Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17. Obchodně závazkové vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17.Obchodní závazkové vztahy Obchodní závazkové vztahy (vznik závazků, zajištění závazků, změna závazků, zánik závazků), vybrané typy smluv (kupní smlouva, smlouva o úvěru, smlouva o dílo, apod.). 6. Obchodní závazkové vztahy patří mezi závazkové vztahy řídí se především ustanoveními obchodního zákoníku (speciální předpis), a pokud určité otázky neupravuje, uplatňuje se v jejich právní regulaci občanský zákoník (obecný předpis) V ObčZ a ObchZ je úprava v mnoha směrech duplicitní (s malými odchylkami), zvláštní úpravu však obsahují kupní smlouvy a smlouvy o dílo, obsažené v obou zákonících ustanovení ObchZ mají převážně dispozitivní povahu, respektují smluvní volnost, avšak v§ 263 ObchZ jsou taxativně uvedeny všechna ustanovení ObchZ, která jsou KOGENTNÍ (tj. strany se nemohou odchýlit od uvedených ustanovení) v případě, že ObčZ ani ObchZ neřeší nějakou specifickou situaci, postupuje se podleobchodních zvyklostí(tj. určitých pravidel, která se vytvořila tradicí v obchodním styku) Vznik závazků nejčastěji na základě smluv (dvoustranných právních úkonů) Zajištění závazků platí obdobná úprava jako u občanskoprávních vztahůmezi zajišťovací instituty (prostředky) patří: zástavní právo zadržovací právo smluvní pokuta ručení uznání závazku + bankovní záruka– vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité částky, pokud dlužník svůj závazek vůči svému věřiteli nesplní. Bankovní zárukou může být zajištěno plnění peněžité i nepeněžité, banka musí na písemnou výzvu věřitele plnit (aniž by bylo požadováno plnění na dlužníkovi) ! (na rozdíl od ručení, které je bezvýhradné, u bankovní záruky záleží na bance samotné, do jaké míry a za jakých podmínek záruční listinu vydá) Zánik závazků Splnění Dohoda Odstoupení od smlouvy Nemožnost plnění Odstupné Uplynutí doby Smrt dlužníka nebo věřitele Započtení Neuplatnění práva (prekluze) Splynutí Důsledky porušení smluvních povinností Následkem porušení smluvních povinností je vznik: odpovědnosti za vady odpovědnosti za škodu odpovědnosti za prodlení (věřitele a dlužníka) – ObchZ neobsahuje obecnou úpravu, proto se použije úprava podle ObčZ. Podrobně však upravuje práva a povinnosti za vady u jednotlivých smluvních typů (zejména kupní smlouvy) – proto se úprava ObchZ použije přednostně před obecnou úpravou Prodlení dlužníka a věřitele – je upraveno ObchZ, při prodlení dlužníka, který nesplnil svůj závazek řádně a včas, má věřitel právo požadovat náhradu škody nebo má právo od smlouvy odstoupit, v případě prodlení se zaplacením peněžité částky, vzniká mu povinnost platit úroky při prodlení věřitele, který nepřijme řádně nabídnuté plnění, má dlužník právo na náhradu škody nebo možnost odstoupení od smlouvy Náhrada škody – se poskytuje podle ObčZ (v ObchZ pouze speciální ustanovení o odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením povinností z obchodních závazkových vztahů) Promlčení pro obchodní závazkové vztahy je komplexně upraveno v Obchoz promlčecí doba 4 letá v některých případech odlišná (např. 1 rok pro uplatnění práva na dopravci na dopravovaných věcech) 7. Typy smluv 7.1. Kupní smlouva nejčastější druh smlouvyuzavírá se mezi podnikateli v ObchZ upravena komplexně, proto je pro použití v obchodněprávních vztazích vyloučeno používat ustanovení o kupní smlouvě podle občanského zákoníku Úprava KS v ObchZ vychází zÚmluvy o mezinárodní koupi zboží(součást právního řádu ČR od 1.4.1991) = ve které je obsažena podrobná úprava všeobecně přijímaná v mezinárodních obchodních vztazích POZOR !!!obchodní kupní smlouva je uzavírána pouze mezi podnikateli při vzniku je zřejmé, že se uzavírápouze v souvislosti s podnikánímpředmět koupě je prodáván v rámci předmětu podnikání kupujícího, předmět koupě kryje potřeby související s podnikatelskou činností (výrobní zařízení) - nejedná se tedy např. o dárky pro děti, nábytek do bytu, věci pro svoji osobní potřebu, jídlo pro rodinu, apod. smlouva o prodeji nemovitostí vždyjen podle ObčZ !, i když se jedná o nemovitosti určené pro podnikání Podle ObchZ se : kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. podstatné náležitosti smlouvy: určení předmětu plněnídohoda o kupní ceně (příp. o způsobu jejího určení), pouze po dohodě lze uzavřít bez určení cenydodací podmínky včetně odpovědnosti za vady dále pak ve smlouvě je upravena: možnost kupujícího odmítnout předčasně dodané zbožítermín plnění (nemusí být upraven)předávání dokladů, vztahujících se ke zbožízpůsob balení zbožíodchylky od množství, jakostipříslušenství věcizkoušky a atestyodpovědnost za vady (obdobně jako u ObčZ – rozdělení na vady podstatné a nepodstatné)majetkové sankce je třeba sjednat ve smlouvě – zákon je neupravuje Důsledky porušení smluvních povinností Následkem porušení smluvních povinností je vznik: odpovědnosti za vady odpovědnosti za škodu odpovědnosti za prodlení (věřitele a dlužníka) – ObchZ neobsahuje obecnou úpravu, proto se použije úprava podle ObčZ. Podrobně však upravuje práva a povinnosti za vady u jednotlivých smluvních typů (zejména kupní smlouvy) – proto se úprava ObchZ použije přednostně před obecnou úpravou Prodlení dlužníka a věřitele – je upraveno ObchZ, při prodlení dlužníka, který nesplnil svůj závazek řádně a včas, má věřitel právo požadovat náhradu škody nebo má právo od smlouvy odstoupit, v případě prodlení se zaplacením peněžité částky, vzniká mu povinnost platit úroky při prodlení věřitele, který nepřijme řádně nabídnuté plnění, má dlužník právo na náhradu škody nebo možnost odstoupení od smlouvy Náhrada škody – se poskytuje podle ObčZ (v ObchZ pouze speciální ustanovení o odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením povinností z obchodních závazkových vztahů) Promlčení pro obchodní závazkové vztahy je komplexně upraveno v Obchoz promlčecí doba 4 letá v některých případech odlišná (např. 1 rok pro uplatnění práva na dopravci na dopravovaných věcech) 7

Témata, do kterých materiál patří