Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Sociálně právní ochrana dětí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sociálně právní ochrana dětí: Sociálně právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Právní úprava: Vnitrostátní úprava:zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisůMezinárodní pramenyúmluva o právech dítěte (zájem dítěte)úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětíúmluva o ochraně dětí a spolupráce při osvojení u soudu je dítě od 12 let, má právo se obrátit na kohokoli (lékaři, učitelé, ...) Činnost MPSV v oblasti sociálně-právní ochrany dětí: Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je ústředním orgánem státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Vykonává ve vztahu k ní zejména legislativní, metodickou a kontrolní činnost, včetně přezkumu pravomocných rozhodnutí krajských úřadů v odvolacím a přezkumném řízení.a zpracovává analytické studie, na základě nichž vytváří právní předpisy, národní strategie na ochranu práv dětí a metodické materiály pro ostatní orgány sociálně-právní ochrany dětí. Sociálně právní ochrana dětí je chápána zejména jako: ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovuochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jměnípůsobení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny Orgány zajišťující výkon ochrany: Krajské úřadyObecní úřady s rozšířenou působnostíObecní úřadyMinisterstvo práce a sociálních věcíÚřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Komu je ochrana určena: nezletilým dětem bez ohledu na státní občanství dítěteochrana je poskytnuta jakémukoli dítěti, které se ocitne na území ČRpředevším to jsou děti, které ochranu potřebují Okruh dětí, kterým je ochrana určena: rodiče dětí zamřelirodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská právaděti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům, a tato osoba neplná povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovyděti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužitíděti opakovaně se dopouštějící útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných za výchovu dítěteděti, na kterých byl spáchaný TČ ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření za spáchání takového činuděti, které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o dětiděti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěteděti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičůzvýšená pozornost je těmto dětem věnována v případě, že tyto skutečnosti trvají takovou dobu nebo dosahují takové intenzity, že to má negativní vliv na jejich vývoj nebo je to příčinou jejich nepříznivého vývoje Zásady sociálně-právní ochrany: zájem o blaho dítěteprávo každého upozornit rodiče na závadné chování jeho dítěteo osobě, která na daný problém upozornilaprávo dítěte požádat o pomoc i bez vědomí rodičů - pokud dítě orgán kontaktuje, ten má povinnost mu poskytnout odpovídající pomoc (různé linky bezpečí)dítě, které je již dostatečně rozumově vyspělé a dokáže formulovat svůj názor, má právo svobodně se vyjádřit ke všem záležitostem, které se ho týkajítaké rodič či jiná osoba odpovídající za výchovu dítěte, má právo požádat o pomoc příslušný orgán a ten je povinen tuto pomoc poskytnout

Témata, do kterých materiál patří