Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 9

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (ŠD, ŠK, DDM, JŠ, ZUŠ) ŠKOLNÍ DRUŽINA Jde o instituci, která uskutečňuje základní formu výchovy mimo vyučování a péči o děti zaměstnaných rodičů v průběhu školního roku podle potřeby i o školních prázdninách Pro žáky od 1. až 5. Ročníku ZŠDěti jsou rozděleny do oddělení, max. počet žáků v oddělení na jednoho učitele je 30 žáků VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍCH DRUŽIN: Musí být odborně kvalifikováni (SPgŠ)Jsou členy ped. Rady ZŠ a spolupracují s vedením školy, které je zřizovatelem ŠDPracovní povinnost je 28 – 30 hodin týdně přímé výchovné činnosti OBSAH ČINNOSTÍ VE ŠD: Režim dne bývá sestaven z činností odpočinkových, rekreačních, zájmových, sebeobslužných, veřejně prospěšných a z přípravy na vyučování ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ MÍT: Přesně stanovenou provozní dobuStanoveno jak bude probíhat předávání dítěteStanoveny podmínky docházky do ŠDZajištěná bezpečnost a ochrana zdraví dětí, pitný režimVnitřní řád ŠD DOKUMENTACE KAŽDÉHO VYCHOVATELE OBSAHUJE: Zápisový lístekDocházkový sešitNáplň práce na určité obdobíPedagogický deníkDeník práce v zájmových kroužcích ŠKOLNÍ KLUB Jde o instituci, která uskutečňuje základní formu výchovy mimo vyučování a péči o děti zaměstnaných rodičů v průběhu školního roku podle potřeby i o školních prázdninách Pro žáky od 6. až 9. Ročníku ZŠZákladními činnostmi klubu jsou zájmové aktivity organizované formou různých kroužků, příležitostních akcí i průběžná nabídka spontánní činnostiŽáci se mohou přihlašovat k pravidelné docházce nebo jen do některých kroužků STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Určeno dětem předškolního a mimoškolního věku a mládežiSVČ naplňuje rekreační a výchovně vzdělávací funkci širokou zájmovou činností. Tyto činnosti musí být vedeny odborněSVČ organizuje kroužky, soutěže pro talentovaní jedince, tábory, oslavyZřizovateli se stávají obce, referáty školství, církve, soukromé subjektySVČ dělíme na:Dům dětí a mládeže(Široká zájmová činnost)aStanice zájmových činností (Jedna zájmová činnost) PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Kroužek– Menší zájmový útvar, který směřuje k vnitřnímu obohacení členů (Rybářský,..)Soubor –Zájmový útvar, který směřuje k veřejné produkci výsledků činnosti (Pěvecký,..)Klub –Zájmový útvar s volnější organizační strukturou (Filmový klub,...)Oddíl –Zájmový útvar, tělovýchovný či turistický, který je součástí větší struktury (Svaz turistů,...)Kurz –Zájmový útvar s vymezenou délkou trvání, který směřuje k získání vědomostí a dovedností v určitém oboru. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Příležitostné, cyklické výchovně vzdělávací nebo rekreační akceSoutěže, turnaje, přehlídky, výlety, zájezdy, exkurze, divadelní představeníJsou organizovány či řízeny pedagogickým pracovníkem NABÍDKA SPONTÁNNÍCH AKTIVIT Průběžná nabídka činností, které jsou pedagogickým pracovníkem organizačně ovlivňovány nepřímoDětské herny, čítárny, sportoviště, posilovny,.. PŘEHLÍDKY, SOUTĚŽE Cílem je vyhledat mezi dětmi talenty a nabídnout jim, jak účelně využívat volný čas. Spoluvyhlašovatelem se stává MŠMTSVČ zabezpečují jednotlivá kola soutěží organizačně a odborně. Každá přehlídka vyžaduje přípravu, propagaci, organizaci, porotu, lektory, vyhodnocení, zveřejnění výsledků PRÁZNINOVÁ TÁBOROVÁ ČINNOST Příměstské tábory – Pro děti, jejichž rodiče jsou o prázdninách zaměstnáni a pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dítě dochází ráno a odchází odpoledne. Odborní pracovníci pro děti připravují odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti, exkurze, výlety,..Letní tábory –Především pro děti, jejichž rodiče jsou o prázdninách zaměstnáni. Tábory probíhají v různých rekreačních střediscích. Odborníci připravují dětem bohatý program. Mohou být pohybové, putovní, tématicky zaměřené,..Zájmové tábory –Zaměřují se na některou oblast zájmových činností OSVĚTOVÁ ČINNOST Odborná pomoc ostatním subjektům pečujícím o volný čas dětí a mládeže INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S TALENTOVANÝMI JEDINCI Vytváření speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince. (Odborné konzultace, práce v odborných učebnách, zadávání a řešení tematických úkolů, soustředění a podobně) ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZUŠ se věnuje dětem a mládeži s vyhraněnými zájmy a schopnostmi v umělecké oblastiPřipravují pro studium na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením, jsou založeny komerčně JAZYKOVÁ ŠKOLA Je určena dětem, mládeži i dospělým s vyhraněnými zájmi a schopnostmi v oblasti jazykovéMůže být přípravou na případné další studium, jsou také komerční SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE O volný čas dětí a mládeže pečují další výchovně vzdělávací organizace:Junák (součástí skautského mezinárodního hnutí „Bratrstvím mezi národy“)Pionýr(kulturně výchovná a charitativní činnost)Hnutí duha(vytváření a realizace programů v ekologických oblastech)YMCA (Young Men´s Christian Association)(Křesťanské sdružení mladých)Sokol(harmonický rozvoj duševní, tělesné i morální stránky jedince) * To nevím, jak okecat*

Témata, do kterých materiál patří