Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo EU

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právo EU: Právo EU Evropská unie je organizace pro spolupráci mezi vládami (jako např. OSN)členské státy přenášejí některé své rozhodovací pravomoci a část své národní svrchovanosti na společné orgány a instituce EU, pokud se týkají oblasti společenského zájmu a to z důvodu výhod a vlivu, když tyto orgány pak reprezentují nejen národní zájem, ale i společný zájem EUmá jednotnou měnu, hospodářství a jednotný trh (na něm se volně pohybují lidé, služby, zboží a kapitálpřijímá také zákony, které přímo ovlivňují občany EU a přiznávají jim určitá specifická práva HISTORIE: Pařížská smlouva (1951): založeno evropské společenství uhlí a oceli (ESUO): Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a SRNŘímské smlouvy(1957): založeno Evropské hospodářství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) 6 států viz Pařížská smlouva mezi sebou odstranily cla a v průběhu 60. let zahájily provádění společenský politikv roce 1986 je podepsán Jednotná evropský akt- plány na dokončení jednotného evropského trhuv roce 1992 Evropská rada přijala tzv. „Maastrichtskou smlouvu o Evropské unii“- evropské hospodářské společenství bylo přejmenováno na Evropské společenstvív roce 2004 se připojila ČR s dalšími státy např. Maďarsko, Polsko, Bulharsko…nyní má 27 členský státůLisabonská smlouva v platnost v roce 2009 – EU získala právní subjektivitu – může uzavírat mezinárodní smlouvyCharta základních práv EU – posílení ochrany základních lidských práv a svobod občanů EU ORGÁNY EU: na procesu rozhodování EU se podílejí zejména 3 hlavní orgány:Evropský parlament: zastupuje občany EU a je jimi přímo volenRada EU: reprezentuje jednotlivé členské státyEvropská komise: usiluje o obranu zájmů EU jako celkuSoudní dvůr EU: dohlíží na dodržování „evropského práva“Evropská rada: vymezuje základní směry, jimiž se EU bude ubíratEvropská centrální banky a Evropský účetní dvůr Evropský parlament: volný orgán, který zastupuje občany EUhlavní pravomocí je společně s Radou EU přijímat legislativní aktyschvaluje složení Evropské komise a kontroluje její činnostvyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a s přijímáním nových členůpravomoci má i v rozpočtu EU a má odpovědnost za přijetí rozpočtu společně s Radou EUsídlí ve Štrasburkuposlanci jsou voleni obyvateli EU, na 5 let, můžou se sdružovat v různých politických skupinách Rada EU: hlavní rozhodovací orgán EU, který zastupuje zájmy členských států na evropské úrovnispolečně s Evropským parlamentem přijímá legislativuzemě EU se každých 6 měsíců střídají v předsednictví Radykaždého zasedání se účastní jeden ministr z každého členského státu a to podle toho, jaká agenda se zrovna projednávájedná v Bruselu a v Lucemburku Evropská rada: v Evropské radě se setkávají zejména prezidenti a předsedové vlád všech zemí EUrozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezují se zde směry, kterými se EU bude zabývatLisabonská smlouva zavedla funkci předsedy Evropské rady (neoficiálně prezident EU), voleného na 2,5 roku, který jí předsedá a vede její jednání Evropská komise: výkonný orgán složený z komisařů za jednotlivé členské státy EU, kteří ale nesmějí přihlížet k zájmu svého státu, ale EU jako celkumá zásadní pravomoci iniciovat návrhy legislativy a dohlíží na dodržování základních smluv EUzastupuje EE při mezinárodních jednáních a může sjednávat dohodysídlí v Bruseluje odpovědná Evropskému parlamentu Soudní dvůr EU: zajišťuje dodržování zákonů a právního řádu EU a správný výklad a používání smluvsídlí v Lucemburku, každý členský stát má jednoho soudcemá rozhodovací pravomoci a vyslovuje se k zásadním otázkám práva EUkromě Soudního dvora EU existuje ještě Tribunál a specializované soudy pro zvláštní oblasti Jedním ze základních cílů EU se stalo vytvoření společného trhu s postupným odstraňováním rozdílů mezi hospodářskými politikami členských států s cílem harmonizace rozvoje hospodářských činností v EU, nepřetržitého a vyváženého růstu, zvyšování stability, rychlejšího zvyšování životní úrovně a užších kontaktů mezi členy. 4 základní svobody: volný pohyb osobvolný pohyb zbožívolný pohyb služebvolný pohyb kapitálu v rámci jednotného trhu došlo k otevření hranic, které umožnilo volný pohyb osob, zboží a kapitálu uvnitř EUexistují také pravidla, které mají zjišťovat spravedlivou hospodářskou soutěž a na jejich dodržování dohlíží Evropská komisev roce 2002 bylo zavedeno euro, jenž nahradilo národní měnykvůli volnému pohybu zboží jsou zakázána mezi členskými státy cla, omezení dovozů a vývozů, je ustanoven zákaz daňové diskriminace dováženého a vyváženého zboží… Právo EU: základním práce občanů EU je právo volně se pohybovat, pracovat a žít kdekoli v EU, právo volit a být volen v obecních volbách a ve volbách do Evropského parlamentupráva EU lze rozdělit do kategorií politických, ekonomických a diplomatickýchv roce 2000 by v Nice vyhlášena Charta základních práv Evropské unie, než má 6 částí: důstojnost, svobody, rovnost, solidarity, občanská práva a soudnictví a vymezuje základní hodnoty EU a občanská, politická, ekonomická a sociální práva občanů EUkvůli volnému pohybu osob byla zlepšena policejní a soudní spolupráce států EU = byl zřízen tzv.Schengenský informační systém, databáze, která umožňuje donucovacím a soudím orgánům rychlou výměnu informací o hledaných osobách a majetkubyl vytvořen tzv.Europol,složený z policistů a celníků, kteří vynucují zákony po celém území EU aEurojust jako ústřední koordinační struktura, která umožňuje vnitrostátním orgánům činným v trestním řízení spolupracovat na případech přesahující hraniceEvropská občanská iniciativa – nástroj přímé demokracie, umožňuje 1.000.000 občanů EU se zastoupením občanů min. čtvrtiny členských států požádat Evropskou komisi, aby navrhla určitou legislativu EUprávo petice Evropskému parlamentu – ze strany občanů EU (např. mají stížnosti proti činnosti orgánů EUprávo obrátit se na Evropského ombudsmana ve věci stížností na činnost orgánů EUprávo EU je součástí vnitrostátního práva každého členskéh

Témata, do kterých materiál patří