Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie jako věda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (134,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

26. Psychologie jako věda a její disciplíny Psychologie = empirická (vycházející ze skutečnosti) přírodně - společenská věda o psychice člověka = věda o chování a prožívání člověka = psyché (duše, motýl) + logos (slovo, věda) – z řečtiny učení o duši3P – popsat, porozumět a předpovědět lidské chování a prožíváníza zakladatele je považovánAristoteles (spisO Duši)původně součást filozofie, jako samostatná věda – v 2. polovině 19. stoletíV historii vzniku psychologie lze rozlišit fázi vývoje předvědecké psychologie a fázi rozvoje psychologie jako samostatné vědy.Základním mezníkem mezi fázemi – zřizování psychologických laboratoří a pracovišť na různých univerzitách 1879 – 1. psychologická experim. laboratoř založena v Lipsku Wilhelmem Wundtempředmětem psychologie jepsychika(duševní dění) Prožívání = vnitřní, subjektivní psychické procesy a stavy (např. vjemy, emoce, představy,..) -vědoméanevědomé - projevuje se navenek chováním člověka Chování = vnější projevy, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka (pohyby,úkony, reakce, jednání, řeč, výrazy člověka,...) -expresivní (bezprostřední chování jedince) aadaptivní(chování přizpůsobené situaci) - projevuje se navenek chováním člověka úkolem psychologie je popsat a vysvětlit zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběhu lidské psychikyje interdisciplinární – spolupracuje jak s přírodními vědami, tak se společenskými vědami Systém psychologických disciplín základní aplikované (speciální) např. zoopsychologie, psycholingvistika,.. Základnízabývají se např. obecnými zákonitostmi lidské psychiky, způsoby jak člověk získává a zpracovává informace, psychickými onemocněnímijsouteoretické obecná psychologie– věnuje se základním teoretickým otázkám psychologie a podává celkový obraz o člověku; zabývá se problematikou poznávacích procesů, dynamikou citového života, problematikou lidské zaměřenosti a usilování, autoregulací člověka,.. Je úzce spojena s dějinami psychologie a psychologickou metodologií. psychologie osobnosti –zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, dynamikou psychických projevů jedince. Je úzce spojena s obecnou psych. a s vývojovou a sociální psych. vývojová psychologie –(ontogenetická) věnuje se psychickému vývoji člověka a charakteristikám vývojových období v životě sociální psychologie –řeší otázky začleňování lidí do mezilidských vztahů, sociálních skupin a společenských institucí psychopatologie –popisuje psychické potíže a poruchy, zkoumá příčiny jejich vzniku, popisuje jejich projevy a průběh, hledá léčebné metody Aplikovanévěnují se konkrétním oblastem lidské činnosti z psychologického hlediskaNapř.: klinická psychologie, poradenská psychologie, pedagogická psychologie, forenzní psychologie, psychologie reklamy, psychologie práce, psychologie zdraví,… Metody výzkumu v psychologii Slouží ke sběru empirických dat a k jejich vyhodnocování Základní výzkumné metody psychologie: Pozorování Bez vědomého zásahu psychologa se záměrně a cíleně sleduje jedinec a jeho projevy.krátkodobé a dlouhodobév přirozených situacích a v uměle navozených situacích introspekce = pozorování vlastních vnitřních psychických jevů (myšlenek, pocitů,..) extrospekce= pozorování projevů druhých osob Rozhovor nejvíce používaná metoda, spočívá v dotazováníindividuální a skupinovýstandardizovaný a nestandardizovaný Dotazník soustava otázek sloužící k hromadnému zkoumáníotevřené (volná odpověď) a uzavřené otázky (výběr z možností) Experiment vědecká metoda, kde experimentátor vědomě zasahuje do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu tak, aby se z toho daly utvořit souvislostipř. experimentapatický svědek a efekt přihlížejícího Explorační metody sociálně-psychologické výzkumné metody sloužící ke sběru datnapř. : sociometrie (zjišťuje vztahy mezi členy malých soc.skupin), obsahová analýza (zkoumá výskyt určitých témat v médiích a jinde), sémantický diferenciál (měří význam různých objektů a jejich srovnání), .. Psychodiagnostické metody soubor metod popisující úroveň člověka, jeho osobnosti, vlastností, aktuální stav, příznaky, potencionální možnosti dalšího rozvojeke sběru dat se využívají např. : výkonové testy, testy osobnosti, analýzy slovních projevů, pozorování, rozbory výsledků činností,… Obecná psychologie se zabývá psychickými jevy. Psychické jevy dělíme na procesy, obsahy, stavy. Psychické procesy vedou ke vzniku psychických obsahů a jsou dynamické a krátkodobé. Např. vnímání, myšlení, zapomínání. Psychickými obsahy jsou vjemy, myšlenky, vzpomínky, pocity, sny. Stavy jsou déle trvající a lze je dělit na dočasné a trvalé – dočasné jsou nálady a fyziologické stavy a trvalý je celkové duševní nastavení jedince. Historie H. Ebbinghaus v roce 1908 poznamenal, že psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii. Lidé se však o psychologické poznatky zajímali už od pradávna a během 18. a 19. století byla provedena řada výzkumů, které je možné označit jako psychologické[5] Jako samostatná věda se pak psychologie pod vlivem přírodních věd vydělila z filozofie ve druhé polovině 19. století. Proto jsou dodnes v psychologii patrná dvě hlavní paradigmata, a to duchovědné (spíše filozofické) a přírodovědné (objektivistické, experimentálně podložené a odvozené spíše z věd přírodních). Do poloviny 19. století byla psychologie součástí filozofie. Za jejího zakladatele ve filozofických vědách byl považován Aristoteles (384–322 př. n. l.). Jeho výzva adresovaná člověku a prostupující podstatnou část jeho psychologického myšlení je: „Staň se, čím jsi.“ Vědecká psychologie, snažící se o kauzální výklad psychických jevů a přírodovědně orientovaná, se mohla rozvinout díky fyzice, fyziologii, evoluční biologii, atomismu, kvantifikujícím a laboratorním přístupům včetně přístrojových prostředků, použitým k řešení vědeckých problémů. Počátky vědecké psychologie jsou obvykle datovány rokem 1879, kdy Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku v Německu. Wundt se při své práci do vysoké míry opíral o introspekci (pozorování a

Témata, do kterých materiál patří