Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Trestní právo procesní - Stadia, práva a povinnosti OČTŘ a obviněného, vazba

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Trestní právo procesní: (a obviněného, vazba). Trestní právo procesní Trestní právo procesní je procesní právní odvětví. Upravuje trestní řízení soudní. Pramenem českého trestního práva procesního je trestní řád. Trestní právo procesní stanoví postup příslušných orgánů státu (v Česku v trestním řízenía povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, jakož i dalších osob, jichž se toto řízení dotýká. Zásady trestního řízení: Zásada trestního stíhání jen ze zákonných důvodů:Stanoví, že nikdo nemůže být trestně stíhán z jiných důvodů a jiným způsobem, než stanoví zákon (trestní řád). Presumpce neviny:Zajišťuje, že dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na obviněného, proti němuž se vede trestní stíhání, hledět, jako by byl vinen. Zásada oficiality:Ukládá orgánům činným v trestním řízení postupovat v řízení z úřední povinnosti, a to co nejrychleji a s plným šetřením zaručených práv a základních svobod. Zásada legality:Stanoví státnímu zástupci povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo závazná mezinárodní smlouva nestanoví něco jiného. Zásada obžalovací:Zajišťuje, že trestní stíhání před soudem je možné konat jen na základě obžaloby či návrhu na potrestání, které podává a před soudem zastupuje státní zástupce. Tato zásada vymezuje oddělení procesních rolí orgánů, které se účastní trestního procesu před soudem. Zásada českého jazyka:Stanoví, že orgány činné v trestním řízení vedou řízení v českém jazyce, v němž také vyhotovují svá rozhodnutí. Pokud však některá z osob účastnících se řízení prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněna používat v řízení jazyk, který ovládá. Překlad je pak zajišťován tlumočníkem. Pokud obviněný neovládá český jazyk, překládají se mu v písemné formě i některá zásadní rozhodnutí, pokud se takového práva na písemný překlad nevzdá. Zásada volného hodnocení důkazů: i v jejich souhrnu. Mezi důkazy nejsou činěny rozdíly podle jejich druhů a zásadně není předepsáno, jaké skutečnosti mají být prokázány kterými důkazními prostředky. Subjekty trestního řízení:Orgány činné v trestním řízení – OČTŘ: soudstátní zástupcepolicejní orgánpodezřelý, obviněný, obžalovaný či odsouzenýobhájcepoškozenýprobační a mediační pracovníkorgán pověřený péči a mládeži Státní zástupce: Zastupuje veřejnou obžalobu v trestním řízení, kterou podává jménem republiky.Hájí veřejný zájem na odhalování a potrestání trestných činů. Policejní orgán: Vystupuje v přípravném stádiu trestního řízení s úkolem – prověřovat trestní oznámení a vyšetřovat trestné činy. Obviněný: Osoba, proti níž se vede trestní řízení. Základní práva obviněného: za vinu a k důkazům, právo uvádět okolnosti a důkazy k obhajobě, právo činit návrhy a podávat žádosti, právo zvolit si obhájce, právo podávat opravné prostředky. Obhájce: Právní zástupce obviněného.Jehož úkolem je poskytnout mu všestrannou právní pomoc.Dbá na využití všech práv a prostředků obhajoby.Vystupuje jménem obviněného a s jeho souhlasem.Vše ve prospěch klienta – nesmí uvádět přitěžující okolnosti. Poškozený: =komu byla trestným činem Způsobena majetková škoda.Ublíženo na zdraví.Způsobena morální škoda či jiná nemajetková újma.Či na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Vazba: Dočasné omezení osobní svobody obviněného rozhodnutím soudu ve vazební věznici.O vzetí do vazby rozhoduje soud. Účel vazby: Zajistit obviněného pro účely trestního řízení a výkonu trestu.Zabránit maření, ztěžování provádění důkazů, vyhýbání se řízení či trestu.Zabránit v dokonání trestného činu nebo páchání nových trestných činů. Stádia trestního řízení: Přípravné řízení:Je prvním stadiem trestního řízení. Úkolem tohoto stadia je zjistit, zda je podezření z trestného činu proti určité osobě natolik odůvodněné, že je možno podat obžalobu k soudu. V tomto stadiu je třeba zjistit a obstarat důkazy svědčící o vině obviněného, stejně jako další důkazy, které vinu vyvracejí. Na správném provedení přípravného řízení závisí i výsledek celého trestního řízení. Předběžné projednání obžaloby:Při předběžném projednání obžaloby se rozhoduje o tom, zda soud nařídí hlavní líčení či nikoliv (např. soud může vrátit věc státnímu zástupci k došetření či dojde k zastavení trestního stíhání osoby).Nejde o povinné stadium trestního řízení, trestní věc tedy nemusí tímto stadiem vždy projít. Hlavní líčení:Hlavní líčení je nejdůležitějším stadiem trestního řízení. Jedná se totiž o povinné stadium trestního řízení, v němž se rozhoduje o vině a trestu obžalovaného.Hlavní líčení se koná za stále přítomnosti všech členů, zapisovatele a státního zástupce. Přítomnost obžalovaného je zásadně rovněž nezbytná. V nepřítomnosti obžalovaného lze provést hlavní líčení výjimečně za podmínek uvedených v zákoně. Opravné řízení:Toto řízení se koná tehdy, pokud je rozsudek soudu prvního stupně napadenodvoláním, které může podat obžalovaný, státní zástupce a další oprávněné osoby. Podáním odvolání tedy přechází řízení do dalšího stadia trestního řízení. Řízení vykonávací:Posledním stadiem trestního řízení je řízení vykonávací. Jeho účelem je uskutečnit obsah rozhodnutí, vydaného orgány činnými v trestním řízení (např. výkon rozsudku, jímž byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody). Opravné prostředky: Ochrana občana před možnými následky nesprávného rozhodnutí.Řádné (proti rozhodnutím dosud nepravomocným – stížnost).Mimořádné (až po nabytí právní moci – dovolání, obnova).

Témata, do kterých materiál patří