Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12B - Poznávací procesy a poruchy psychických funkcí

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

12B. POZNÁVACÍ PROCESY A PORUCHY PSYCHICKÝCH FUNKCÍ Poznávací procesy − Poznávací procesy zahrnují: vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč, paměť − poznávání má pro člka existenční význam, umožňuje mu orientaci v prostředí, uspokojuje potřebu získávat informace Vnímání − psychický proces, který zachycuje to, co zrovna v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány − naše poznávání začíná zpravidla vnímáním − čivost: schopnost nervových buněk reagovat na podnět − je nutné odlišit podstatné od nepodstatného − fáze vnímání • recepce: schopnost přijímat podněty smyslovými orgány • percepce: schopnost nervového systému uvědomit si podněty • apercepce: vnímání využívající předchozí zkušenost − druhy vnímání • zrakové vnímání: umožňuje poznávat předměty, orientace v prostoru • čichové a chuťové vnímání: mají význam v odlišování potravy od látek nevhodných nebo životu nebezpečných • sluchové vnímání: má výstražnou funkci • pohybový analyzátor: umožňuje vnímat polohu těla a kontrolovat pohyby • vnímání doteku – kožní analyzátor: ▪ vnímáme např. bolest, chlad nebo teplo ▪ tyto kožní smysly slouží k obraně před nebezpečím • hmat: vnímání, které slučuje informace kožního a pohybového analyzátoru při ohmatávání předmětů − druhy zážitků • vjem: zobrazuje obraz předmětu jako celku • čití: proces vytváření počitků • počitek: ▪ obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu (např. barva, vůně) ▪ počitky jsou součástmi vjemů • podprahové vnímání: je vnímání, které probíhá pod prahem vědomí na velmi nízké úrovni pozornost − v procesu vnímání může dojít k tzv. smyslovým klamům (voda studená – vlažná – teplá) Představa − obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány − je méně přesná než vjem − narozdíl od vjemu vzniká v mozku − vjemy zanechávají v nervové soustavě paměťové stopy → vzniká představa (výsledek představivost) − odlišnost vjemů a představ: představy jsou méně detailní, nepřesné − druhy představ: • paměťová, vzpomínková představa: vrací se do minulost • fantazijní představa: odraz předmětů a jevů, které jsme v dané podobě nikdy nevnímali (představa nadpřirozených pohádkových bytostí) 1 12B. POZNÁVACÍ PROCESY A PORUCHY PSYCHICKÝCH FUNKCÍ Fantazie − psychický proces, ve kterém vytváříme relativně nové představy − základem jsou zkušenost, vjemy a paměťové představy často pozměněné do celků, které se ve skut. nevyskytují − druhy fantazie: • bezděčná: ▪ při snění ▪ denní (častá u dětí) ▪ představy se vybavují samy • záměrná: ▪ za určitým cílem ▪ řídí se vědomým záměrem (vytvořit nové technické zařízení) Intuice − inspirace, hlas srdce, šestý smysl, vnitřní rádce − mentální proces přijímání informací do oblast mysli, aniž by bylo využito pamět − intuice je schopnost získat více informací, které slouží k rozvoji − vždy odpovídá momentálním potřebám jednotlivce Myšlení − úzce souvisí s řečí − myšlení je poznávací proces, kterým získáváme zkušenosti − myšlení je nejvyšší forma poznávání − myšlení je založené na chápání, řešení problémových situací − základním výsledkem myšlení je pojem − základní stupně myšlení: • konkrétní: vyvoláno bezprostřední praktckou činností • abstraktní: schopnost zobecňovat, je spojeno s řečí − základní myšlenkové operace: • analýza: rozbor – myšlenkové rozdělení na část • syntéza: myšlenkové spojování • abstrakce: myšlenkové odtažení, … • indukce: od dílčích výsledků k závěrům • dedukce: od obecného k jednotlivému • konkretizace, srovnávání, zobecňování Řeč − funkce řeči: nástroj myšlení, prostředek komunikace − verbální • řeč, slovo • provází jí neverbální komunikace • je spojena s rozumem − neverbální • mimika, proxemika, doprovodná gesta (podání ruky), intonace, tempo, barva hlasu • je spojena s emocemi 2 12B. POZNÁVACÍ PROCESY A PORUCHY PSYCHICKÝCH FUNKCÍ − vnitřní • tj. v řeč v nás – mluvíme sami k sobě • je založena na představách slov • navenek nemusí být patrná: zamyšlený výraz, nepatrný pohyb rtů při učení, psaní • není u malých dětí a u psychicky nemocných lidí − vnější • tj. řeč k jiným lidem • nutná pro komunikaci s druhými • má formu mluvenou, psanou a řeč těla Paměť − je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka − je to soubor psychických procesů, které umožňují osvojení informací, jejich zapamatování, uchování a vybavení − paměť je ovlivněna: věkem, opakování informací, únavou − fáze paměti • zapamatování: může být spontánní nebo úmyslné (učení se nazpaměť) • uchování: přebývání v pamět • vybavení: aktualizace z pamět • zapomínání: vyhasínání, vymazání stop − druhy paměti • krátkodobá: ▪ slouží k zapamatování si na několik sekund ▪ pracuje se sluchovými a zrakovými vjemy ▪ informace z krátkodobé pamět lze převést do dlouhodobé ▪ hlavní podmínkou takového přesunu je opakování • dlouhodobá: ▪ slouží k uchování toho, co budeme potřebovat delší dobu ▪ uchování a vybavení závisí na tom, jak jsme si informaci osvojovali • názorná: uchování si vzpomínky díky smyslovým orgánům • logická: osvojení probíhá na základě pochopení vzájemných souvislostí a smyslu látky • mechanická: osvojení se děje pouhým opakováním, asociatvní cestou • vizuální: potřeba vidět učivo napsané • akustická: potřeba učivo slyšet • bezděčná paměť Poruchy psychických funkcí − poruchy mohou být genetické nebo vyvolané vnějšími vlivy (prostředí) − na zátěžové situace reaguje člověk s tendencí úniku nebo formou útoku Poruchy řeči − afázie: získaná orgánová nemluvnost (například po autonehodě) − mutismus: němota − huhňavost: porucha zvuku hlásek − koktavost: komplexní narušení koordinace orgánů, které se účastní na mluvení − breptavost: porucha plynulost řeči 3 12B. POZNÁVACÍ PROCESY A PORUCHY PSYCHICKÝCH FUNKCÍ Poruchy emocí − afekty: rychlé a většinou mají nepřiměřenou intenzitu − euforie: pocit spokojenost − depresivní nálada: projev smutku, snížené sebevědomí − fobie: konkrétní strach z konkrétní situace − apatická nálada: jedinec je ke všemu lhostejný Poruchy pudů − porucha obživného pudu: bulimie, anorexie − poruchy sebezáchovy: sebepoškozování, sebevražda − p

Témata, do kterých materiál patří