Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8A - Metody pedagogiky

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

8A METODY PEDAGOGIKY Metoda − obecně promyšlený a efektivní postup směřující k cíli − postup řešení problémů, způsob zkoumání jevu … Pojem metoda a její použití v pedagogice − metody výchovy: ověřený způsob učení, vyzkoušené způsoby výchovy − metody vyučování: postupy řízení učebních činností žáků − metody pedagogického výzkumu: sociometrie, dotazníky − Používáme speciální pedagogické metody nebo metody obecnější povahy Metoda v historii − starověké Řecko: Sokrates metoda dialogu − Platon, Aristoteles: metoda hry − J. A. Komenský: „Škola hrou“ Metody výchovy − postup, způsob nebo cesta, které vedou k vytyčenému výchovnému cíli − odpovídáme na otázku: jak vychovávat, jakou metodu zvolit − Výchovné metody u dětí – platí: • regulujeme jimi chování a jednání dětí • výchovné metody volíme podle věku a individuálních zvláštností dětí − Dělení metod: • přímo: vysvětlování, hodnocení • nepřímo: vliv učitele, příklad • instruktivní: metoda požadavku, vysvětlování • citové působení: metoda příkladu, přesvědčování • řízené činnosti dětí: metoda režimu, cvičení, hodnocení a kontroly, metoda prověřování úkolu a funkcemi − Mezi výchovné metody patří např.: vysvětlování, kladení požadavků, přesvědčování, vzor, hodnocení, hraní rolí … Metoda slovní − založena na slovním nebo písemném projevu − umožňují pedagogům i žákům vyjadřovat své myšlenky, diskutovat o nich, argumentovat, hodnotit, nebo popisovat své chování a jednání − platí, že každá slovní metoda je prostředkem pozitivní komunikace − základní slovní výchovnou metodou je poučení – od něho je odvozeno přesvědčování − mezi další slovní výchovné metody patří: povzbuzování, kladení požadavku, potlačování Metoda vysvětlování ve vyučování − cílem vysvětlování je pochopení problematiky (učiva, problému …) − co má splňovat efektivní vysvětlování: • obsahovat jen podstatné informace • respektovat dosavadní znalosti dětí a žáků a přizpůsobit vysvětlení problému jejich zvláštnostem • podáno trpělivě a přesvědčivě − nedostatky vysvětlování: hlavním nedostatkem je malá angažovanost posluchačů 8A METODY PEDAGOGIKY Metoda vysvětlení ve výchově − podstata vysvětlení je v objasnění podstatných souvislostí chování a jednání − vysvětlení vede k pochopení příčiny následků, pochopení pravidel, citovému ztotožnění dítěte s požadavkem − vysvětlení musí být dítěti přístupné a srozumitelné, musí být použito v pravou chvíli a ve správné míře Metoda kladení požadavků − ve výchově při uplatnění této metody platí: • pokud na vychovávaného klademe požadavek, je potřeba zajistit, aby jej přijal a uvědomil si, jaký význam má • je důležitá kontrola splnění požadavku, popřípadě odměna či trest • kladení požadavků je nutné přizpůsobit věku dítěte • požadavek může být různě formulován (prosba, přání, rada, pokyn, návod, rozkaz, výstraha) • při vyslovení požadavku je třeba mít na zřeteli přiměřenost, stručnost, srozumitelnost • převažovat musí kladné požadavky • podstata metody přesvědčování ve výchově: ▪ důraz je kladen na osobu vychovávajícího ▪ při přesvědčování je nutné nalézt argumenty (vědecké, právní) ▪ uvádět příklady pro doložení svých tvrzení, motivovat Metoda příkladu ve výchově − převzetí určitých vzorců v jednání a chování − východiskem metody je tendence dítěte k napodobování − podstatou nápodoby je učení se podle přiloženého vzoru − příkladem chování jsou dítěti rodiče, sourozenci, pedagog, vrstevníci − musí převažovat příklady kladné, které vedou k nápodobě − záporné příklady lze použít tehdy, které mohou posilovat zábrany Metoda hodnocení − zahrnuje metody pochvaly a trestu – nejčastější výchovná metoda − pozor: při jejich používání je nutná velká dávka opatrnosti, aby neúměrné odměny a tresty nepůsobily proti našemu výchovnému záměru − pochvala • metoda vyvolávající kladný citový zážitek, posiluje sebevědomí, vyvolává iniciativu, tvořivost • může mít mnoho podob například souhlas s chováním dítěte, vyjádříme pohledem, pohlazením, slovem, materiální odměnou – pozor na přiměřenost odměn (neadekvátní snižují snahu žáků) − trest • ve vyučování: metoda vyvolávající negativní citový zážitek • ve výchově: metoda, kterou potlačujeme nesprávné jednání dítěte • trest musí být adekvátní přestupku • porušuje-li opakovaně dítě pravidla, použijeme trest jako nejkrajnější výchovnou metodu • většinou ho použijeme k okamžitému zastavení nežádoucího chování nebo posilování zábran • platí že: při uplatňování trestů i odměn je důležité dodržovat individuálního přístupu, přiměřenosti, spravedlnosti, dítě musí zejména trest chápat 8A METODY PEDAGOGIKY • druhy trestů: ▪ sociální trest: ◦ projev nesouhlasu mimikou, pohrožením, zvýšením hlasu, domluvou, … ◦ nikdy nepoužíváme zesměšňování ▪ předmětný trest: ◦ odnětí hračky, zákaz sledování televize ◦ nikdy neodebíráme jídlo, oblečení ▪ tělesný trest: nepoužíváme • zásady při používání trestů: ▪ netrestáme často ▪ trestáme s rozvahou ▪ míra trestu musí zodpovídat závažnosti provinění ▪ nesmějí být kruté, vyvolávat strach ▪ netrestáme prací ▪ dítě musí vědět proč je trestáno ▪ po potrestání obnovíme normální vztahy − odměna • odměnou kladné chování posilujeme • druhy odměn: ▪ slovní odměna ◦ souhlas, uznání, pochvala ◦ vede ke spokojenosti, radosti, zvyšuje sebevědomí ◦ motivuje zvláště u dětí zakřiknutých, nerozhodných ▪ sociální odměna ◦ souhlasný úsměv, pohlazení, políbení ◦ u malých dětí je největší odměna, když mohou pro nás vykonat nějakou drobnou službu ▪ věcná odměna ◦ používáme střídmě, aby to nenabylo charakteru placené služby ◦ zejména u menších dětí lze použít například obrázek po nějakém zákroku u zubaře apod. − prosba a rada • jemná forma pedagogického působení • dítě má možnost volby • lépe přijímána než rozkaz, zvláště u dospívajících děti • například při hře, hygieně • důležitý je laskavý tón Inscenační metoda − založená na tom, že žáci převezmou určené role v divadelním smyslu slova a pak sehrávají situace, do kterých se postavy dostávají – navozují se modelové situace (řešení určitých problémů) − zdokonalují se tím mezilid

Témata, do kterých materiál patří