Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12. Kupní smlouva o převodu nemovitosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kupní smlouva o převodu nemovitosti Charakteristika jednotlivých ustanovení kupní smlouvy, smluvní strany, úvodní ustanovení smlouvy, popis prodávaných nemovitostí, údaje uváděné kupujícím, specifikace kupní ceny a způsoby její úhrady, vady předmětu koupě, přechod vlastnictví. a na ceně. Předmětem koupě je nemovitost, prodat lze i ideální podíl na ni. U nemovitých věcí dochází k nabytí vlastnického práva povolením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, a to ke dni ke kterému byl návrh na vklad doručen katastr. úřadu. Charakteristika jednotlivých ustanovení kupní smlouvy smluvní strany -> musí být jednoznačně definovaní kupující a prodávajícíúvodní ustanovení smlouvy -> prodávající uvádí, co vlastně vlastní a co prodávápopis prodávaných nemovitostí -> konkretizace stavbyúdaje uváděné kupujícím -> údaje o ceně (cena podle prodávajícího), popř. rozdělení poměrů (SJM, nebo spoluvlastnictví)specifikace kupní ceny a způsoby její úhrady -> jak je cena určena, možnosti jak zaplatit, atp.vady předmětu koupě -> právní (jako věcná břemena) nebo fyzická (stav nemovitosti)přechod vlastnictví -> závěrečná ustanovení, přechod se stanem vkladem do KN smluvní strany Smlouvy uzavírají jak FO osoby mezi sebou, tak i FO osoby s PO. FO, které z důvodu věku nebo zbavení tzv. svéprávnosti nemají způsobilost k právním úkonům, musí být zastoupeny při podpisu smlouvy zákonným zástupcemustanoveným zástupcem (u nesvéprávných osob)kolizním zástupcem (v případě, že by převod probíhal mezi nezletilcem a jeho zákonným zástupcem či nesvéprávným a jeho zástupce) V záhlaví kupní smlouvy musí být přesně označen prodávající i kupující – jménem, příjmením, názvem nebo obchodním jménem, rodným číslem, identifikačním číslem, bydlištěm nebo sídlem ( u PO je nutné vycházet z výpisu z obchodního rejstříku). úvodní ustanovení smlouvy Úvod smlouvy obsahuje prohlášení prodávajícího, že je vlastníkem prodávané nemovitosti dle příslušného vlastnického titulu (smlouva, notářský zápis, rozhodnutí soudu, aj.) V případě, že nemovitost patří do SJM, uvedenou tito v prohlášení, že předmět smlouvy je ve SJM. V případě, že nemovitost patří do podílového spoluvlastnictví, uvedou spoluvlastníci velikost svých podílů. V případě prodeje pozemku a stavby je třeba uvést, že vlastník budovy a pozemku je totožný. V případě podílových spoluvlastníků je třeba uvést, že prodávající prodává jen svůj podíl. popis prodávaných nemovitostí Smlouva dále obsahuje výčet prodávaných nemovitostí. Údaje je nutné opsat z výpisu z KN. U staveb se uvádí číslo popisné nebo evidenční, eventuálně účel, ke kterému se stavba užívá. Pozemky označujeme parcelními čísly z výpisu, druhem pozemku (zahrada, louka, pastvina) údaje uváděné kupujícím Ve smlouvě by mělo být uvedeno, že kupující nemovitost kupují za kupní cenu nabízenou prodávajícím. Kupují-li nemovitost manželé, pak tuto nemovitost kupují do SJM. Jsou-li na straně kupujícího dvě (nebo i více) osob a nejsou manželé, kupují nemovitost vždy do podílového spoluvlastnictví, i to by mělo být ve smlouvě uvedeno. specifikace kupní ceny a způsoby její úhrady Smlouva obsahuje ujednání o kupní ceně a způsoby její úhrady kupujícím. Cena je určena buď soudním znalcem nebo dohodou stran. Nejlepší způsob zaplacení kupní ceny je její jednorázová úhrada, a to ať již v hotovosti nebo bezhotovostně z účtu na účet u banky. Další možnosti je varianta, kdy kupující složí zálohu na kupní cenu v menší hotovosti a zbytek splatí ve splátkách v termínech a do určité doby určené ve smlouvě. Důležité je upozornit na skutečnost, že prodávajícímu, jemuž se kupující zavázal, že mu celou kupní cenu splatí a takto neučinil, vzniká přímo ze zákona možnost od kupní smlouvy odstoupit. Další možnosti úhrady kupní ceny jsou: Kupující zaplatí kupní cenu až po vkladu do KNStanovení tzv. odkládací podmínky, která spočívá v tom, že smlouva nabývá účinnosti splacením kupní ceny, teprve splněním odkládací podmínky smlouva nabývá účinnosti a lze podat návrh na vkladUstanovením ve smlouvě o zřízení neodvolatelného dokumentárního akreditivu u banky s výplatou ve prospěch prodávajícího po předložení kupní smlouvy s vkladovou doložkou katastrálního úřadu bance ( nejbezpečnější forma o ohledem na vklad do KN)Složení kupní ceny do notářského nebo advokátní úschovy a vázání výplaty prodávajícímu na předložení kupní smlouvy s vkladovou doložkou katastrálního úřadu.( nejbezpečnější forma o ohledem na vklad do KN) vady předmětu koupě Kupní smlouva by měla obsahovat ujednání o možných vadách nemovitosti (mezi tzv. právní vady patří např. věcná břemena, zástavní právo). Pokud kupující kupuje nemovitost zatíženou zástavním právem, dostává se do postavení zástavního dlužníka a v případě, že původní dlužník svoji povinnost nesplní, může nový vlastník o nemovitost přijít. Věcná břemena i zástavní právo lze zjistit z výpisu z KN. Jinou vadou může být i předkupní právo k prodávané nemovitosti. Kupující by měl požadovat doklad o nevyužití předkupního práva oprávněnou osobou. Pokud by prodávající obešel osobu oprávněnou z předkupního práva, může se tato osoba domáhat, aby soud určil neplatnost kupní smlouvy. přechod vlastnictví Obvyklou částí kupní smlouvy je konstatování, že vlastnické právo vznikne vkladem do KN. V závěru smlouvy strany uvedou, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu a tísně a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Důležité je, aby podpisy smluvních stran na jednom stejnopisu či vyhotovení kupní smlouvy byly úředně ověřené.

Témata, do kterých materiál patří