Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociální učení a vnímání, poruchy socializace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (218,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 12 ​Sociální učení a vnímání, poruchy socializace - Sociální učení​ je považováno za ​psychologický mechanismus socializace​. Lze jej definovat jako osvojování si komplexních způsobů chování a jednání přiměřených určité sociální situaci. Produktem sociálního učení jsou tedy sociální​ role​, postoje, hodnoty, ideály apod. - ​DRUHY SOCIÁLNÍHO UČENÍ 1. Asociace​ ( podmiňování ) a. Vytváření spojů mezi podněty a odpověďmi jedince na ně. b. Např. když si půjčím knihu, vím, že ji musím vrátit. 2. Posilování​ ( zpevňování ) a. Je založeno na : i. odměnách​ (pochvaly, uznání) – kladná motivace i . trestech​ (projev nesouhlasu – zamítnutí, zavržení) b. Aby byla výchova důsledná a účinná, je třeba vybudovat systém odměn a trestů. c. Každé dítě potřebuje mít určité hranice, které bude respektovat. d. Hranice mu pomohou orientovat se ve světě, pozná, co je povinnost, význam trestu, odpovědnosti. e. Výchovné odměny a tresty by měly být přiměřené osobnosti dítěte a jeho věku. 3. Observace​ ( odezírání ) a. Vnímáme kolem sebe chování druhých a reagujeme na to, jak je toto chování přijímáno okolím → zda je chváleno nebo kritizováno. b. I když se odměna nebo trest netýká přímo nás, uvědomujeme si , co je považováno v určité situaci za vhodné a co ne. c. Osvojujeme si určité formy chování. 4. Anticipace ​( očekávání ) a. Jednotlivci i sociální skupiny ovlivňují průběh sociálního učení také tím, že projevují očekávání toho, jak se bude jedinec chovat. b. Např. matka říká: „ Dokážeš to, jsi šikovný!“ (důvěra ve schopnosti posílí touhu po dosažení cíle – např. – maturity svého dítěte). 5. Imitace​ ( napodobováni ) a. Bez napodobování se lidský jedinec neobejde. b. Napodobováním se učíme: i. Řeči i . Mimice i i. Gestikulaci iv. Zdrženlivému nebo živému projevu citů v. Přejímání různých druhů zábavy vi. Trávení volného času vi . Způsobu chování k ostatním lidem 6. Identifikace​ ( ztotožnění ) a. Vyjadřuje ztotožnění se s osobou, k níž má jedinec vztah a chce se jí přiblížit, přizpůsobit. b. Je to záměrné úsilí o převzetí způsobů chování a jednání modelu. - Za ​základní formy​ sociálního učení jsou považovány ​sociální posilování, imitace a identifikace. - ​SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ (PERCEPCE) ● Je vnímání lidí a mezilidských vztahů. ● Je závislé na : ○ životní zkušenosti ○ současné míře informovanosti ○ aktuální motivaci ● Naše představa o druhých lidech je vytvořená na základě: ○ vnímání ○ pozorování ○ uvažování ○ (a třeba i fantazie) = jednoznačně určuje naše chování ve vztahu k nim!! ● Pro vzájemný mezilidský vztah je důležitější, jak na sebe působíme a jak se vnímáme ("dojmologie"), než jací opravdu jsme. ● Jakýkoli člověk je pro nás doslova studnou informací, které získáváme z jeho chování, z jeho projevů verbálních a ještě více nonverbálních. - ​CHYBY V SOCIÁLNÍM VNÍMÁNÍM 1. Haló efekt​ - když se necháme unést jediným nápadným rysem, ať už příznivým či nepříznivým. 2. První dojem​ - dovolíme, aby první dojem ovlivňoval další poznávání určitého člověka. 3. Logická chyba​ - na základě jistých zkušeností se domníváme, že některé vlastnosti spolu “logicky” souvisejí. 4. Efekt mírnosti ​- když posuzujeme někoho v jeho projevech mírněji jen proto, že je nám sympatický a milý. 5. Efekt sociálního postavení​ - známe-li sociální postavení (učitel, lékař) zjišťujeme u něj neprávem ty vlastnosti, které jsou obvykle přisuzovány dané profesi. 6. Projekce ​- máme tendenci očekávat, že druhý člověk má podobné motivy, zájmy, postoje a názory jako my, své promítáme do druhého. 7. Předsudky a stereotypy​ - stereotypní hodnocení představuje zpravidla zjednodušení, zkreslení, bez ohledu na individualitu jsme příslušníkovi jedné skupiny přisoudili její časté rysy. Předsudek je intenzivním stereotypem v sociální interakci, příkladem mohou být rasové, ale i jiné. - ​PORUCHY SOCIALIZACE ● Poruchami socializace rozumíme odchylky v procesu začleňování jedince do společnosti, osvojování si adekvátních způsobů sociální interakce a komunikace, sociálních norem a dalších sociálních dovedností. Mezi tyto poruchy patří: ○ Úzkostné poruchy se specifickým začátkem v dětství​ - patologická úzkost je nepřiměřeně intenzivní a proto narušuje běžný život jedince. ○ Poruchy chování ○ Porucha socializace je také velmi významným znakem Autismu​. ○ Poruchy socializace se také vyskytují ​u tělesně či mentálně postižených​ občanů. ○ Problémů vyvolaných negativním působením společnosti​, např. problematika emigrantů, problematika různých etnických skupin, také při pracovních a ekonomických problémech a delikventním chování atd.

Témata, do kterých materiál patří