Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 10 - VĚCI, VĚCNÁ PRÁVA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 10 Věci, věcná práva, práva k cizím věcem OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ Souhrn právních norem, které upravují majetkové vztahySoukromé právní odvětví– zákoník = kodex = jde především o komplexní úpravu určité oblasti hmotného práva, protože v právu procesním je obdobou zákoníku = kodifikace) PRAMENY: LZPaSÚstava ČRAutorský zákon VĚCI DĚLENÍ VĚCÍ Hmotné – mají hmotnou podstatu Nehmotné – nemají hmotnou podstatu (software, myšlenka, vynález, hudba) DĚLENÍ HMOTNÝCH VĚCÍ Přemistitelnost Movité – všechny, které nejsou nemovitéNemovité – pozemky a stavby Spotřeba Spotřebitelné – jednorázové (jídlo)Opotřebitelné – opotřebovává se (auto) Množství Jednotlivé – stačí 1 ksHromadné – větší množství (mouka, voda) Dělitelnost Dělitelné – rozdělí se bez znehodnocení (mouka, pozemek, voda), většinou se jedná o hromadnéNedělitelné – rozdělí se a znehodnotí (kniha, brýle, hrnek) Význam HlavníSoučást – věc, bez které nebude fungovatPříslušenství – bude fungovat, když ji odebereme VĚCNÁ PRÁVA = práva k věcem Vlastnické a spoluvlastnické právo Vlastnické právoPodílové spoluvlastnictvíSpolečné jmění manželů Práva k cizím věcem Zástavní právoZadržovací právoVěcné břemeno Držba OprávněnáNeoprávněná PRÁVA K CIZÍM VĚCEM ZÁSTAVNÍ PRÁVO Vztahuje se k věci movité i nemovitéPodstatou je právo věřitele uspokojit se z poskytnuté zástavy v případě, že dlužník řádně a včas nesplní svůj závazekU nemovité věci vznikne zástavní právo, až když je zapsáno v katastru nemovitostí ZADRŽOVACÍ PRÁVO Představuje právo věřitele věc zadržet do okamžiku, než dlužník splní svůj závazekVztahuje se pouze na věci movité VĚCNÉ BŘEMENO Povinnost vlastníka věci něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konatVztahuje se pouze k věci nemovité, vzniká zapsáním do katastru nemovitostíMůže být navázáno na: Věc – přes můj pozemek vede moje cesta, přes kterou musí soused chodit na svůj pozemek Osobu – nechá si zřídit, že tam může bydletVznik věcného břemena: Smlouva Vydržení – po 10 letech věcné břemeno vznikne automaticky DRŽBA Držbou je situace, kdy se držitel chová k věci způsobem, jako by byl jejím vlastníkem Poctivá Držitel je v dobré víře, že je vlastníkem věciNemusí věc vracet – vydržení (držitel se stává vlastníkem po 3 nebo 10 letech) Nepoctivá Držitel není v dobré víře, že je vlastníkem věcíMusí věc vrátit VLASTNICKÉ PRÁVO právo vlastníka věc držet, užívat, používat plody a nakládat s ní VZNIK: Podle způsobu vzniku Původní – osoba je prvním vlastníkem Odvozené – odkoupení Přechodem – jiným způsobem než smluvním (=na základě zákona – dědění, vyvlastnění, rozhodnutí státního orgánu – exekuce) Převodem – na základě smlouvy (kupní, darovací, …) Podle okamžiku vzniku Nemovitá věc – okamžikem zapsání do katastru nemovitostí Movitá věc – převzetím věci, podepsáním smlouvy, nebo úplným zaplacením ceny (= výhrada vlastnictví, např. leasing) OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA: Vyvlastnění– nucený přechod vlastnického práva na stát, trvalá záležitost Podmínky: na základě zákonaza náhraduve veřejném zájmuúčelu nelze dosáhnout jinak Použití věci bez souhlasu vlastníka (dočasné) Podmínky: Za náhradu (poškození)Ve veřejném zájmuÚčelu nelze dosáhnout jinak SPOLUVLASTNICTVÍ PODÍLOVÉ Spoluvlastníci mají na určité věci svůj podíl PODÍL – představuje míru práv a povinností – je závislý na kupní ceně (ne vždycky) – vyjadřuje se v % nebo zlomku – podíl spoluvlastníka je převoditelný na jinou osobu Zánik podílového vlastnictví Převod podílu na jednoho spoluvlastníka + vyplaceníProdej věci a rozdělení výtěžkuRozdělení věci Buď se spoluvlastníci na zániku dohodnou, nebo o tom rozhodne soud SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ Musí se jednat o manželeKaždý má právo na celou věcMajetek, práva a závazky získané v průběhu manželství 1. ZPŮSOBY VYMEZENÍ SJM Zákonný režimSmluvený režimSoudní rozhodnutí Zákonný režim Do SJM nepatří:Věci osobní potřebyDaryDědictvíNáhrada škodyRestituce – vrácení zastaveného majetkuTransformace (prodám byt a za ty peníze koupím chatu)Závazek, který na sebe převzal jeden z manželů bez vědomí druhého a hodnota závazku výrazně převyšuje majetkové poměry jednoho z manželůvmlvní VYMEZENÍ SJMskané v průběhu ou nebo o tom rozhodne soudg)í 2. ZÁNIK SJM SmrtíRozvodemTrest propadnutí majetku SJM zaniká nejpozději se zánikem manželství 3. VYPOŘÁDÁNÍ SJM Jak si rozdělí majetekDohodaSoudZákonná domněnka – začne platit po 3 letech a ze SJM se stanou podíloví spoluvlastníci (nemovitá) nebo zůstanou to ho kdo je má doma (používá; movité)

Témata, do kterých materiál patří