Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


C 3 Zavazkove pravo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3) ZÁVAZKOVÉ PRÁVO – charakteristika, vysvětlení základních pojmů, způsoby vzniku závazků a možnosti jejich zajištění - 2 subjekty – jeden má právo a druhý má povinnost -Závazkový právní vztah – vztah mezi věřitelem a dlužníkem -Pohledávka – je právo požadovat po druhém účastníkovi právního vztahu nějaké plnění -Věřitel – má pohledávku, právo věřitele na plnění -Dlužník – má povinnost na dluh (závazek) -Dluh – povinnost dlužníka plnit věřiteli Dílčí –spoludlužník má povinnost zaplatit výši svého podílu (věřitel půjčí 3 různým lidem, každý vrací svůj dluh)Solidární – Spoludlužníci jsou povinni věřiteli splnit svůj celý dluh (věřitel půjčí skupině 3 lidí, pak chce celý dluh po jednom a ten, kdo to splatil, se stává věřitelem a je na něm, jakým právním způsobem dostane dluh těch zbývajících dvou osob)Nedílný – celý dluh se musí vrátit na jednou (například koncert hudební skupiny) - chování konkludentně – chování podle smlouvy (za zboží zaplatím a vezmu si ho) -Vznik závazkových vztahů – ze smlouvy, z protiprávního činu, z jiné právní skutečnosti stanovené zákonem, rozhodnutím soudu Vůle stran zřídit závazkový vztah - řídí se obsahem té smlouvy (obsahem jsou práva a povinnosti, které z té smlouvy plynou), smlouvu lze uzavřít písemně, ústně Zásada smluvní volnosti – dobrovolně jít do smlouvy a svobodně rozhodnout o obsahuZásada rovnosti stran – obě strany mají rovné postavení Obsah tohoto závazku – 1. Dávám, aby si mi za to něco dal (zboží za peníze) 2. Já dávám, aby si pro mě něco udělal 3. Dělám něco, abych dostal za to něco 4. Dělám, aby ty si taky něco udělal pro mě -Zásada pacta sum servanda (smlouvy buď plněny, dodržovány) -Zásada ochrany dobré víry (bona fides) -Zásada, že nikdo se nemůže dovolávat své vlastní nepoctivosti – nelze mít prospěch za své protiprávní jednání nebo je v rozporu s dobrými mravy Podstatné složky smlouvy – bez nich by smlouva nebyla identifikována, nemohla by ani vzniknout, jde o vymezení základních práv a povinností účastníků smlouvy a předmětu plnění (kdo, komu, co a za kolik + název smlouvy) Obvyklé složky smlouvy – Jsou taková ujednání, která se ve smlouvě uvádějí a nejsou nezbytná (kdy bude převzatá, kdy bude vlastnictví) Nahodilé složky smlouvy –Vyskytují se ve smlouvě nepravidelně, upravují otázky podružné, smlouva se bez nich může obejít (bonusy – způsob zabalení věci, přepravy) Změna závazku – změna závazku v osobě (subjektu), mění se věřitel nebo se mění dlužník, postoupení pohledávky – změna v osobě věřitele, může ji postoupit bez souhlasu dlužníka (je to u pohledávek, které nezanikají smrtí dlužníka) Převzetí dluhu – změna v osobě dlužníka, musí být souhlas věřitele (povinné) Přistoupení k dluhu – Věřitel --------- Dlužník + nový dlužník Změna v obsahu Musí být souhlas z obou stranZměna dohodou – dvě strany se musí dohodnout na závazku, zánik a vznik nového závazkuProdlení dlužníka – pokud neplní v čas a řádně, má v tuhle chvíli věřitel právo odstoupit od smlouvy (musí mu dát přiměřenou lhůtu na plnění)Prodlení věřitele – věřitel je v prodlení, pokud v čas a řádně se nesetká s dlužníkem (pokud věřitel nesplní termín, dlužník uschová částku k soudu a věřitel si ji vyzvedne (soudní úschova) Zajištění závazku Vedlejší forma (vedlejší je pro to, protože se nenaplní hlavní právní vztah)Má 2 funkce –Uhrazovací (věřitelova pohledávka může být uspokojena přímo z majetku dlužníka) Zajišťovací (včasné a řádné plnění dlužníka) K zajištění toho, aby práva a povinnosti tvořící obsah závazkového právního vztahu byly plněny a dodržovány, slouží různé zárukyMezi zajišťovací prostředky patří – Smluvní pokuta, Ručení, Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, Zajišťovací převod práva, Uznání dluhu, Podstoupením pohledávky, Jistotou Smluvní pokuta V případě neplnění náležitostí smlouvy, se platí smluvní pokutaÚčelem je řádné plnění závazkůKdyž člověk neplní v čas nějakou dohodu nebo něco bylo provedeno nekvalitněNemusí být písemnáVýše pokuty musí být stanovena ve smlouvě (přesné uvedení její výše) Ručení Vzniká písemnou smlouvouSmlouva mezi věřitelem a ručitelem – ručitel bere na sebe zodpovědnost zaplatit dluh, pokud jej dlužník nezaplatil řádně a v časRučitel má právo se dozvědět, jak dlužník platí věřiteliJe možnost více ručitelů (lze rozdělení dluhu dlužníka mezi ručitele)Pokud dlužník nemůže zaplatit a je po lhůtě, věřitel se obrátí na ručitele Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů Uzavírá se mezi věřitelem a dlužníkemDlužník touto dohodou dává souhlas k tomu, aby mu jeho plátce mzdy (zaměstnavatel) prováděl srážky ze mzdy a jiných příjmů a poukazoval je věřiteli, ale dlužník musí dostávat minimální mzdu, aby měl z čeho žítStanoví zákon případy, kdy tuto funkci aplikovatLze zajistit jen peněžité pohledávky a musí být provedena písemněNabývá účinnosti až v okamžiku, kdy je předložena tomu, kdo dlužníkovi vyplácí mzdu nebo jiný příjemZaniká, je-li dluh celý uhrazen Zajišťovac í převod práva Dlužník převede na věřitele svoje právoVěřitel získá nějaká práva dlužníka (dlužník převede na věřitele nabitou kartu MHD a věřitel ji může užívat) Uznání dluhu Dlužník písemně uzná, že má dluh, vliv na promlčecí lhůtu od sepsání uznáníDůležité podat souduPři ústní domluvě by měl dlužník sepsat uznání dluhu Postoupením pohledávky Zajišťovací prostředek, velmi podobný jako zajišťování převodem práva, rozdíl je jen ten, že k zajištění závazků může mýt použita pohledávka dlužníka, ale také třetí osoby Jistota – kauce Věřitel má právo žádat o poskytnutí jistoty, aby tak svoji pohledávku zajistil Zánik závazku Právním jednostranným úkonem – Splněním, odst. od sml., ulož. do úřed. úschovnyDvoustranným úkonem - smlouvouNa základě události – smrtí, uplynutí doby, výpověď Splnění úkonu – dlužník splní v čas a řádně (i v dostatečné lhůtě), uložení do úschovny (pokud věřitel nepřijímá plnění) Odstoupení od smlouvy – závisí na dohodě, nebo pokud dlužník neplní v čas a řádně tak věřitel může odstoupit od smlouvy, dlužník od smlouvy odstoupit nemůže Dohoda – 2 strany se na závazku dohodn

Témata, do kterých materiál patří