Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pracovní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17b) Pracovní právo souhrn právních norem o pracovních vztazíchPN upravující vztahy mezi z a Z Prameny: Ústava, LZPS, Zákoník práce účinný od 2006, zákon o zaměstnanosti Zásady: 1.Smluvní volnost - co není zakázáno, je dovoleno 2.Zákaz nucené práce 3.Zvláštní zákonná ochrana z 4.Zákaz zneužívání práv, šikany, diskriminace Subjekty pracovně právních vztahů Zaměstnavatel - PO x FO, může mít jakýkoli počet zaměstnanců - má právní jednání a způsobilost k právnímu jednání Zaměstnanec - FO; způsobilost vzniká dosažením 15 let - před 18 rokem nemůže uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti (pokladníci, prodavači) - FO, s omezenou způsobilostí zastupuje opatrovník - při výkonu práce se zaměstnanec nemůže nechat zastoupit jinou osobou Obsah a objekt PPV Obsah: a) pracovní závazek zaměstnance k výkonu práva b) dispoziční pravomoc zaměstnavatele Objekt: opakující se osobní výkon práce (činnost, ne výsledek) Pracovní poměr Dle délky pracovní doby: plná/kratšíDle doby ukončení: na dobu určitou/neurčitou → lze sjednat či dohodou prodloužit PP na dobu max 3 let od vzniku Souběžné PP: několik PP jednoho zaměstnance - rovnocenné, posuzují se samostatně, s různou pracovní dobouPP „doma“: zvláštní PP, místem výkonu je bydliště zaměstnance Zkušební doba: od vzniku PP po vymezenou dobu (max 3 měsíce, u vedoucích 6 měsíců) Vznik Pracovní smlouva - dnem, který je ve smlouvě sjednánJmenováním - dnem, který je při jmenování uveden jako den nástupu do funkceVolbou - u družstev, sdružení Pracovní smlouva = dvoustranné právní jednání, které směřuje ke vzniku PP Vždy písemně; i změna ve smlouvě musí být písemně se souhlasem obou stran Náležitosti: 1)den nástupu -sjednán; nemusí být dnem skutečného nástupu není omezeno, v jakém předstihu lze smlouvu uzavřít 2)místo výkonu práce - určité (adresa, obec, organizační jednotka, území ČR) 3)druh práce - hranice práva zaměstnavatele, přidělovat práci v rámci druhu sjednaného v PS, jde o okruh stejnorodých činností Doplňkové: ujednání o době PP, mzdové ujednání, konkurenční doložka, odchodné, další vzdělání Skončení Právním jednáním - dvoustranné → dohoda o rozvázaní PP - jednostranné → výpověď; okamžité zrušení PP, zrušení ve zkušební době Právními skutečnostmi - uplynutí doby, smrtí zaměstnance Dohoda = souhlasný projev vůle obou subjektů - písemná forma obsahuje: vyjádření vůle obou účastníků, den skončení PP, důvody Výpověď - písemná doručená druhému účastníkovi; spojena s výpovědní dobou - začíná 1. dnem následujícího měsíce po doručení, končí uplynutím 2 měsíců - zaměstnanec může dát výpověď bez udání důvodů nebo z jakéhokoliv důvodu - Zaměstnanec ji musí odůvodnit dle zákoníku práce, nesmí ji dát v ochranné době (mateřská, nemocenská) Výpovědní důvody: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část Stane-li se zaměstnanec nadbytečným (organizační změny) Nesplňuje-li požadavky pro řádný výkon práce (v průběhu 12hod musí být vyzván k odstranění nedostatků) Pro závažné porušení povinností, soustavné méně závazné porušení Poruší-li zvlášť hrubým způsobem režim nemocenské Zákaz výpovědi: dočasná pracovní neschopnost pro nemoc, úraz, ústavní ošetřování, lázeňská léčba, těhotenství, mateřská dovolená, služba v ozbrojených silách či výkon veřejné fce Zrušení PP ve zkušební době - písemná forma, doručení; specifikované datum skončení, jakýkoliv nebo žádný důvod Pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele - týdenní pracovní doba = 40 hodin - zkrácená pracovní doba = 30 hodin (pro mladistvé 15-16 let) - neúplná pracovní doba = individuálně dohodnutá Doba odpočinku - přestávky na jídlo a oddech - trvají nejméně 30 minut, počátek a konec stanoví zaměstnavatel nejpozději po 6hodinách práce Nesmí být na začátku ani na konci pracovní dobyNení součást pracovní dobyJe povinná Dovolená na zotavenou = delší souvislé volno + náhrada mzdy V roce, za který příslušíNástup určuje zaměstnavatel, zaměstnanec může požádat (14 dnů předem)Nárok je vázán na odpracování určité dobyMusí se odpracovat min 60 dnů; základní délka 4 týdnyKrátí se za: neomluvné zameškané směny Pro výkon trestu odnětí svobody Dlouhodobou nepřítomnost v práci Odměňování práce: mzda (soukromá sféra); plat (státní sféra) Základní mzda + příplatky, odměny a osobní ohodnoceníFormy mzdy: časové, úkolové, podílové, smíšené

Témata, do kterých materiál patří