Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Postavení zaměstnance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Postavení zaměstnance: (Práva a povinnosti, ochrana zaměstnance, konkurenční klauzule, základní zásady pracovního práva). Postavení zaměstnance Pracovně-právní subjektivitu → způsobilost mít zaměstnanecká práva a povinnosti (normou stanovená možnost být subjektem pracovního práva, tj. být nositelem zaměstnaneckých práv a povinnosti).Způsobilost k pracovně-právním úkonům → je schopna a oprávněna vlastním jednáním přejímat zaměstnanecká práva a povinnosti a je schopna ovládat své chování a posoudit jeho následky.Subjektem tohoto vztahu se může stát osoba, která dosáhla 15-ti let (18-ti let u hmotné odpovědnosti) a ukončila povinnou školní docházku.Osobě, které je způsobilost omezena nebo soudem zbavena je ustanoven zástupce pověřený soudem → tato osoba tudíž nemá způsobilost k pracovně-právním úkonům (má ji zástupce) ale má pracovně-právní subjektivitu.Osoba, která je mladší 15-ti let a nedokončila povinnou školní docházku, může vykonávat tzv. přiměřené práce. Základní povinnosti zaměstnance: Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností.Plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy.Dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci.Plně využívat pracovní doby a pracovní prostředky, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané.Řádně hospodařit se svěřeným majetkem, střežit a ochraňovat jej.Zaměstnanec orgánů státní a jiné správy je dále povinen jednat a rozhodovat nestranně, zachovávat mlčenlivost, nepřijímat dary a zdržet se jednání, jež by mohlo vést ke střetu.Vedoucí zaměstnanec je dále povinen organizovat a řídit a kontrolovat a hodnotit práci podřízených zaměstnanců, vytvářet příznivé pracovní podmínky, dbát o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, spravedlivě odměňovat práci zaměstnanců a pečovat o zvyšování odborné úrovně zaměstnanců. Základní práva zaměstnance: Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Ochrana zaměstnance: Týká se především ochrany života a zdraví zaměstnance ale také jeho sociální sféry (mzda) také volného času (dovolená), projevem této ochrany je že v řadě případů má zaměstnanec více práv než zaměstnavatel. Péče o zaměstnavatele: Zákonná péče:Péče o pracovní a životní podmínky a jejich odborný rozvoj (vytváření pracovních podmínek, umožnění stravování).Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování (prohlubování kvalifikace, zaškolení nebo zaučení).Péče o uložené svršky (bezpečná úschova svršků a osobních předmětů).Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance (zaměstnavatel je povinen zaměstnance přihlásit k pojištění a platit je za něj) Dobrovolná péče:Dobrovolná péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování (kurzy, semináře, moderní technika v podniku).Dobrovolná péče o pracovní a životní podmínky a jejich odborný rozvoj (sociální programy, příspěvky na stravování, kultura, služební auto, kancelářské potřeby, mobilní telefon apod.). Konkurenční doložka (klauzule): Konkurenční doložka ovlivňuje právo na svobodnou volbu povolání garantované Listinou základních práv a svobod. Zaměstnanec se zavazuje nejdéle po dobu jednoho roku, že se zdrží výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Účelem jest ochrana informací a znalostí získaných zaměstnancem, které by mohli být využity v soutěžním prostředí. Základní zásady pracovního práva: Mají svůj význam při aplikaci práva (použití) a při změnách pracovně právních zákonů. Zákaz diskriminace a zneužívání práv – zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci (odměňování, odborná příprava, možnost postupu k zaměstnání…)Zákaz diskriminace z důvodů - rasy, barvy pleti,pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, zdravotního stavu, věku, národnosti, vzhledu… Diskriminace: Je to jednání zaměstnavatele, které znamená vytváření nerovných podmínek pro zaměstnance zvýše uvedených důvodů. Diskriminace přímá – takové jednání nebo opomenutí kdy je nebo bylo na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních znaků a důvodů se zaměstnancem zacházeno nevýhodněji nebo naopak výhodněji než s jinými, je zakázáno jednání zaměstnavatele které nediskriminuje přímo ale až ve svých důsledcích tj. diskriminace nepřímá.Diskriminace nepřímá – je to takové jednání nebo opomenutí kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, postup zaměstnavatele nebo rozlišování zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zaměstnance podle vymezených znaků. Je zakázáno i porušování lidské důstojnosti – sexuální obtěžován, (tím se rozumí stav kdy dochází k jakékoli formě verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy a to při přístupu zaměstnání, při výkonu povolání nebo odborné přípravy a kdy důsledek vede k porušení důstojnosti osoby). Zaměstnanec má právo došlo-li k jakékoli diskriminaci na pracovišti obrátit se na soud a požádat aby bylo upuštěno od tohoto porušení zásad a požadovat aby následky byly odstraněny.

Témata, do kterých materiál patří