Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 5 - MANŽELSTVÍ, ODPOVĚDNOST, VZTAHY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 5 RODINNÉ PRÁVO MANŽELSTVÍ, RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST, VZTAHY V RODINĚ Právní odvětví, které upracuje vztahy v rodině a vztahy při náhradní rodinné péči PRAMENY Občanský zákoníkZákon o sociálněprávní ochraně dětíÚstava a LZPaS OBLASTI Manželství – vznik, zánik a vztahy mezi manželiVýživné – alimentyUrčování otcovstvíRodičovská odpovědnostVýchovná opatřeníNáhradní rodinná výchova – osvojení, pěstounská péče, poručenství, opatrovnictví MANŽELSTVÍ trvalý svazek muže a ženy, vzniklý způsobem, který stanoví zákonhlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dědí a vzájemná podpora a pomoc VZNIK manželství vzniká uzavřením sňatkusňatek je obřad, který je veřejný a slavnostní, činní se v přítomnosti 2 svědkůmáme dva druhy sňatků – občanský a církevní Občanský Koná se před matričním úřadem (starostou, úředníkem) Církevní Koná se před orgánem církve či náboženské společnostiMusí se ohlásit do 3 dnů po uzavření sňatku k matričnímu úřadu PŘEDODDAVKOVÉ ŘÍZENÍ Musí proběhnout před uzavřením sňatkuZjišťuje se v něm, zda jsou snoubenci způsobilí k uzavření sňatku (zda neexistují překážky v uzavření manželství)Probíhá před matričním úřademSnoubenci si volí přímení Překážky Překážka věku (starší 18 let nebo 16, v případě soudního rozhodnutíPřekážka bigamie (uzavře více manželství)Překážka duševní choroby (pokud nám byla omezena svéprávnost, s výjimkou soudního rozhodnutíPřekážka příbuzenství (předci, potomci nemohou vzájemně vstoupit do manželství) PŘÍJMENÍ SpolečnéPonechají si každý své stávajícíV případě, že si každý ponechá své příjmení, musí matričnímu úřadu sdělit, jaké příjmení ponesou jejich dětiKombinace obou příjmení (s pomlčkou) PRÁVA A POVINNOSTI MANŽELŮ = manželé jsou si rovni, mají stejná práva a povinnosti Ctít se navzájemŽít spoluBýt si věrniPodporovat seSpolečně pečovat o dětiStarat se společně o rodinu a domácnostVytvářet zdravé rodinné prostředíVzájemně respektovat svou důstojnostInformovat druhého z manželů o svém příjmuPři volbě práce je manžel povinen brát ohled na druhého a na dětiPřispívat na potřeby rodiny a podílet se na chodu domácnostiManželé mají právo se v běžných záležitostech zastupovat ZÁNIK MANŽELSTVÍ Smrtí některého z manželů, prohlášením za mrtvéhoRozvod Hluboký a trvalý rozvrat Soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství pokud: S rozvodem souhlasí druhý manžel Manželství trvalo nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijíJeden z manželů, nebo oba, podají návrh na rozvodAby soud povolil rozvod, musí být splněna podmínka trvalého a hluboce rozvráceného manželstvíPředtím, než soud rozhodne o rozvodu, musí rozhodnout o nezletilých dětech – komu budou určen, jak to bude s výživným RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST Zahrnuje práva a povinnosti rodičů vůči nezletilým dětemSpočívá v: péči o dítě zastupování dítěte správě jmění dítěte PÉČE O NEZLETILÉ DÍTĚ Rodiče mají být příkladem pro své dětiZahrnuje péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývojRodiče jsou povinni zajistit fyzické i psychické potřeby dítětePři výchově používají výchovné prostředky (pochvaly a tresty) ale přiměřeně (věk, situace, rozum)Za výchovu jsou odpovědni oba dva rodičePokud je dítě svěřeno do péče jen jednomu rodiči, dítě tím neztrácí právo na setkání s druhým rodičem ZASTUPOVÁNÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE Nezletilé dítě nemůže právně jednatZastupují ho oba rodiče, oba rodiče mohou jednat za dítěPokud hrozí střet zájmu mezi dítětem a rodiči (to, co je dobré pro rodiče, ale pro dítě ne), tak zastupuje dítě opatrovník SPRÁVA JMĚNÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE Rodiče mají právo a povinnost pečovat o jmění dítěteRodiče musí se jměním dítěte řádné hospodařitRodiče mají právo rozhodovat o tomto majetku, ale pokud by šlo o jmění s vysokou hodnotou, tak je zapotřebí souhlas souduRodiče mohou použít majetek ve prospěch dítěte nebo rodinyJestliže rodiče nebudou řádně pečovat o jmění dítěte, tak soud určí opatrovníka (pouze pro správu jmění)Co rodiče získají použitím jmění dítěte, získává dítěRodiče spravují jmění dítěte do 18 let věku dítěte OMEZENÍ RODIČOVKSÉ ODPOVĚDNOSTI Soud může rodičovskou odpovědnost: PozastavitJestliže rodiči brání ve výkonu rodičovské odpovědnosti nějaká vážná překážka (vězní, kómat)Pozastavení trvá pouze po dobu trvání překážkyOmezitSoud může omezit rodičovskou odpovědnost v určité oblastiNapř. právo na styk s rodičem nebo nebude moci spravovat jmění dítěteZbavitJestliže rodič zneužívá nebo zanedbává rodičovskou odpovědnost nebo nabádá dítě k trestné činnostiRodič přijde o práva a povinnosti k dítěti, s výjimkou vyživovací povinnosti VZTAHY V RODINĚ Práva a povinnosti rodičů k dítětiPráva a povinnosti dítěte PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ K DÍTĚTI viz rodičovská odpovědnost PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE Povinnosti Dítě je povinno ctít a respektovat své rodičePomáhat rodičům dle svých možností v domácnosti, atd. Přispívat na úhrady rodiny (pokud je výdělečné činné)Přispívat rodičům na jejich životní úroveň ve stáří Práva Právo na život a jménoPrávo nebýt oddělen od rodičůPrávo na vlastní názorPrávo na svobodu projevuDítě má právo být živeno (dokud není schopno se samo živit)Má právo na soukromíPrávo na ochranu cti a dobré pověsti

Témata, do kterých materiál patří