Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Obcanske pravo C

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1) vlastnické právo – charakteristika, obsah, způsoby nabývání; spoluvlastnictví – charakteristika, způsoby vzniku a zániku, spoluvlastnický podíl VLASTNICKÉ PRÁVO Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. Vlastnické právo je subjektivní právo vlastníka k jeho vlastnictví. Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastník nakládá se svým vlastnictvím volně, přímo a svou mocí, která je nezávislá na moci kohokoliv jiného. Vlastník má právo věc držet (mít ji ve své faktické moci), užívat, požívat její plody a užitky (plody stromů, mláďata zvířat) a s věcí nakládat (disponovat – např. prodat, pronajmout). Může ji také neužívat, zničit, spotřebovat, opustit. Vlastnické právo není neomezené – vlastník je omezen právy jiných osob. Způsoby nabývání vlastnického práva 1) přivlastnění Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří. Opuštěná věc je taková, kterou její vlastník opustí s úmyslem již nebýt jejím vlastníkem. Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. Divoké zvíře je bez pána, dokud žije na svobodě (ve volné přírodě). Divoké zvíře může být zajato – pak se stává vlastnictvím toho, kdo ho zajal. Zajaté zvíře se stane zvířetem bez pána, jakmile získá svobodu a jeho vlastník ho bez prodlení a soustavně nestíhá nebo nehledá ve snaze ho znovu zajmout. Zvíře chované v zoologické zahradě a ryba v rybníku bez pána není. Volně žijící bezobratlí i obratlovci, i když se zdržují na něčím pozemku, nejsou vlastnictvím vlastníka pozemku. Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil. Nález Kdo najde ztracenou věc, nesmí si ji přivlastnit. Vlastník věci totiž pozbyl jen její držbu, nikoliv vlastnické právo. Ztracená věc musí být vrácena tomu, kdo ji ztratil. Není-li to možné, musí být nález oznámen obci, kde byla ztracená věc nalezena. Obec pak oznámí nález věci způsobem v místě obvyklým. Nalezená věc musí být uschována – u obce nebo u nálezce. Pokud se vlastník věci do roka přihlásí, věc se mu vydá. Nepřihlásí-li se vlastník do roka, věc má u sebe nálezce s tím, že ji musí vrátit vlastníkovi, pokud by se o ní přihlásil. Pokud se vlastník nepřihlásí do tří let od nálezu, stane se vlastníkem věci nálezce. Vlastnické právo k nálezu může nálezce odmítnout, pak věc připadne obci. Nálezce má právo na nálezné. O nálezu věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté platí totéž, co o nálezu ztracené věci. 2) přirozený přírůstek Plody, které pozemek vydává sám od sebe, náleží vlastníkovi pozemku. Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný. Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. Oddělí-li vodní tok od pozemku jeho část jako ostrov, je vlastník původního pozemku vlastníkem ostrova. Přirozený přírůstek movité věci náleží jejímu vlastníkovi. Plody, které vydává zvíře, náleží vlastníku zvířete. 3) umělý přírůstek Nová věc vzniklá zpracováním movitých věcí několika vlastníků tak, že zpracované věci nelze uvést do předešlého stavu buď vůbec, anebo jen se značným nákladem nebo se značnou ztrátou, náleží jako vlastníkovi tomu, kdo materiálem nebo prací nejvíc přispěl hodnotě výsledku(zpracování). Vlastník nové věci zaplatí tomu, kdo vlastnické právo pozbyl, hodnotu zpracované věci a tomu, kdo se na výsledku podílel prací, odměnu za práci. Smísí-li se movité věci několika vlastníků tak, že obnovení předešlého stavu sice není možné, ale celek lze bez porušení podstaty rozdělit na díly, každý se může rozhodnout, zda si oddělí poměrnou část toho, co vzniklo smísením, anebo zda bude požadovat náhradu toho, co pozbyl. (smísení). 4) vydržení Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží ho a nabude věc do vlastnictví. K vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušená držba trvající tři roky. K vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná nepřerušená držba trvající deset let. Pokud někdo nabyl držbu kupř. násilím, krádeží, loupeží, nemůže dojít k vydržení věci. 5) převod vlastnického práva Převod= způsob nabytí vlastnického práva závislý na vůli dosavadního vlastníka. Vlastnické právo k movité věci se převádí v okamžiku uzavření smlouvy, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem. K věcem určeným druhově lze vlastnické právo nabýt nejdříve v okamžiku, kdy jsou určitelné dostatečným odlišením od jiných věcí stejného druhu. Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu (např. vkladem do katastru nemovitostí). 6) přechod vlastnického práva Přechod= způsob nabytí vlastnického práva nezávislý na vůli dosavadního vlastníka. Vlastnické právo po smrti fyzické osoby přechází v okamžiku smrti zůstavitele na dědice. Vlastnické právo po zániku právnické osoby přechází na její právní nástupce. 7) rozhodnutí orgánu veřejné moci Rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci se vlastnické právo nabývá dnem, který je v něm určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se vlastnické práv dnem právní moci rozhodnutí. SPOLUVLASTNICTVÍ Osoby, kterým náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. Každý spoluvlastník má vlastnické právo k celé věci. Plody a užitky ze společné věci se dělí podle podílů. Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu. Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Pok

Témata, do kterých materiál patří