Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15B - Vůle, volní procesy a motivace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

15B VŮLE, VOLNÍ PROCESY A MOTIVACE Vůle − psychické procesy a vlastnosti, které zajišťují dosahování cílů − působíme samy na sebe, ale i na druhé − vlastnosti vůle: samostatnost, cílevědomost, rozhodnost, vytrvalost − specificky lidská schopnost a dovednost − projevuje se chováním, jednáním a životní praxí − v psychologii pojem vůle znamená: mít nad sebou kontrolu − význam pojmu vůle ve filozofii: schopnost odolávat náporu smyslových pudů Volní vlastnosti osobnosti − komplex vlastností osobnosti, který se vyznačuje sebekontrolou v boji s potlačováním pudů při překonávání překážek a při dosahování cílů − podstatné znaky volního aktu: vlastní rozhodnutí, aktivní akce a vědomí cíle − fáze volních procesů: • jednodušší forma: jasný cíl, který si jedinec uvědomuje • složitější forma má stádia: 1. vytyčení si cíle, kterého chceme dosáhnout 2. posuzování motivu: zvažujeme pro a proti 3. rozhodnutí: rozeznat a posoudit správné a nesprávné kroky 4. realizace: dochází k uskutečnění cíle, jeho dosažení a překonání překážek 5. zhodnocení: podařilo se uskutečnit záměr? − k poznání cíle a jeho plánování potřebujeme poznávací procesy (myšlení a řeč) − k ujasnění, k rozhodnutí a k uskutečnění cíle potřebujeme motivy a vůli Volní procesy − vyskytují se ve všech fázích lidské činnosti − v průběhu realizování cíle musíme překonávat překážky − pro volní procesy je důležitý motiv nebo vlastní zájem − člověk musí vědět, co chce dělat, jak to chce získat, proč to chce získat – pokud si toto uvědomuje, dosáhne toho − člověku by to mělo přinést radost či uspokojení MOTIVACE − Hybná síla v chování člověka − Duševní proces související se zvýšením, případně poklesnutím aktivity − Projevuje se napětím, neklidem − Funkce motivace: motivy vysvětlující proč má chování člověka určitý směr a probíhá s určitou silou Dělení motivace − vědomá: vím, proč to dělám − nevědomá: neuvědomuji si skutečnou příčinu − vnější: je dána činy, které vyvolávají jiní lidé − vnitřní: činy, které si vyvoláváme a spouštíme sami • Vnitřní motivace je účinnější a silnější než motivace vnější 1 15B VŮLE, VOLNÍ PROCESY A MOTIVACE Zdroje motivace − Motivace má 5 zdrojů, které tvoří motivační strukturu 1) potřeby − základní zdroj motivace − nedostatek je pociťován jako nepříjemné vnitřní napětí − potřeby dělíme: • na primární: fyziologické potřeby, hlad, žízeň, teplo, spánek, … • na sekundární: ▪ potřeba bezpečí: člověk se potřebuje cítit zabezpečen a mimo nebezpečí ▪ potřeba seberealizace: potřebuji poznat sama sebe ▪ potřeba lásky: potřebujeme být přijati druhými, někam patřit, mít někoho rádi a být druhými milování ▪ potřeba uznání: člověk potřebuje dosáhnout úspěchu, být oceněn, uznán 2) zájmy − trvalejší zaměření člověka na určitou oblast předmětů 3) hodnoty − v průběhu získávání životních zkušeností se člověk setkává s nejrůznějšími skutečnostmi − tyto skutečnosti se snaží poznat ve svém životě, určitý význam pro sebe sama − každý člověk má jiný systém hodnot − existují obecně platné hodnoty: zdraví, práce, rodina, přátelství, vzdělání, peníze, upřímnost 4) návyky − ustálené způsoby jednání, které mají motivační složku − máme-li utvořený návyk, nutí nás to, abychom určitou věc často opakovali − možnost přetvářet nebo měnit silně zafixované návyky s věkem ubývá − návyky rozdělujeme: • na kladné: pořádnost, zdravý životní styl • na záporné: nepořádnost, alkoholismus, narkomanie 5) ideály − představy o něčem dokonalém − může to být například nějaký člověk (zpěvák, herec), ale i myšlenky, chování, … − ideál charakterizujeme, jaké má člověk morální zásady, hodnoty Konflikt − podnícení k činnosti a udržení jejího průběhu až k uspokojení potřeby − konflikt zároveň plní roli jednoho ze zdrojů motivace, neboť vede k nespokojenosti člověka Hierarchie potřeb podle Maslowa − pyramidu lidských potřeb definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943 − člověk má 5 základních potřeb: 1. potřeba seberealizace: rozvoj osobnosti, lidé jsou tvořiví 2. potřeba uznání: sebeúcta, uznání, respekt druhých, prestiž 3. potřeba bezpečí: ochrana, bezpečí, jistota zaměstnání, rodiny, zdraví 4. společenské potřeby: pocit sounáležitosti, láska, přátelství, potřeba mít rodinu 5. fyziologické potřeby: hlad, žízeň, potřeba dýchání, spánku, přijímání potravy 2

Témata, do kterých materiál patří