Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Relativní majetková práva - Vznik, změna a zánik závazků, jejich členění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Relativní majetková práva: (Vznik, změna a zánik závazků, jejich členění). Relativní majetková práva Závazkové vztahy: Je právní povaha závazků relativní, což znamená, že vznikají jen mezi dvěma či více subjekty konkrétně vymezenými a jsou zde daná vzájemná práva a povinnosti. Závazkové právo: Závazkovým právem se rozumí systém právních norem, které regulují vzájemná práva a povinnosti mezi účastníky občanskoprávních vztahů.Jsou upravena jak v občanském zákoníku, tak i v obchodním zákoníku. Vznik závazků: Důvodem vzniku závazků jsou právní skutečnosti, mohou tedy vznikat. Z právních úkonů –nejčastěji uzavřením smluv, ale i jednostranným úkonem (veřejný slib).Z protiprávních úkonů –hovoříme o závazcích z porušení právních povinností (nejčastěji jde o porušení škody, porušením smlouvy prodlením nebo neplněním).Z jiného zákonem uznaného důvodu –hovoříme o závazcích z jiného právního důvodu (například zákon stanoví, že nálezce má právo na nálezné). Dělení závazků podle vzniku: Závazky z právních úkonů – ze smluv.Závazky z protiprávních úkonů – náhrada škody.Závazky z jiných zavazovacích důvodů –za zákona. Dělení závazků podle počtu subjektů: Jednoduché – na každé straně jeden subjekt (kupní smlouva mezi 2 účastníky).Společné – neboli solidární, alespoň na jedné straně více subjektů. (Více věřitelů = aktivní pluralita. Více dlužníků = pasivní pluralita). – Např.: smlouva o prodeji nemovitosti do spoluvlastnictví. Zajišťovací právní prostředky: Ručení:Vzniká písemným prohlášením, jimž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neupokojí dlužník.Dohoda o srážce ze mzdy:Je poskytnutí souhlasu dlužníka, aby z jeho příjmů byly sráženy dohodnuté částky a posílány přímo věřiteli.Zajištění závazků převodem práva: Splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka na věřitele.Zajištění závazků postoupením pohledávky:Pohledávku lze zajistit i postoupením pohledávek dlužníka nebo pohledávek třetí osoby na věřitele.Smluvní pokuta:Je peněžité plnění stanovené jako sankce pro případ nesplnění. Lze ji sjednat pouze písemně a v ujednání musí být určena její výše nebo stanoven způsob jejího určení.Uznání dluhu:Je jednostranný právní úkon dlužníka, jimž uznává svůj dluh co do důvodu i výše. Je stanovena písemná forma.Jistota:Není specifickým institutem, neboť povinnost dát jistotu lze splnit zajištěním závazku zřízením zástavního práva nebo ručením.Zástavní právo:Má věcně právní povahu.Zadržovací právo:Má věcně právní povahu. Prvky závazků: Subjekty = strana oprávněná = věřitel, strana zavázaná = dlužník.Předmět = plnění, tj. chování dlužníka, kterého je věřitel oprávněn se domáhat.Obsah = oprávnění věřitele a jim odpovídající povinnost dlužníka. Funkce zajištění: Zajišťovací – použitý prostředek zajištění zabezpečuje včasné a řádné plnění dlužníka.Uhrazovací – směřuje k uspokojení pohledávky k majetku dlužníka. Změna závazků: Pokud byl závazek uzavřen písemné, musí být změna také písemně. Co do obsahu – v obsahu a předmětu:Prodlení dlužníka – skutečnost, v níž dlužník nesplní závazek včas a řádně věřiteli.Prodlení věřitele – skutečnost, v níž věřitel nepřijme včasné a řádné plnění od dlužníka nebo neposkytne patřičnou součinnost. Změna dohodou stran – dohoda, u které původní závazek nezaniká, pouze se mění vzájemné práva a povinnosti. Co do účastníků – v subjektech:Na straně věřitelské:Postoupení pohledávky – věřitel může svoji pohledávku i bez souhlas dlužníka postoupit jistému věřiteli, dochází ke změně v osobě věřitele, dlužník zůstává stejný (dlužníkovi je jen oznámeno komu má platit).Na straně dlužnické:Převzetí dluhu – dochází ke změně v osobě dlužníka, místo tohoto dlužníka nastupuje do smluvního vtahu dlužník nový, je nutný souhlas věřitele, pokud není souhlas tak původní dlužník zůstává a nový dlužník se stává spoludlužníkem vedle původního dlužníka.Přistoupení k závazku (dluhu) – bez souhlasu dlužníka nastupuje dlužník nový, který ručí s původním dlužníkem společně. Zánik závazků: Podle toho, zda současně se zánikem závazku dochází k uspokojení pohledávky,se dělí: S uspokojením věřitele:Splněním –nejideálnějším důvodem zániku závazku je jeho včasné a řádné splnění.Dohodou o nahrazení závazku novým závazkem –Narovnáním –dohoda mezi účastníky může odstranit neshody ve vzájemných právech a povinnostech. Bez uspokojení věřitele:Odstoupením od smlouvy –důvodem je prodlení dlužníka, omyl, lest, tíseň, částečně nemožné plnění.Vznikem nemožnosti plnění –nastane, stane-li se plnění nemožným. Pokud dlužník nemá peníze, nemožnost plnění nenastává.Prominutím dluhu –věřitel se vzdává svého práva nebo dluh dlužníkovi promine. Dále se jedná o: Uložení do úřední úschovny –dlužník nemůže svůj závazek splnit proto, že věřitel není přítomen nebo neví kdo je věřitelem nebo ho nezná.Uplynutím doby –právo a povinnosti zanikají uplynutím doby, která je ve smlouvě stanovena.Smrt dlužníka –určité závazky přechází na dědice. Závazek zaniká, pokud se přímo vztahoval k osobě dlužníka.Smrt věřitele –závazek zaniká, pokud se plnění vztahovalo přímo na osobu věřitele.Splynutí –splynutí věřitele a dlužníka v jednu osobu, jejich práva a povinnosti splynou také.Změna poměru –smlouvy se uzavírají za určitých poměrů, které v té době existují.Výpověď –jednostranný úkon, který ukončuje závazek, jehož předmětem plnění je opakující se nebo nepřetržitá činnost.Započtení –kompenzace, má-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky stejného druhu zaniknou započtením do výše, do výše do které se kryjí.

Témata, do kterých materiál patří