Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12A - Činitelé výchovy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

12A. ČINITELÉ VÝCHOVY - pedagog − Nejčastěji se jako činitelé výchovy vnímají osoby nebo prostředky, které se účastní výchovného procesu Činitelé výchovy • vnitřní: dědičnost, vlohy, dispozice • vnější: lidé, výchova, životní prostředí, sociální prostředí • pedagog: rodič, učitel, vychovatel, … • vychovávaný jedinec: dítě, žák, student, zaměstnanec, … • výchovné prostředky: hra, práce, vyučování, režim, hromadně sdělovací prostředky − Účinnost pedagogického procesu závisí na všech činitelích, tzn. nejen na kvalitách pedagoga, na předpokladech a aktivitě vychovávaného jedince, na výchovných prostředích Interakce mezi pedagogem a vychovávaným − při výchově dochází k vzájemnému působení mezi vychovávajícím a vychovávaným → obě strany jsou aktivní, ale vedoucí roli má pedagog − interakce mezi učitelem a žákem je spjata s jejich vzáj. vztahy a s učivem, učitelovou interpretací, chování žáka − důležitým aspektem v interakci je vnímání druhého člověka Osobnost pedagoga − pedagog je ve výchovně-vzdělávacím procesu činitelem, který nese spol. odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost − pedagog je iniciátorem a organizátorem, sestavuje obsah výchovně-vzdělávací činn., hodnotí dosahované výsledky − provádí vstupní průběžnou a výstupní diagnózu jednotlivce nebo skupiny − rozhoduje o výběru vhodných prostředků, metod, forem − upravuje výchovný proces ve shodě s věkovými a individuálními zvláštnostmi vychovávaných − pedagog nese odpovědnost za rozvoj svých svěřenců, za jejich přípravu pro základní sociální role, za utváření jednotlivých stránek, jejich osobnosti i za jejich celkový rozvoj − tyto úkoly kladou nároky na každého pedagoga – za jeho odborné i charakterové kvality, na jeho přípravu a mnohostranný rozvoj Požadavky na pedagoga − tyto úkoly kladou nároky na každého pedagoga – za jeho odborné a charakterové kvality, na jeho přípravu a mnohostranný rozvoj − všeobecné vzdělání: • všeobecný přehled: filozofický, politický, vědecký, kulturní • je výsledkem určitého druhu a typu školy, soustavné sebevzdělávání, sebevýchova − odborné vzdělání: teoretické vědomosti, praktické dovednosti v oboru, který pedagog vyučuje − pedagogické vzdělání: • tvoří praktické, pedagogické, didaktické a metodické dovednosti a návyky • řadíme sem: komunikativní dovednosti, organizátorské a rétorické dovednosti Základní kvality, které by měly charakterizovat pedagogickou osobnost 1) pedagogova hodnotová orientace: − pedagog by měl být příkladem pro svěření jedince − měla by to být osobnost s demokratickými ideály, s humanitním, vlasteneckým přesvědčením − každý rozpor mezi slovy a činy, mezi názory a chováním, ovlivní úspěch pedagogovy práce 2) kvalitní vzdělání: − při vyučování rozvíjí učitel žáky nejen v oboru, který vyučuje, ale ovlivňuje celou jejich osobnost 3) teoretické a praktické odborné vzdělání: − tyto vědomosti jsou neustále obohacovány aktivní účastí na vědeckém, technickém, kulturním životě společnosti 12A. ČINITELÉ VÝCHOVY - pedagog 4) hluboké pedagogické vzdělání: − patří sem znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, biologie, didaktiky 5) praktické, pedagogické, didaktické a metodické dovednosti a návyky: − základem je teoretické studium určitého oboru, praktické využití zkušeností v daném oboru, aktivní účast ve vědeckém, technickém a kulturním životě − jedná se o využití teoretických poznatků v praxi Pedagogovy dovednosti − praktické pedagogické, didaktické a metodické dovednosti a návyky umožňují přenést poznatky do výchovné praxe − komunikativní dovednosti: pedagogův kontakt s vychovávaným jedincem − organizátorské dovednosti: správné řízení výchovně-vzdělávací činnosti Základní rysy pedagogovy osobnosti − osobnostní rysy ovlivňují průběh i výsledky procesu vzdělávání, patří k nim zejména: • tvořivost: ▪ schopnost neustále hledat nové a lepší prostředky, způsoby práce ▪ jedině tvořivý pedagog má předpoklady vychovávat tvořivého jedince • zásadový morální postoj: ▪ tj. pedagogovo myšlení, cítění a chování v duchu humanismu, demokratismu a vlastenectví ▪ jeho kladný vztah k práci, ukázněnost, pevná vůle • pedagogický optimismus: tj. pevné přesvědčení o účinnosti pedagogického působení (důvěra ve výchovu, v žáka, radostný přístup k práci) • pedagogický takt: tj. ukázněnost v jednání se žáky, schopnost sebeovládání • pedagogický klid: tj. schopnost pracovat soustředěně, nespěchat, trpělivě vysvětlovat problematiku tak, až ji žák pochopí • pedagogické zaujetí: tj. aktivní přístup k oboru a k látce, kterou pedagog vyučuje • hluboký přístup k žákům: láska k dětem, snaha, co nejlépe žáka poznat, pochopit ho a pracovat s ním ve shodě s jeho individualitou • přísná spravedlnost: tj. požadavek nenechat nedostatky a přestupky bez povšimnutí, nepreferovat jen některé žáky, postupovat jednotně při hodnocení a klasifikaci, nepodléhat subjektivnímu náladám Typologie učitelů − logotrop: učitel, jehož vnitřní pohnutkou k učení je látka, obor − paidotrop: pedagog zaměřený na adekvátní utváření osobnosti žáka − rozdělení: • filozoficky orientovaný logotrop: vlastní zkušenosti a názory studentů málo respektuje • odborně-vědecky orientovaný logotrop: ▪ v oboru je vše důležité, vše chce naučit ▪ umí se nadchnout pro svůj předmět, srozumitelně vyložit učivo ▪ velký vzdělávací vliv, výchovně působí málo, nevidí individualitu žáků, nedostatek uznání • individuálně psychologicky orientovaný paidotrop: ▪ typický je rodičovský vztah, pochopení, důvěra ▪ dbá na disciplínu a pořádek ve výuce ▪ má smysl pro práci, zejména s postiženými dětmi • obecně psychologicky orientovaný paidotrop: ▪ cíle obecnějšího rázu: tvorba pojmů, cvičení paměti ▪ nesleví ze svých požadavků 12A. ČINITELÉ VÝCHOVY - pedagog Specifika profese − učitelství patří mezi pomáhající profese − konfliktní a nejistá role: učitel poskytuje pomoc a sociální kontrolu − nejistota ve zpětné vazbě: Dosahuji úspěchu? Jsem úspěšný učitel? − pedagog musí řešit: plánování hodin, samotné vyučování, známkování, řešení osobních problémů žáků, příprava testů, setkávání se s rodi

Témata, do kterých materiál patří