Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 8

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cíle, obsah a podmínky předškolního vzdělávání, problematika pedagogického projektování (RVP, ŠVP, TP, projekt, denní příprava učitelky) CÍLE, OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Cíle a záměr předškolního vzdělávání jsou obsaženy v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV)Mateřské školy si dnes mohou vybrat různé vzdělávací programy, učitelé mohou volit různé pedagogické přístupy, mohou uplatňovat vlastní iniciativuDěti jsou vnímány jako osobnosti účastnící se procesu výchovy a vzděláváníV současné době neexistují jednotně použitelné metodické postupy na práci mateřských škol ani jednotné výchovné postupy učitelů.Mateřské školy si svůj školní program sestavují samy Záměrem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, aby záskalo základy pro budoucí vzdělávání a další zdravý rozvoj. DÍTĚ BY MĚLO ZÍSKAT: Základy zdravého sebevědomíSchopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve společnostiSchopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot OBECNÉ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost Rozvíjet poznávání sebe sama (zájmy, možnosti, potřeby) Vytvářet příležitosti pro získání sebevědomí a zdravé sebedůvěry Vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (spolupráce, tolerance, spoluzodpovědnost) Vést dítě k poznání, že může svoji životní situaci ovlivňovat, jednat svobodně, ale za své činy plně odpovídatRozvíjení dítěte a jeho schopnosti učeníPodporovat těl. Rozvoj a zdraví dítěte, pocit spokojenosti a pohodySystematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti usnadňující proces učeníPodporovat dítě k aktivnímu poznáváníPovzbuzovat chuť k učení, zájem poznávat a objevovat, porozumět životu kolem sebeRozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat, poznávací sch., fantazii, zájmy a nadáníRozvíjet sch. Přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimiOsvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnostPoskytnout dítěti možnost poznávat hodnoty (lidská práva, svoboda, rovnost lidíPřispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot a tradic jazykaRozvíjet sch. Komunikovat, spolupracovat na činnostech a rozhodnutíchVést děti k vnímání a respektování různých kulturních komunit OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsah předškolního vzdělávání je hlavním prostředkem rozvoje a kultivace předškolního dítěteZákladní obsah předškolního vzdělávání je přizpůsoben přirozenému vývoji dětí. Obsah je řazen do oblastí, které odpovídají jeho věku, vývoji a schopnostem.Všeobecně dané jsou tematické okruh. Učitelky si stanoví týdenní program , kterými budou naplňovat cíle předšk. Vzdělávání.Předškolní dítě se učí na základě své interakce a na jeho zážitku s ním. Vzdělávací činnosti v MŠ jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ SE ORIENTUJE NA 5 OBLASTÍ: Tyto oblasti stanovil RVP PV: Dítě a jeho tělo „JÁ“= Biologická oblast – Rozvíjí tělesnou stránku dítěte, vnímat tělo, pojmenovat části těla, rozvoj pohybu, rozvoj smyslů, práce s předměty, zdravé životní návyky a sebeobslužné činnosti, …Dítě a jeho psychika „MŮJ VNITŘNÍ SVĚT“ =Psychologická oblast – Rozvoj jazyka, řeči a sebepoznání dítěte, myšlenkové operace, poslech pohádek, paměť, pozornost, představivost, fantazie, rozvoj citů, schopnost řídit svou vůli, duševní pohoda, …Dítě a ten druhý „JSEM KAMARÁD“ =Interpersonální oblast – utváření vztahů dítěte, rozvoj komunikace, vstřícné chování, tolerance, naslouchání, ohleduplnost, odmítat nepříjemnou komunikaci, uvědomovat si svá práva i práva druhého, …Dítě a společnost „ KDE ŽIJI“ =Sociálně kulturní oblast – Začlenění dítěte do společnosti, rozvoj kulturně spol. návyků, mezilidské hodnoty, přizpůsobit se, respektovat řád, rozvoj kulturně etických dovedností, …Dítě a svět „MALÝ CESTOVATEL“ =Enviromentální oblast – Rozvoj vztahu k přírodě a okolí, význam životního prostředí pro člověka, uvědomění si nebezpečí, orientace, všechno se mění, pohybuje, podnebí, rozdílnosti kultur, … PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Organizace a provoz školy(je podrobně zpracován ve školním řádu v souladu s platnou vyhláškou MŠMT)Věcné, materiální podmínky(Prostorná třída, herní kout, venkovní plochy, vybavení)Životospráva(Pestrá, vyvážená strava, pobyt venku, odpočinek,..)Psychosociální podmínky(Kladné vztahy ve školním prostředí, adaptace dětí, ..)Personální podmínky(Pedagogičtí pracovníci, nespecializované osoby,..)Spoluúčast rodičů(Aktivní zapojení rodičů, zájem, mlčenlivost učitelek,..) RVP Rámcový Vzdělávací Program – je připravený MŠMT. Obsahuje cíle a záměry předškolního vzdělávání, podle kterého si mateřské školy sestavují svůj program. Tento program musí splňovat základní požadavky RVP PV ŠVP Školní vzdělávací program – Ředitelka MŠ s pedagogickými pracovníky zpracovává ŠVP na základě předpisů RVP PV. Povinná dokumentace MŠ. Musí obsahovat:Charakteristiku programu (cíl),Popis materiálních, hygienických a personálních podmínek, Témata programu(rozpracované popisy dílčích částí programu), Systém hodnocení realizace programu TP Třídní program – Učitel si v rámci pravidel RVP PV vytváří pro svoji třídu vlastní vzdělávací program, který by měl děti dovést k naplnění výchovně vzdělávacích cílů daných RVP PV. Učitel svůj program kontroluje a hodnotí. Hodnotí realizaci svého programu i rozvoj dětí, které vychovává. K tomu nám slouží pedagogická evaluace a pedagogická diagnostika. *Důležité znát zkratky jako je RVP, ŠVP, TP, MŠMT, RVP PV*

Témata, do kterých materiál patří