Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ -souhrn právních norem, které upracujeobčanské soudní řízení(OSŘOSŘ-postup soudu při rozhodování o právech a povinnostech účastníků řízení ze všech právních oblastí s výjimkou práva správního a trestního V OSŘ se řeší: Svěření dětí do péčeRozdělení dědictvíNáhrada škodyRozvodMajetkové spory ZÁSADY OSŘ: ZÁKONNOSTIMusí probíhat v souladu se zákonyROVNÉHO POSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮVšichni účastníci jsou si rovni (stejná práva a povinnosti)DVOJINSTANČNOSTIŘízení probíhá ve dvou stupníchOBJEKTIVNÍ PRAVDY Soudce vychází z objektivních a prokázaných skutečností a faktů VOLNÉHO HODNOCENÍ DŮKAZŮSoudce rozhoduje na základě vlastního uvážení (musí vycházet z důkazů)ÚSTNOSTISoud komunikuje s účastníky ústněVEŘEJNOSTIJednání soudu je přístupno veřejnosti PŘÍSLUŠNOST SOUDU VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOSTJe dána danou věcí (OS, KS)OSŘ nám vymezuje záležitosti, které se budou řešit před KS, ostatní před OSMÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTJe většinou dána místem bydliště či sídlem žalovanéhoINSTANČNÍ PŘÍSLUŠNOSTŘíká, jaký soud rozhoduje v 1. a v 2. stupni (instanci) 1⁰ OSKS 2⁰ KSVS (vrchní soud) ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ŽalobceŽalovanýOsoby o jejichž právech a povinnostech se rozhoduje (dítě) ZPŮSOBILOSTI ÚČASTNÍKŮ Způsobilost být účastníkemMám právo být účastníkem řízeníProcesní způsobilostZpůsobilost jednat (důkazy, návrh) -kromě účastníků řízení se nám v OSŘ objevují tzv.osoby zúčastněné na řízení 1. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ NÁVRHVznikáZahajuje se v den, kdy soud obdrží návrh na soudní řízení Tento návrh se nazývá: ŽALOBA Formální – označení žalobce, žalovaného předmět soud, kterému je žaloba podávána datum a podpis žalobce Obsahovévylíčení rozhodných skutečnostídůkazypokud je požadována peněžní částka, soud nemůže žalobci přiznat vyšší částku, než požaduje) 2. INICIATIVA SOUDU VznikáV den, kdy soud učiní první úkon 2. JEDNÁNÍ -probíhá před soudem a v rámci jednání se provádějí důkazy DŮKAZ - je cokoli, co může pomoci, abychom mohli objasnit prokazovanou skutečnost -takový, který sám o sobě dokazuje danou skutečnostNEPŘÍMÝ DŮKAZ -takový, který spolu s ostatními dokazuje danou skutečnost Důkazem může být: svědecká výpověďvýpověď účastníkaznalecký posudeklistinyohledánívěcné důkazy -jednání může být tzv. odročeno (nestihnou se všechny důkazy) A) SVĚDECKÁ VÝPOVĚĎ podává svědekjakýkoliv člověk, který slyšel nebo viděl něco, co může pomoct objasnit prokazovanou skutečnostna věku nezáležíkaždý máme tzv.obecnou svědeckou povinnost– pokud nás soud vyzve, musíme se dostavit, svědek má povinnost vypovídat, musí vypovídat pravdu a nesmí nic zamlčetodmítnout vypovídat může pouze osoba blízkáodmítat může vypovídat osoba, která by svou výpovědí přivodila trestní stíhání osobě blízké nebo sobepokud vypovídá lživě, je stíhán za křivou výpověď B) VÝPOVĚĎ ÚČASTNÍKA nemusí vypovídatpokud nevypovídá pravdu, nebude trestně stíhánnesmí falešně obvinit C) ZNALECKÝ POSUDEK posudek zpracovaný znalcemznalec je odborník v určitém oboru, který má statut znalce D) LISTINY veřejné-ty, které vydal st. orgán (rozsudek), jejich obsah se považuje za pravdivýsoukromé-ty ostatní E) OHLEDÁNÍ můžeme ohledávat místa, těla F) VĚCNÉ DŮKAZY fotky, předměty, nahrávkydůkaz musí být legální vůči osobě, která je např. na fotkách 3. VYDÁNÍ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ USNESENÍPLATEBNÍ ROZKAZROZSUDEK 1. USNESENÍ Vydává se v procesních otázkách (zahájení, přerušení nebo zastavení řízení)Náležitosti usnesení jsou stejné jako u rozsudku 2. PLATEBNÍ ROZKAZ Jsou dvě podmínky, které musí být splněny 2. soudce může rozhodnout bez nařízeného jednání (pozve si je do soudní síně a projednávají důkazy) 3. ROZSUDEK Nejtypičtější rozhodnutí (vydává se nejčastěji)1. FORMÁLNÍ – jaký soud vydává rozsudek, v jaké věci, označení účastníků, datum vydání rozsudku, jméno a podpis soudce -poučení o odvolání-zda má účastník právo se odvolat (pokud ano, tak i lhůta a ke komu se odvolat) Vyhlášení rozsudku-jménem České republiky, vždy veřejně a při čtení musí všichni stát 4. OPRAVNÉ ŘÍZENÍ -obnova řízení, dovolání ODVOLÁNÍ-ŘÁDNÉ Podává se soudu 1. stupně, tomu, který vydal rozhodnutí, proti kterému se odvolávámSoud 1. stupně posoudí, zda je odvolání přístupné-pokud ano, tak předá odvolání soudu 2. stupně a ten rozhodne o odvoláníOdvolání může podat žalobce nebo žalovaný, v případě, že s rozhodnutím nesouhlasí-bylo podáno po lhůtě -je podáno nesprávnému soudu 3. VRÁTÍ – zruší rozhodnutí 1. stupně a nechá ho, aby věc rozhodl znovuJak rozhodne soud 2. stupně je konečné a není možné podat odvolání, ale pokud ho vrátí zpět, tak můžeme podat odvoláníOdvolání je možné ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí (vyzvedne v PO, běží od ÚT)Jestliže uplyne lhůta pro odvolání, dochází k nabytí pravomoci-začíná platit to, co je v rozhodnutí OBNOVA ŘÍZ ENÍ-MIMOŘÁDNÉ Můžeme žádat tehdy, kdy byly nalezeny nové relevantní důkazy a nebyly známy předtímNávrh lze podat do 3. měsíců od nalezení nového důkazu, ale nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutíPodává se soudu 1. stupně, tomu, který vydal soudní rozhodnutí DOVOLÁNÍ-MIMOŘÁDNÉ Řízení proběhlo v souladu se zákonemRozhodnutí soudu bylo dosaženo tr. činemDovolání můžeme podat do 2 let od soudního rozhodnutíDovolání se podává nejvyššímu soudu 5. VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ -přímé vynucení uložené povinnosti 6. PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ -např. rodiče se rozvádí a určuje se komu se dítě přidělí a soud má pochybnosti, že dítě týrají, tak to začne řešit 7. ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ zpětvzetí návrh (dítě přestane chodit na VŠ)

Témata, do kterých materiál patří