ A NAVYKÁNÍDítě si pravidla chování osvojuje tím, že je v praktických činnostech provádí. Cvikem si pak vytváří návyk. Působí na vůli dítěteNesmí se přehánětMETODA HODNOCENÍUčitelka musí hodnotit chování dítěte a tím mu zpětnou vazbou dávat najevo, které je žádoucí a které nežádoucíPůsobí na citovou i rozumovou stránku dítěteSTIMULAČNÍ METODAPochvala =Souhlas, pohlazení, vyjádřeníOdměna =Dar, diplom, sladkost, obrázek ! neodměňovat dítě za samozřejmost INHIBIČNÍ METODA Upozorňují na chybné výsledky dítěte, na jeho záporné projevy Základní funkcí trestu je zabránit opakování nežádoucího opakování Klady trestů =Trest očišťuje dítě od viny, obnovuje vztahyZápory trestů =Může vést k opačným výsledkům, vznikne strach Tresty: Před trestáním dítě upozornitMusí přesně vědět za co je trestáno a spravedlivěProvedený ihnedNe fyzický!Úměrný tomu, co udělaloNetrestat celý kolektiv za problém jednoho dítěteNetrestat dítě se sníženým nadáním Odměny a tresty =Jsou pro dítě očekávanými následky. Mají pozitivní i negativní hodnotu Informační funkce =Dítě tak zjistí, že je jeho chování vidět, že je hodnoceno. V případě odměny dostává informaci úplnou: „moje chování je v souladu s požadavky“. V případě trestu dostává informaci neúplnou: „Takto se chovat nemám, ale nevím, jak se chovat mám“Motivační funkce =Dítě tak zjistí, zda má ve svém chování pokračovat, nebo ho má změnit VZDĚLÁVACÍ METODY NÁZORNĚ DEMONSTRAČNÍ METODY =Vyučovací metody, které jsou založeny na zrakovém, čichovém, sluchovém či hmatovém vnímání Pozorování Učitelka upozorňuje děti, aby vnímaly určité stránky pozorovaných předmětů, osob, zvířat Předmět pozorování:Společnost– Chování lidí v různých situacích Příroda –Krmení zvěře, les, okolí školky, roční období Práce lidí, technika – Různé druhy zaměstnání, pracovní postupy Sport a tělovýchovné činnosti – Trénink sportovců, zápas Doba pozorování:Krátkodobé pozorování –Každý den během jednoho týdne Dlouhodobé pozorování –Trvá dny, týdny, měsíce Předvádění Učitelka dětem předvádí různé činnosti, jevy Experiment Zde se děti účastní pokusů Exkurze Dobře promyšlená a naplánovaná procházka. Na exkurzi všude, kde je to možné SLOVNÍ METODY = Jsou založeny na mluveném projevu dětí a učitelky Monologické metodyVyprávění =Když chce učitelka vzbudit zájem, povídka, pohádka, příhodaVysvětlování =Učitelka vysvětluje různé příčiny určitých jevůČtení =Učitelka čte dětem uměleckým přednesem pohádky a příběhyPopis =Učitelka jej využívá při upozornění na určité vlastnosti předmětu, na určitý pracovní postupPřednáška, výklad =Tato metoda je vhodná spíše pro ZŠ, SŠ, VŠ Dialogické metodyDialog = RozhovorBeseda =Druh dialogu, kdy pozvaný odborník vypráví o své práci či o svém koníčku a děti mají možnost klást otázky PRAKTCKÉ METODY Děti si osvojují učivo prostřednictvím praktických činností a tím dochází k osvojení Hra =Základní lidská činnost, nejatraktivnější, nejzajímavějšíDramatizace =Přenos literárního nebo vymyšleného textu na jevištěPracovní činnosti =Péče o květiny, zvířata, úklidVýtvarná činnost =Malování, kreslení, modelování, konstruování)Experimentace =Zkoušení něčeho pokusem a omylemŘešení problémů = Děti řeší ve skupinkách různé problémyProjektová metoda =Děti spolu s učitelkou pracují dlouhodobě na nějakém projektu ZÁSADY Zásada =Výchovně vzdělávací zásada je praxí prověřený obecný požadavek na výchovu Znalost a správné užití zásad je předpokladem kvalitní práce učitelky ZÁSADA CÍLEVĚDOMOSTI Působení musí být odborné a systematické Nesmí jít o náhodu, neplánovanost a nahodilost Učitelka musí znát cíl své výchovy ZÁSADA NÁZORNOSTI Poznávat všemi smysly ZÁSADA PŘIMĚŘENOSTI Výchova a vzdělávání přiměřené věku a schopnostem dětí Respektovat věkové zvláštnosti dětí ZÁSADA POSLOUPNOSTIOd lehčího k těžšímuOd jednoduchého ke složitějšímuOd konkrétního k abstraktnímuOd známého k neznámémuOd blízkého ke vzdálenémuZÁSADA AKTIVNOSTI Dítě stále aktivní, dávalo pozor, spolupracovalo ZÁSADA TRVALOSTI Učivo stále opakovat a procvičovat ZÁSADA JEDNOTNOSTI Doma i ve škole by mělo být dítě vedeno podobně ZÁSADA DŮSLEDNOSTI Učitelka musí vždy dodržet, co řekla Důslednost není tvrdost ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU Vycházet ve své práci z věkových zvláštností dítěte ZÁSADA VYZDVIHOVÁNÍ KLADNÝCH RYSŮ OSOBNOSTI Pochválit dítě za jeho práci, odměnit, pohladit

Témata, do kterých materiál patří