Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 2

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2.téma Výzkumné psychologické metody V psychologii se používají různé výzkumné metody a techniky. Jejich volba při konkrétním výzkumu záleží na cíli výzkumu a charakteru zkoumaných psychologických jevů, K nejčastěji používaným psychologickým metodám technikám patří: rozhovor, pozorování, dotazník, experiment, testové metody, studium lidské činnosti. 1.POZOROVÁNÍ Často používanou psychologickou metodou je pozorování(extraspekce), kterým se zjišťují a podrobně zaznamenávají )i různými přístroji, např. filmovou kamerou) vnější projevy chování člověka v přirozených i speciálně upravených situacích a na základě toho se charakterizuje jeho chování a usuzuje se na jeho prožívání. Pozorujeme: celkové chování pacientagestikulaci pacientamimiku pacientazpůsob,jak pacient hovořízpůsob jak se pacient pohybujejak pacient reaguje na podněty Při pozorování hraje velkou úlohu: všímavosttrpělivostpřesnostzodpovědnost Zdravotničtí pracovníci využívají pozorování jako nezbytnou součást své práce. Pozorování musí být: cílevědoméplánovitésystematickéjeho výsledky se musí přesně zaznamenávat Zdrojem psychologických poznatků je takésebepozorování (introspekce)– pozorování vlastních vnitřních duševních jevů. Člověk cítí hlad, strach, úzkost, vzpomíná si na minulé zážitky apod. To vše si uvědomuje na základě sebepozorování. Lékař a sestra jsou do značné míry závislí na tom, co nemocný vypovídá o svých pocitech. 2.ROZHOVOR Mnoho psychologických poznatků (např. o postoji, prožívání, názorech, citových stavech, zálibách, o dosavadním životě apod.) se získávámetodou kontrolovaného rozhovoru (interview). Příkladem rozhovoru je zjišťování anamnézy nemocného Při uplatnění rozhovoru ve zdravotnické praxi je třeba: seznámit se především se jménem pacientazískat si pacientovu důvěrudobře si promyslet otázky, které klademesrozumitelně formulovat otázkymluvit pomalumluvit přiměřeně nahlasvhodně reagovat na pacientovi odpovědi Při rozhovoru se dbá nejen přesného vymezení obsahu rozhovoru, přípravy a stylizace otázek, ale důležité je také vytvoření ovzduší vzájemné důvěry mezi zkoumanou osobou a psychologem, aby se zajistila upřímnost a pravdivost odpovědí. Průběh rozhovoru se přesně zaznamenává. 3.DOTAZNÍK Takzvanádotazníková metoda se zpravidla používá tehdy, jestliže se určitý jev zkoumá v širším měřítku u více osob. Dotazník tvoří předem připravené a stylizované otázky (aby je bylo možné jasně, jednoznačně pochopit) týkající se nějakého psychologického jevu (např. politických postojů, povahových vlastností aj.), na něž zkoumané osoby odpovídají písemně. Odpovědi se zpracovávají statisticky. Kladem této metody je že se tak dá získat najednou (za krátký čas) velké množství materiálu (tj. od mnoha osob). 4 .LABORATORNÍ A PŘIROZENÝ EXPERIMENT Metoda experimentu (pokusu) umožňuje zkoumat duševní jevy v záměrně vytvořených podmínkách. Pomocí této metody můžeme příslušný psychologický jev záměrně vyvolat, a to opakovaně. Dále je možno měnit podmínky jeho průběhu a velmi přesně, různými přístroji, zaznamenávat získané výsledky. Většina psychologických experimentů se provádí ve zvláštních psychologických laboratořích(tzv. laboratorní experiment). Někdy se používátzv. přirozený experiment, při němž se psychologické jevy zkoumají v přirozených podmínkách (např. rozsah zapamatování u dětí při hře ,,na obchod“, kdy se dětem přikáže ,,koupit“ určitý počet předmětů). 5.SOCIOMETRICKÁ METODA Určitou obměnou přirozeného experimentu je sociometrická metoda, která se používá při zjišťování vzájemných vztahů v kolektivu, např. na nemocničním pokoji. Na základě vhodných otázek (např. ,, Kdybyste si mohl vybrat do pokoje spolupacienta, koho z těch, kteří s vámi sdílejí pokoj, byste vyloučil a koho ze sousedních pokojů přijal?“) každý člen kolektivu volí nebo odmítá některého, resp. některé členy kolektivu, kteří mu nejvíc vyhovují nebo nevyhovují. 6.ROZBOR VÝSLEDKŮ ČINNOSTI Poznávat psychiku umožňuje také rozbor výsledků činnosti člověka (např. výsledků jeho práce, deníků, kreseb amodelování, ručních prací apod.) tak se například v psychologii zkoumají získané dovednosti a návyky, speciální schopnosti, úroveň duševního vývoje, ideály, postoje, konflikty atd. 7.ŽIVOTOPIS K lepšímu poznání psychiky člověka psychologie často studuje průběh jeho dosavadního života, např. jeho úspěchy, neúspěchy, životní podmínky, významné události, zážitky atd. (tzv. metoda životopisu). Tento postup je základem anamnézy. Umožňuje zjistit například příčiny poruch chování a vývoje, vzniku a utváření určitých vlastností osobnosti, příčiny určitých chorob atd. 8.PSYCHOLOGICKÉ TESTY Zvláštní skupinu psychologických výzkumných metod představují psychologické testy.Jimi se dají například zjistit intelektové schopnosti, osobní vlastnosti a další. Z uvedených psychologických výzkumných metod využívá střední zdravotnický pracovník při výkonu svého povolání hlavně rozhovor a pozorování. Dále mohou být prospěšné a vhodné i životopisné metody (anamnéza), kterými může zjistit okolnosti a činitele, které způsobily vznik současného stavu pacienta a které svými dozvuky i momentálně působí záporně na jeho psychiku. Jejich znalost pomáhá eliminovat jejich vliv. Další uvedené výzkumné metody a techniky(zvláště psychologické testy) jsou přístupné jen odborně školeným psychologům. Novorozenecké období Zralý a nezralý novorozenec Zanovorozence je označováno dítě od narození do 28. dne po porodu. Dítě, které se narodilo v termínu porodu (plus minus 14 dní), je označováno jako zralé.Zralý novorozenec má tyto znaky: • váha: 3000 - 3500 g, délka: 48 - 50 cm; • nehty přesahují konce prstů; • pokožka těla dítěte je růžová; • dítě má dobrou termoregulaci, dokáže si udržet stálou tělesnou teplotu; • dítě má klidný a spokojený výraz ve tváři. Dítě, které se narodí více než 14 dní před předpokládaným termínem porodu, se označuje jakonovorozenec nezralý. Má tyto znaky: • váha: pod 2500 g, délka: méně než 48 cm Chování novorozence Po narození dítě během prvních dní hodně spí (kolem 20 hodin denně).

Témata, do kterých materiál patří