Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


24. Trest v trestním právu hmotném

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Trest v trestním právu hmotném Tresty a ochranná opatření v trestním právu (účel, obecné zásady pro ukládání trestů, druhy trestů, ochranných opatření, jejich krátká charakteristika), výkon trestů. VI. Trest prostředek státního donucenípředstavuje právní následek TČ (negativní hodnocení pachatele a jeho činu)ukládají trestní soudy jen na základě trestního zákonavýkonem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost Účel trestu: ochrana společnosti před pachateli TČpřevýchova pachatelezabránění odsouzenému v páchání dalších TČvýchovné působení na pachatele i ostatní členy společnosti Spravedlivost =>přiměřenost trestu Objasněnost TČ – nejlepší trestní politika Upuštění od potrestání – TČ menší nebezpečnosti, projevená lítost, snaha o nápravu (samotné projednávání TČ je dostatečným trestem pro pachatele TČ), výrok o vině, trest není uložen Druhy trestních sankcí: tresty + ochranná opatření Obecné zásady pro ukládání trestů: stanovení druhu a výměry trestu nutno přihlédnout k povaze a závažnosti spáchaného TČ, osobním, majetkovým, rodinným a jiným poměrům pachatele TČ snaze nahradit škodu chování pachatele po spáchání TČ … ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností polehčující okolnosti polehčující okolnosti (§41) věk beztrestnost rozrušení soucit s obětí exces z nutné obrany oznámení TČ úřadům … přitěžující okolnosti recidivita ziskuchtivost pomsta využití nouze, tísně, bezbrannosti výše škody získal větší prospěch organizovaná skupina úhrnný a souhrnný trest (samostatně doplnit) úhrnný trest = souhrnný trest = Systém trestů A. Tresty pravidelné: peněžitý trestpodmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody (event. s dohledem) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnotypropadnutí majetkuzákaz činnostizákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akcedomácí vězeníobecně prospěšné prácezákaz pobytuvyhoštěnínepodmíněný trest odnětí svobodyztráta čestných titulů a vyznamenáníztráta vojenské hodnosti B. Tresty výjimečné 1) trest odnětí svobody nad 20 let až do 30 let 2) trest odnětí svobody na doživotí Trest odnětí svobody Rozpětí trestních sazeb – polehčující a přitěžující okolnosti Výkon trestu - 4 typy věznic (podle intenzity ostrahy a charakteru režimu) s dohledems dozorems ostrahouse zvýšenou ostrahou ( o typu věznice rozhodne soud v rozsudku – diferenciace např. pro drogově závislé, staré a nemocné, apod.) Po odpykání 1/2-2/3 trestu (u závažnějších TČ), u doživotí po 25 letech, soud může rozhodnouto podmínečném propuštění se zkušební dobou 1 – 7 let (+dohled, omezení, apod.) Kromě trestů lze uložit Ochranná opatření ochranné léčení (alkoholikovi)zabezpečovací detencezabrání věci (věci, použité k TČ)ochranná výchova mladistvým Tresty: Peněžitý trest = výchovný trest → převažují prvky pozitivního, preventivně výchovného působení na pachatele alternativa nepodmíněného trestu odnětí svobody u TČ ze zištných důvodů, vandalismu, apod. ukládán samostatně nebo vedle jiného druhu trestu jako doplňkový je určen v denních sazbách od 100 – 50.000,-- Kč v počtu min. 20 a max. 730 celých denních sazeb není-li ve stanovené lhůtě vykonán → náhradní trest odnětí svobody až na 4 roky (pojistka dobytnosti trestu) zahlazení- za nedbalostní přečin po jeho vykonání (zaplacení) za úmyslný TČ výrokem soudu (předpoklad zaplacení trestu a řádný život min. po dobu 1 roku) Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody =soud uloží obžalovanému trest odnětí svobody, ale jeho výkon odloží (promine) pod podmínkou, že se odsouzený během stanovené zkušební doby bude řádně chovat a vyhoví uloženým podmínkám zkušební doba 1 - 5 let(závisí na nebezpečnosti TČ a okolnostech případu), počítá se od PM rozsudku alternativa nepodmíněného trestu odnětí svobody lze uložit jen zaTČ, kdy trest odnětí svobodynepřevyšuje 3 roky může být uložen i zákaz požívání alkoholických nápojů, návštěv sportovních, kulturních a jiných akcí, psychologické poradenství, apod. adhézní řízení v rámci trestního řízení může být poškozeným uplatňován nárok na náhradu škody –POZOR bude změna !!! není-li uplatňován v TŘ, pak může být uplatněn samostatně v rámci OSŘ trest podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem (probace) –v případě TČ s trestem odnětí svobody až do tří let →pachatel na svobodě pod intenzivním dohledemprobačního úředníka (sleduje jeho chování, dodržovaní stanovených pravidel) –vyhoví-li odsouzený zkušebním podmínkám → osvědčil se (rozhodnutím soudu) osvědčení→ účinky zahlazení trestu Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (majetkové právo) jedná se o věci: patřící pachateli TČ se kterými byl spáchán TČ nebo byly k jeho spáchání určeny získané pachatelem v rámci TČ nebo odměnu za něj nabyté za věc získanou TČ nebo za odměnu vyplacenou za TČ (dům za prostředky z trestné činnosti) lze uložit vedle jiných TČ, samostatně jen v souladu s TZstát = vlastníkem propadlé věcizahlazení – výkon trestu + řádný život po dobu nejméně 1 roku Propadnutí majetkulze uložit vedle výjimečného trestu + pachatel získal trestnou činností majetkový prospěch (příp. podle samostatně podle TZ)může se vztahovat na celý majetek, jeho částnevztahuje se na věci k uspokojení základních životních potřeb Zákaz činnosti = spočívá v odstranění možnosti pokračovat v projednávané trestné činnosti (Př. Zákaz řízení motorových vozidel řidiči, který spáchal dopravní přestupek) Problém – kontrola dodržování zákazu činnosti Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akceukládá se v souvislosti s úmyslným TČ spáchaným na sportovní nebo jiné akci(Př. divácké násilí, projevy extremismu)zákaz vstupu až na 10 letpovinnost odsouzeného spolupracovat s probačním úředníkem Domácí vězení = spočívá v povinnosti zdržovat se v určeném obydlí (po-pá od 20:00 – 5:00, po celý den v so, ne a svátek) písemný slib odsouzeného dodržovat podmínky trestuukládá sejen za přečinynedodržení podmínek trestu →přeměna na trest odnětí svobodykontrola – probační úředníciuvažuje se o elektronických náramcích pro odsouzené !!! Obecně prospěšné práce =spočívá v povinnosti odso

Témata, do kterých materiál patří