Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


29. Stát

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

29. MO Stát Stát– forma organizace lidské společnosti – krajina s ohraničeným územím, svrchovanou mocí a svrchovanou vládou –prvky státu:1. obyvatelstvo 2. území 3. státní organizace –> vláda, státní moc, právní řád, ozbrojená moc, administrativa –vznik:1. náboženská teorie: –> stát vznikl z boží vůle –> moc panovníka je odvozena z „boží milosti“ –> obvykle převažuje moc církve nad mocí světskou 2. patriarchální teorie –> stát vznikl rozrůstáním organizační jednotky (rodiny) –> patriarcha představuje „otce rodiny“ –> snaží se ospravedlnit absolutistický stát 3. patrimoniální teorie –> vznik moci státu odvozuje od vlastnického práva k půdě 4. mocenské pojetí –> vláda silnějšího nad slabším –> T. Hobbes, N. Machiavelli 5. smluvní teorie –> právním důvodem vzniku státu je smlouva mezi lidmi –> lidé ruší přirozený stav a zakládají stát –> H. Grotius, J. Locke, J. J. Rousseau –suverenita – právo vykonávat neomezeně moc na území státu, které náleží každému nezávislému státu –Jean Bodin:1. vnitřní –> stát je neosobní mocenský mechanismus, který je nejvyšším suverénem –> stát spravuje vše na svém území a nikdo a nic by ho v tom nemělo omezovat 2. vnější –> uplatnění suverenity při interakci s jinými státy –> stát je nositelem práv a povinností –> při vstupu do mezinárodních organizací nebo společenství se stát dobrovolně vzdává části vnější i vnitřní suverenity –právní stát– státní moc vytváří právní řád a dohlíží nad jeho dodržováním – právní řád by měl zároveň sloužit k omezení státní moci – „Každý může činit to, co není zakázáno, ale nikdo nesmí být nucen dělat to, co zákon neukládá.“ – zárukou jeho fungování je systém nezávislého soudnictví –sociální stát– od druhé poloviny 19. století – základním úkolem je zabezpečit existenční minimum pro nejchudší vrstvy –úkoly:1. odstranit hlad 2. pomoc zdravotně postiženým, starým, nezaměstnaným 3. podpora slabých sociálních skupin 4. zajištění základní zdravotní péče a minimálního vzdělání –princip solidarity:založen na vzájemné pomoci mezi lidmi a na altruismu těch, kteří mohou pomoci slabším –krize sociálního státu– polovina 20. století – tempo růstu sociálních výdajů je větší než tempo ekonomického růstu – stále více lidí se dožívá vyššího věku, s čímž rostou výdaje na důchodové zabezpečení – stále více lidí parazituje na sociálních dávkách – rostou náklady na byrokracii –formy státu:1. podle počtu vládců –> monarchie = vláda jednoho –> oligarchie = vláda několika –> demokracie = vláda všech 2. podle vládce –> monarchie = vláda krále –> republika – v čele prezident –> sofokracie = vláda filozofa –> aristokracie = vláda několika urozených –> tímokracie = vláda nejsilnějších –> oligarchie = vláda nejbohatších –> demokracie = vláda nevědomého lidu –> technokracie = vláda technické inteligence –> byrokracie = přemrštěná vláda úředníků –> plutokracie = vláda úzké skupiny bohatých –> meritokracie = vláda nejschopnějších –> ochlokracie = vláda lůzy –> theokracie = vláda církve –funkce státu:1. kulturně-výchovná 2. ekonomická 3. organizační 4. obranná 5. sociální –monarchie– jedna hlava státu (monos = jeden) – král, císař, car, kníže (islámské země: sultán, emír, šah) –absolutní– panovník kontroluje legislativu a v rukou má státní moc – středověk (Rakousko-Uhersko), dnes hlavně islámské země (Omán, Saudská Arábie) –konstituční– ústava stanovuje rozdělení moci – monarchova moc je omezena a vázána na zákony – ve finančních otázkách mají právo rozhodovat občané nebo jejich zástupci – Andorra (knížectví) –parlamentní– založena na principu suverenity národa – moc mají volení zástupci lidu – monarcha stojící v čele státu je odpovědný parlamentu a jeho funkce je hlavně reprezentativní – Velká Británie, Belgie, Lucembursko (velkovévodství), Holandsko, Dánsko, Švédsko, Norsko –republika– nejvyšší moc má lid – funguje zde trojí dělení moci –parlamentní– hlavní postavení má legislativní orgán – parlament (vláda je mu přímo odpovědná) – prezident jmenuje vládu, která má důvěru parlamentu, který kontroluje její činnost a může jí vyslovit nedůvěru – Česká Republika, Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Slovinsko –prezidentská– prezident je z pravidla volen přímo občany – prezident je nejdůležitějším nositelem výkonné moci – legislativní orgán je omezený na vydávání zákonů a schvalování rozpočtu tzn. nemá právo kontrolovat vládu –poloprezidentská– silná výkonná moc – vláda je odpovědná parlamentu, ale prezident je volen přímo občany – prezident má postavení přesahující pravomoci prezidenta parlamentní republiky – prezident často předsedá radě ministrů (např. ve Francii) – Ukrajina –unitární stát– má jednotnou soustavu a jednotný právní pořádek – hierarchická centralizace moci (kompetence nižších státních orgánů jsou odvozeny od orgánů ústředních) – státní celek je členěn na územně správní jednotky, jakými jsou např. kraje a obce – nejvyšším státním orgánem je hlava státu a jeden zastupitelský orgán (parlament) – má jedinou soudní soustavu a jediné státní občanství –federace– sdružení států na základě společné ústavy – jako suverén vystupuje pouze celek – ústavy členských zemí musí být ve vzájemném souladu – nejvyšší státní orgány jsou dvojí: federální a státní – Německo, Rakousko, Švýcarsko, USA, Kanada, Argentina, Brazílie, Austrálie –konfederace– svaz nezávislých států vytvořený k zajištění společných zájmů – neexistuje společné státní občanství – rozhodnutí organizace jsou podmíněna schválením v členských zemích – nejvyšší státní orgány jsou orgány jednotlivých států –personální unie– dva a více suverénních států se stejným panovníkem –reálná unie– stát založený na principu monarchie – neexistuje společný legislativní orgán – společná je pouze zahraniční, finanční a vojenská oblast –aliance– volnější vojensko-politické spojení států – základem je dohoda o splnění vzájemných závazků, zpravidla v případě války tzn. namířené proti jiným státům –diktátorské režimy– potlačují lidská práva a svobody – nepřipouštějí opoziční názory – nebrání se použít teror proti občanům –

Témata, do kterých materiál patří