Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bez názvu 1

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (107,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Správní řízení Pojem : Je zákonem upravená činnost, která směřuje k rozhodování o právech a povinnostech účastníků správněprávních vztahů a k realizaci prostředků správního donucení – správní proces. Druhy správního řízení : proces týkající se přípravy přijetí normativních správních aktů, proces v oblasti aplikační činnosti orgánů veřejné správy, výsledkem je zpravidla vydání individuálního správního aktu, proces v oblasti řídící a organizátorské činnosti orgánů veřejné správy při vydávání vnitřních předpisů. Správní řízení dělíme na správní řízení obecné -je upraveno správním řádem, zák. č. 500/2004 Sb. Jestliže není zvláštní procesní úprava, postupuje se podle správního řádu. a správní řízení zvláštní– je upraveno v různých právních předpisech správního práva a určuje odlišný postup orgánů veřejné správy, např. přestupkové řízení, celí řízení, stavební řízení. Zvláštní právní úprava má přednost před úpravou obecnou obsaženou ve správním řádu a že správní řád má zásadně subsidiární působnost vůči zvláštním procesním úpravám. Správní řád Správní řád se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti. Zásady správního řízení : správní orgán postupuje v souladu se zákony, uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem svěřena, šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem případu, správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva, vyřizuje věci bez zbytečných průtahů ve stanovené lhůtě, vyžaduje jen takové podklady od dotčené osoby, stanoví-li tak právní předpis, dotčené osoby mají rovné postavení, správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. Správní řízení je postup správního orgánu,jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva a povinnosti má nebo nemá. Subjekty správního řízení Pro správní řízení je charakteristické, že na jedné straně jesprávní orgán, který mánadřazenépostavení a na straně druhé jeúčastník řízení. Příslušnost správního orgánu Věcná – řeší otázku, jaký typ správního orgánu je kompetentní jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem. Zvláštním případem věcné příslušnosti je příslušnostinstanční – který orgán bude rozhodovat v prvním stupni a který orgán je odvolací. Místní příslušnostje určena : v řízeních tykajících se činnosti účastníka řízení místem činnosti, v řízeních týkající se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází, v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání, v ostatních případech týkající se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu, popřípadě místem pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince nebo posledně známým místem pobytu na území ČR, v ostatních případech týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky, u zahraniční právnické osoby je místem příslušnosti správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v ČR nebo posledním místem této organizační složky na území ČR. Pokud je místě příslušných více správních orgánů, provede řízení ten z nich, u něhož jako první byla podaná žádost nebo byl učiněn úkon jako první. V ostatních případech určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Dožádání ve věci může učinit jen příslušný správní orgán usnesením o provedení úkonu, usnesení se doručuje pouze dožádanému správnímu orgánu, ten proveden dožádaný úkon do 30 dnů, dožádání do ciziny upravují zvláštní právní předpisy. Podjatos úřední osoby jakmile se o ní úřední osoba dozví, je povinna o skutečnostech, které způsobují její podjatost uvědomit svého představeného. Podjatost je důvod k vyloučení úřední osoby z dalšího řízení. vyloučena je také úřední osoba, která se zúčastnila řízení v téže věci na jiném stupni nebo se podílela na výkonu kontroly prováděné podle zvl. zákona. To neplatí pro vedoucí ústředních správních úřadů a pro znalce a tlumočníky. Vedení řízení a úkony správních orgánů jednotlivé úkony v řízení se provádějí písemně, pokud zákon nestanoví jinak, obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamenávají do spisu, úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděly v souvislosti s řízením, v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce ( slovenském jazyce ), v jiném jazyce musí účastník řízení předložit originální znění a současně úředně ověřený překlad do jazyka českého, každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž je vedeno jednání, má právo na tlumočníka, kterého si obstará na své náklady, občan ČR, příslušející k národnostní menšině, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny a náklady na pořízení překladu nese správní orgán, stejně se postupuje i osob neslyšících a hluchoslepých. O každé věci se zakládá spis spis musí být označen spisovou značkou, spis tvoří zejména : podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí, důkazní materiál, písemnosti, které obsahují utajované informace se ukládají zvlášť. Protokol se sepisuje : o ústním jednání, o ústním podání, výslech svědka, znalce, provedení důkazu listinou, ohledáním + obrazový, zvukový záznam, protokol podepisuje oprávněná úřední osoba, ten, kdo protokol sepsal, dále všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily, odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu se v protokolu zaznamenají, jiné osoby, jichž se obsah protokolu přímo dotýká, mohou bezprostředně po seznámení s protokolem podat stížnost proti obsahu. Písemnost doručuje správní orgán který je vyhotovil, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do da

Témata, do kterých materiál patří