Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Podílové spoluvlastnictví a hospodaření se společnou věcí podle NOZ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Podílové spoluvlastnictví a hospodaření se společnou věcí podle NOZ: Podílové spoluvlastnictví a hospodaření se společnou věcí podle NOZ Podílové spoluvlastnictví: představuje vlastnický vztah více osob k určité věci, tato věc může být movitá (televize, auto) nebo nemovitá (dům)není vlastnictvím ke konkrétní části společné věci, nýbrž podílemč. 89/2012 Sb.)podílové spoluvlastnictví nejčastěji vzniká dvoustranným právním úkonem (např. smlouvou), ze zákona (např. při dědění) či rozhodnutím soudu (např. při vypořádání společného jmění manželů) Spoluvlastnický podíl: zahrnuje vlastnický vztah spoluvlastníka ke společné věci a zároveň zakládá míru jeho účasti ve spoluvlastnictvíkaždý ze spoluvlastníků má vymezen svůj rozsah práv a povinností (např. při správě společné věci, užívání, požívání plodů)NOZ nově explicitně zakotvuje princip, že každý spoluvlastník má právo k celé věci, přičemž toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka Určení spoluvlastnického podílu: výše jednotlivých podílů může být stanovena přímo právním předpisem (např. podle občanského zákoníku dědickým podílem při dědění ze zákona) či, není-li to vyloučeno zákonem, i dohodou spoluvlastníkůnení-li výše podílu takto určena, platí, že podíly všech spoluvlastníků jsou stejné Princip solidarity: ve vztahu ke třetím osobám je pro podílové spoluvlastnictví charakteristický princip solidarity mezi spoluvlastníky.o opravě společné věci) jsou spoluvlastníci oprávněni a povinni jednat solidárnětento vztah lze z uvedených důvodů popsat jako všichni za jednoho a jeden za všechny Převod spoluvlastnického podílu – předkupní právo: a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě příméneujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů Práva a povinnosti ve spoluvlastnictví: Práva a povinnosti lze rozdělit do tří skupin: práva a povinnosti ve vztahu ke třetím osobám ohledně společné věci (neboli společná práva spoluvlastníků)práva a povinnosti týkající se konkrétního spoluvlastníkapráva a povinnosti mezi spoluvlastníky týkající se vzájemného vztahu mezi spoluvlastníky (hospodaření se společnou věcí) Práva a povinnosti ve vztahu ke třetím osobám ohledně společné věci (neboli společná práva spoluvlastníků): společná práva spoluvlastníků, tj. práva, k jejichž výkonu se vyžaduje jednotná shoda všech spoluvlastníků (právo převodu společné věci, zatížení společné věci věcným břemenem, odstranění či likvidace)obecně lze říci, že jsou to takové změny, které zasahují do samotné podstaty společné věcinaopak k pronajmutí, opravě společné věci není třeba souhlasu všech, nýbrž postačí většina spoluvlastníků počítaná dle velikosti jednotlivých podílů Práva a povinnosti týkající se konkrétního spoluvlastníka: Samostatná (oddělená) práva jednotlivých spoluvlastníků. samostatný podíl spoluvlastníka může být předmětem právních vztahůspoluvlastník je oprávněn svůj podíl převést na třetí osobu darováním, oprávněn nechat svůj podíl zastavit, na příslušný spoluvlastnický podíl může být nařízena exekucevýkon práva spoluvlastníka užívat věc se odvíjí od rozsahu jednotlivých spoluvlastnických podílů Hospodaření se společnou věcí: vychází z rozhodování většiny počítané velikostí podílůspoluvlastníci se na hospodaření se společnou věcí mohou dohodnoutdohoda nemusí být v písemné formě, stačí, když s ní vyjádřili souhlas všichni spoluvlastnícineexistuje-li dohoda, hospodaření se řídí principem majority (princip většiny) Hospodaření se společnou věcí lze rozdělit do dvou rovin běžné hospodaření(např. oprava, úprava, údržba, správa věci, investice do společné věci – nezasahují do samotné podstaty společné věci)hospodaření spočívající v tzv. důležité změně společné věci Správa společné věci: běžná - je zapotřebí souhlasu většinyspráva mimořádná – týkající se např. rozhodnutí o významné záležitosti, k němuž je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny (např. zlepšení věci či změna jejích účelu)taxativně vyjmenovaná – k převodu, zatížení a k rozhodnutí, jímž mají být omezena práva spoluvlastníků na více než 10 let, je nutný souhlas všech spoluvlastníků Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví: dohodu mezi spoluvlastníky o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádánízrušení spoluvlastnictví na návrh některého ze spoluvlastníků prostřednictvím soudu

Témata, do kterých materiál patří