Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16.kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. Výslech Pojem, psychologická podstata, cíl a druhy výslechu, příprava výslechu, provedení – stádia, základní taktické postupy výslechu, některé zvláštnosti výslechu svědků a obviněných, dokumentace výslechu Pojem Je to kriminalistická metoda, kterou se v souladu se zákony formou výpovědi, resp. Vysvětlení získávají kriminalisticky a trestněprávně relevantní informace z paměťových stop osob vyslýchaných nebo podávajících vysvětlení Psycho. Podstata Výpověď se formuje v těchto etapách Vnímání, zapamatování, vybavení si, reprodukce Cílem je získat úplnou a pravdivou výpověď, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou pochybnosti Příprava Analýza shromážděných materiálu a analýza osobnosti vyslýchaného Provedení Úvod – ověření totožnosti, poučení o právech a povinnostech, posouzení nutnosti utajení totožnosti svědka, seznámení s předmětem výslechu, doplnění poznatků o osobě, odhadnutí zda lze očekávat pravdivou a úplnou výpověď, snaha o navázání psychologického kontaktu s ní. Souvislé líčení Spočívá v tom, že osoba na výzvu vyslýchajícího sama svými slovy vypovídá o tom, co je jí známo o předmětu výslechu. Pokud je vyslýchán obviněný má možnost se vyjádřit ke sdělenému obvinění, monolog nemá být přerušován, pokud osoba neodbočuje od tématu. Může být požádána, aby uvedla zdroj informací. Vypovídala detailněji apod. taktickou výhodou pro vyslýchajícího je v tomto stadiu výslechu to, že souvislé líčení vede osobu i ke sdělení toho co by na položenou otázku neodpověděla. Vyslýchající má průběžně analyzovat, porovnávat s jinými důkazy a činit si představu o tom zda vypovídá pravdivé nebo lživě anebo si prostě nemůže, vzpomenou. Otázky a odpovědi Doplnění předchozího stadia Vyslýchanému lze pomoct vzpomenout si, anebo pokud lže tak pomoc k psychologickému překonání působení lživé výpovědi Základní taktické postupy Navázání psychologického kontaktu Vyslýchaná osoba má mít potřebnou důvěru, a má se vhodným způsobem navázat na začátku výslechu. Způsoby jsou závislé na procesním postavení (svědek, obviněný) Zda je rozhodnuta nebo ochotna vypovídat úplně a pravdivě či nikoliv, dále na pohlaví věku, temperamentu, rozumové a citové úrovni a vztahu k předmětu výslechu Analýza výpovědi v průběhu Průběžně, aby mohl požadovat doplnění, vyjasnění rozpor apod. jinak by byl nucen vyslýchat znovu, cílem je zjistit zda vypovídá pravdivě a úplně a pokud ne tak hledat příčiny např. vědomá lež nebo zapomenutí Pomoc vyslýchané osobě Platí u svědků, kteří se snaží vypovídat pravdivě Např. musí se jím připomenout nějaký významný den nebo událost, předložením věcných a listinných důkazů, nahlédnutí do telefonního seznamu, nebo místopisu obcí, nebo kriminalistické pomůcky např. album vozidel, atd.… Psychologické působení k překonání lživé výpovědi Např. připomenutí, že může být stíhán za křivou výpověď Nepřípustnými metodami jsou fyzické a psychické násilí tj. bití, vyhrožování, vydírání a také kladení sugestivních a kapciozních otázek, nesmí být klamána a zastrašována, jedině přesvědčováním Např. využití rozporů výpovědi využití rozporů výpovědi a důkazů, zjištění příčin lživé výpovědi, stimulace kladných vlastností, udržovat vyslýchanou osobu v přiměřeném emocionálním i racionálním napětí, aby si neustále byla vědoma své odpovědnosti Nebo předkládání důkazů od méně významných k nejzávaznějším, ihned rozhodující důkaz, cely soubor najednou Zvláštnosti výslechu svědku a obviněných Poškozené osoby jsou vyslýchány jako svědci, někteří poškození mají tendenci zveličovat ujmu a škodu, která jim byla způsobena, jiny nemohou byt vyslechnuti páč jsou ještě v šoku, další odvolávají svou výpověď v neprospěch obviněného která je často pravdivá, protože byli nějak ovlivněni obviněným, příbuznými, známými, některé ženy nechtějí vypovídat ze studu Mnozí svědci nechtějí vypovídat z různých důvodů pravdivě a úplně např. ze strachu z obviněného nebo nechtějí běhat po soudech a radši pasivně lžou způsobem zapomněl sem, pokud aktivně lžou tak se hledá příčina Pokud obviněný lže, objeví se rozpory ve výpovědi nebo ve vztahu k důkazům, tyto rozpory lze vyjasňovat a odstraňovat opakovanými výslechy, ve kterých se výpovědi musí detailizovat a konkretizovat, osvědčuje se provést výslech jinak než v chronologickém sledu Pokud jde o doznaní může k němu dojit z rozvahy z vnitřního přesvědčeni nebo i v afektu hnedka po spáchaní Vyskytuji se i falešná doznaní, která mohou byt motivovaná krytím skutečného viníka, zatajit páchaní závaznějšího tč, získaní publicity na veřejnosti, nebo k nim může dojit v důsledku hrubých chyb ve vyšetřovaní. Doznání lze povazovat za pravdivé jestliže obviněný uvede taková fakta, která může znát jen pachatel, doznaní je v souladu s ostatními důkazy Dokumentace Protokol s číslem spisu ičo organu, a vyslýchané osoby, její poučení o právech a povinnostech, obsah výpovědi, položené otázky a odpovědi na ně, seznámení osoby s obsahem protokolu, čas zahájení a ukončení výslechu a podpisy přítomných, nebo zvukový popřípadě videozáznam o jehož pořízení musí být osoba předem informována

Témata, do kterých materiál patří