Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rodina

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Funkce rodiny, typy rodin, charakteristika problémových rodin. Rodina: Malá sociální skupina, jejímž hlavním úkolem je předávat životní hodnoty a formy chování svým členům.Společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy a odpovědností a vzájemnou pomoc. Základní typy rodin: Funkční – funkční rodina s přechodnými více či méně vážnými problémy.Problémové – krize, rozchody.Dysfunkční – vleklé krize, alkoholismus, ekonomické problémy.Afunkční – patologické jevy,některá z funkcí není plněna nebo je plněna částečně,funkce plněna v rozporu se společenskými normami. Typy rodin podle členů: Úplná rodina -i matky (pokud rodina dobře funguje).Neúplná rodina-jeden z rodičů chybí - rozvod, úmrtí, svobodná matka.Rozšířená rodina - rodiče + děti + další příbuzní žijící s nimi v jedné domácnosti výhoda, větší množství emocionálních vztahů, více možností ke komunikaci, snazší péče o chod domácnosti, zároveň je tu větší možnost vzniku rozepří a vyšší nároky na toleranci. Typy rodin podle autority: Patriarchální – autorita mužMatriarchální- autorita ženaRovnostářská – rovné postavení muže i ženy Funkce rodiny: Biologicko-reprodukční (rozmnožovací) - udržení života a pokračování rodiny (rodu) početím a porodem nového jedince (další pokračující generace). Ekonomicko-zabezpečovací (vyživovací) - zabezpečení členů rodiny po ekonomické stránce. Tato funkce byla důležitá hlavně v minulosti. Rodina zabezpečovala své členy v období, kdy se sami nemohli postarat o své živobytí. Socializačně-výchovná –a chránit jej před nepříznivými situacemi a učit jej těmto situacím čelit a překonávat je. Emocionální - rodina působí na člověka emocionálně v takové míře jako žádná jiná instituce. Dobré plnění této funkce vyžaduje zralou osobnost rodičů. Je důležitá pro soudržnost rodiny. Typy problémových rodin: Nezralá rodina –typický jev pro 70. léta, přivedou na svět brzy dítě, ale nezvládnou zajistit správnou výchovu. Sociální a ekonomické problémy.Přetížená rodina – přetíženost matky nebo otce nebo obou snižuje psychickou funkci rodiny. Citové strádání, upozorňování na sebe – zlobením.Ambiciózní rodina – jde především o ambice rodičů – jsou pohlceni svoji kariérou – nemají čas se věnovat rozvoji osobnosti svých dětí.Perfekcionistická rodina – dítě je v neustálém nátlaku podávat nejlepší výkony. Nebere se ohled na předpoklady dítěte a na jeho harmonický rozvoj. Dítě se dostává do stavu neustálé zátěže a má obavu z toho aby byl neustále nejlepší.Autoritářská rodina –a rozvinout tím svoji osobnost. Velmi časté používání trestů.Rozmazlující rodina – vyhovění dítěte, postupovat tak jak žádá. Chybí výchova k zodpovědnosti.Liberální a improvizující rodina – dítě nemá řád a program. Rodiče nevytyčují jasné výchovné cíle. „Nebudeme lámat jeho osobnost sám ví co je pro něho dobře“. Mnoho volnosti, kterou dítě zneužívá.Odkládající rodina – většinou mladí ambiciózní rodiče, kteří odkládají dítě kdykoliv je to možné. Děti většinou bývají u prarodičů. Snaha přenechat výchovu dětí někomu jinému. Odkládání do kroužků. Citové strádání. Rodinné role: Role matky - mateřská role vzor pro dceru i syna výchova dětí ochrana, opora citové vazby. Role otce - otcovská role vzor pro dceru i syna, autorita, výchova dětí, živitel, ochrana. Sourozenecké role - nejmladší – má nejvíce péče, mazlíček rodiny, vzorem starší sourozenec. Prostřední - je zvyklý se dělit, nejlépe vybaven do života, jako první opouští rodinu nejstarší. Jedináček – veškerá péče směřuje k němu, většinu mu zařídí rodiče, v dospělosti většinou zastávají vedoucí funkce. Charakteristiky současné rodiny: i trvání rodiny po odchodu dětí. Proměny v v organizaci rodinného cyklu (pozdější sňatky, pozdější rodičovství). Zvyšují se nároky na čas rodičů strávený v pracovním procesu (méně času na děti)Přibývá dvoukariérových manželství. Partneři se po sňatku odstěhují od rodičů a založí svou vlastní rodinu ve velké míře přetrvává patrilinearita – žena po sňatku přijímá příjmení muže, děti mají příjmení po otci. Množství funkcí rodiny převzaly jiné sociální instituce. Oblast zakládání rodiny ztrácí svoji ritualizovanou podobu. Snižuje se stabilita rodiny.

Témata, do kterých materiál patří