Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






3A - Výchova

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

3A VÝCHOVA − předmětem pedagogiky − zkoumá zákonitosti vývoje člověka ve všech obdobích jeho života − vychází ze skutečnosti, že výchova a vzdělávání se stávají celoživotním procesem − je nutné zkoumat tento proces ve všech obdobích lidského života − cílevědomé, záměrné, organizované a plánovité působení, při kterém dochází k všestrannému formování osobnosti − Všestranná výchova se zaměřuje na rozvoj člověka z hlediska rozumového, smyslového, charakterového, mravního, citového, tělesného − Všestranná výchova se skládá z jednotlivých složek výchovy, kterými jsou: složka estetická, pracovní, tělesná, rozumová, jazyková, mravní Znaky výchovy − záměrnost, cílevědomost, dlouhodobost, pozitivní působení − probíhá v určitém čase a za určitých podmínek − typicky lidská činnost − společensky podmíněná – řešení společenských problémů − Výchova je hlavní složkou procesu socializace (začleňování člověka do společnosti) − Při výchově dochází k vzájemnému působení mezi vychovávajícím a vychovávaným → obě strany jsou aktivní, vedoucí roli má pedagog − Výchova je celoživotní proces, který začíná narozením jedince a končí jeho smrtí Faktory ovlivňující, omezující či limitující výchovné působení Dědičnost – dědičné předpoklady − biologická podmíněnost: • dána genetickou výbavou každého organismu • promítá se do fyzických rysů, typů nervové soustavy, vloh apod. − dědičné faktory, zdravotní stav: momentální zdravotní indispozice (teplota, rýma), trvalé (handicap, duševní nebo fyzický stav člověka) − uspokojování vnitřních potřeb: • fyzické: příjem potravin, tekutin, vylučování, práce vlastním tempem, potřeba aktivity a odpočinku • psychické: potřeba lásky a náklonnosti, seberealizace, uznání • další podmínky: ▪ biorytmus: někdo se učí ráno, jiný večer ▪ úroveň poznání a intelektu: zjistit počáteční úroveň osoby, kterou vyučuji ▪ schopnosti a dovednosti člověka, volní a charakterové vlastnosti • genetická podmíněnost: je předmětem zájmu antropologie, lékařských věd, genetiky Prostředí − nepůsobí jednostranně − jedinec ovlivňuje prostředí a prostředí ovlivňuje jedince − rozeznáváme prostředí materiální a sociální − celá společnost, ekonomická vyspělost společnosti, kultura společnosti, převládající ideologie, náboženství, víra, politický systém, společenská etika 3A VÝCHOVA Výchova − intencionální (přímá) • bezprostřední působení pedagoga na jedince • základní prostředkem je vyučování • zejména působení škol − funkcionální (nepřímá) • zejména organizované zájmové vzdělávání • zahrnuje celoživotní vzdělávání • respektuje prvek dobrovolnosti, demokratismu, zážitkovosti dětí, schopnost překonávat překážky • například média, internet Základní funkce výchovy 1) Příprava k sociálním rolím − přelom 20. a 21. století je potřeba, aby každý občan plnil své sociální role co nejkvalitněji − sociální role: student, rodič, spolupracovník, … − Sociální role jedince: • jedinec jako občan: každý občan plní své sociální úlohy ve vztahu k jiným občanům • jako pracovník: přední místo zaujímá role kvalifikovaného a úspěšného pracovníka • partnerská role: partnerství vyžaduje toleranci, pochopení, podporu • rodičovská role: příprava na odpovědné rodičovství • účastník dopravy: chodec, pasažér, řidič, … 2) rozvoj základních kvalit osobnosti − výchovu rozdělujeme: • vzdělávání: ▪ proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů ▪ typicky je realizováno prostřednictvím vyučování ▪ má své cíle, konkrétní obsahy ▪ plní řadu funkcí: socializační, rozvíjející, … ▪ výsledkem procesu je vzdělání • výchova v užším slova smyslu: ▪ dílčí pedagogický proces, ve kterém se rozvíjí postoje jedince ke skutečnosti ▪ vztahuje se vždy k oblasti chování se ▪ postoje jsou vždy jedincovým osobním rozhodnutím, či jeho přesvědčení − vzdělání a výchova v užším smyslu tvoří jednotný výchovně-vzdělávací proces 3) rozvoj v kulturních oblastech (koncert, divadlo) Subjekt a objekt výchovy − předmětem výchovy je žák jako objekt i subjekt výchovy − učitel je řídící činitel výchovně-vzdělávacího procesu − předmětem pedagogiky jsou i rodiče, organizace dětí a mládeže, hromadné sdělovací prostředky − ve starší PED byl za subjekt považován pedagog a objektem výchovy byl vychovávaný − dnes jsou oba činitelé subjektem i objektem − při výchovném působení se dostává do kontaktu více osob 3A VÝCHOVA − při sebevýchově je to pouze jeden činitel → sám učitelem a žákem: • souvisí to se sebeuvědoměním okolo 3. roku života • nemá zkušenosti, neumí si stanovit cíle • další období je puberta → má určité zkušenosti od rodičů, pedagogů • důležitá je sebekoncepce, sebekritika, srovnávání s jinými lidmi • důležitý je rozvoj mravní stránky a vůle Výchovné styly Autokratická (autoritativní) − typické je časté používání trestů, rozkazů − malé porozumění pro potřeby a zájmy dětí, potlačování jejich iniciativy − projevuje se náročností, kontrolami, prosazováním požadavků, bez vřelosti a obousměrné komunikace − oceňována je poslušnost, úcta k autoritě, práci, tradici − děti jsou odpovědné, průměrně schopné, nepříliš společenské − tuto výchovu uplatňují panovační rodiče − následek: • pasivní dítě: závislé na vychovateli a je více oddané • dítě se brání tím, že je agresivní Demokratická − uplatňována rodiči, kteří mají přirozenou autoritu − jejich výchova se projevuje častými kontrolami a vyžadováním úkolů, které odpovídají věku a schopnostem, což je doprovázeno vřelostí, péčí a oboustrannou komunikací − výsledek: dítě je nezávislé, přátelské k vrstevníkům, ochotné ke spolupráci, má potěšení ze života, dobrá výkonná motivace Liberální − slabé nebo žádné vedení − dítě není vedeno k samostatnosti − na dítě nejsou kladeny žádné požadavky − rodiče vyhoví každému přání − následek: málo zodpovědnosti, flegmatici, nízký výkon

Témata, do kterých materiál patří