Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


C 6 - Pravo Dedicke

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6) PRÁVO DĚDICKÉ – jeho charakteristika, dědické tituly, řízení o dědictví - Občan je nositelem mnoha práv a povinností. V případě jeho smrti většina z nich přechází na další subjekty – právní nástupce (dědické právní nástupnictví) - Některá práva a povinnosti však se smrtí občana zcela zanikají a nejsou předmětem dědění (například vyživovací povinnost k dětem) Pozůstalí – dědic, má zákonné právo na to dědictvíZůstavitel – ten zemřelý, po kterém se má děditPozůstalost – předmět děděníNezpůsobilý dědic – ztratil způsobilost k dědění (spáchal úmyslný TČ proti zůstavitelovi, jeho rodiněDědický titul – podle čeho budeme postupovat při dědění3 Dědické tituly –ze závěti, ze zákona, dědická smlouvaNeopomenutelný dědic – má právo dědit a nesmí být opomenut (nesmí být zapomenut a musí dostat tolik, kolik zákon přikládá – jsou to děti dědice) - pokud je dítě nezletilé – dostane 0,75 zákonného podílu - pokud je dítě zletilé – dostane 0,25 zákonného podílu - vydědění neopomenutelného dědice – neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, odsouzen pro TČ, žije trvale nezřízeným životem - Dědické právo vzniká po smrti zůstavitele - Dědic má právo dědictví odmítnout. Musí tak učinit výslovně u soudu ve stanovené lhůtě. Odmítnutí se pak musí týkat veškerého dědictví a nemůže se vztahovat jen na část dědictví. Nemůže již tento projev vůle odvolat Dědění ze závěti (poslední vůle) Jednostranný právní akt kdy zůstavitel projevuje vůli pro případ své smrti – určitým osobám přenechává svůj majetekNabývá až po zůstavitelovi smrtiZávět může pořídit pouze ten, kdo je plně způsobilý k právním úkonům (osoba starší 18 let nezbavená či neomezená rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkonům)Platnou závěť nemůže zřídit ani ten, kdo není v okamžiku pořizování závěti k tomuto způsobilý (pro duševní poruchu nebo v důsledku přechodného psychického stavu ovlivněném požitím alkoholu, drog, a podobně)Závět musí splňovat zákonem požadované formální náležitosti, jinak je neplatná (něco chybí, špatné zpracování, není ověřená)Pokud zůstavitel zanechal více závětí, je platná ta, která je nejnovějšíPokud zůstavitel hodlá někoho vyloučit z dědictví, nemůže tak učinit závětí, ale listinou o vydědění – pouze potomek zůstavitele a musí být uveden výslovně důvodFormy –Závěť formou notářského zápisu – sepíše jakýkoliv notář, musí být především patrné, koho zůstavitel ustanovuje svým dědicem a pokud je dědiců více, jaké podíly na majetku na ně připadnou (mohu od 15 let) Závěť holografní (vlastnoruční) – musí být datum a podpis, sepsána celá vlastní rukou Závěť alografní – napíšeme to jinak než vlastní rukou, mohu naspat na počítači, na psacím stroji, musí být u toho přítomni 2 svědci, kteří se také musí podepsat, aby dokázali, že je to poslední vůle, tito svědci nesmí dědit Dědění ze zákona Pokud není závět nebo v závěti něco chybí tak nastupuje dědění ze zákonaDělíme do 6 dědických třídTřída – děti a manžel/ka – každý stejným dílem Třída – pokud nejsou děti tak se dělí manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem po dobu 1 roku ve společné domácnosti Třída – dělí stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ten/ta, co s ním žil/a po dobu 1 roku ve stejné domácnosti, můžou dědit děti sourozenců Třída – dělí stejným dílem prarodiče (děd a bába) Třída – pra prarodiče (pra děd a pra bába) Třída – strýc a teta, praneteř, pra syn, ze strýce a tety může jít na bratrance a sestřenice Třída – odúmrť – propadá dědictví státu Dědění pomocí dědické smlouvy Uzavírání smlouvy mezi živými, až zůstavitel zemře tak má smlouva účinekMůže na tři čtvrtě majetku uzavřít smlouvu (dvoustranný právní akt)Čtvrtina – postup podle dědění ze zákonaDědické řízení vede notář (soudní komisař)Nabytí dědictví potvrzuje soudPrávně jsme dědicem, když zůstavitel zemře Projednání dědictví Dědictví je třeba projednat, určit rozsah majetku tvořícího dědictví, rozdělit je mezi dědice a potvrdit nabytí dědictví každému z dědicůToto řízení se zahajuje i bez návrhu některých z dědiců, v okamžiku, kdy se soud dozví doručením úmrtního listu z matriky o úmrtí osobySoud pak pověří notáře, aby jako soudní komisař provedl za odměnu úkony v řízení o dědictvíSoud může provést dodatečné projednání dědictví (po skončení řízení o dědictví se objeví zůstavitelův další majetek)Důvody vydědění – neposkytl pomoc v nouzi, neprojevuje opravdový zájem, odsouzený pro TČ, vede trvale nezřízený život

Témata, do kterých materiál patří