Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. MO Psychologie Sigmund Freud– rakouský lékař a psychiatr českého původu (narozen ve městě Příbor) –zakladatel psychoanalýzy– teorie osobnosti – za základ lidské psychiky amotivace lidského chování považuje neuvědomované procesy skrytě probíhající vpodvědomí,předvědomí či nevědomí – hlavní roli přisuzujepudům, především sexuálnímu pudu (libido) –vědomí– část osobnosti, kterou si jedinec plně uvědomuje –předvědomí– část pod vědomím – obsahuje myšlenky, rozhodnutí, zážitky nebo konflikty, které si člověk uvědomoval, zapomněl, ale které si může znovu vybavit –nevědomí– neuvědomovaná a nejrozsáhlejší část, která silně ovlivňuje druh osobnosti a chování člověka – část představ a přání mimo lidské uvědomování –libido– aspekty lidské osobnosti související s láskou, ale také energie oživující všechny osobnostní funkce – uplatňuje se v uzavřeném systému lidské osobnosti –Id (ono)– zdroj pudové energie, sexuality i agrese daný při narození – je iracionální, ovládá nevědomí a řídí se principem slasti –princip slasti – snaha o pouhé uspokojení vlastních potřeb a tužeb bez ohledu na ostatní – k id patří i pudy – vrozené, slouží jako psychický projev tělesného napětí –Ego (já)– racionální část osobnosti – působí na vědomé úrovni – vyvíjí se pod vlivem okolního světa a řídí se principem reality a sekundárním procesem –princip reality– zvažování činů a jejich následků, převádění do praxe ve správnou dobu – tak je konfrontován Id a Superego –Superego (nad já)– část ega sloužící k sebepozorování a sebekritice – tvořeno omezeními, zákazy ale i chválou od rodičů a autoritativních osob – část vědomá i nevědomá – založené na principu dokonalosti –katexe– duševní energie, která putuje od systému, ve kterém vznikla, ke zdroji uspokojení – zdroj uspokojení vnější = objektové katexe – zdroj uspokojení vnitřní = egokatexe –antikatexe– energie, která pochází z Ega nebo Superega a má bránit katexi id – vzniká nashromážděním přebytečné energie –éros– pud života – stejně jako id se řídí principem slasti – jeho zaměření je sexuální, vedoucí k intimnímu spojení popř. zplození nového života – je spjat s různými částmi těla (erotogenní zóny) –thanatos– pud smrti – řídí se principem nirvány (naprostý pokoj, popírání existence utrpení, stav, který ve smrti nalezne každý člověk) – projevuje se zlostí a agresivním chováním vůči ostatním nebo i sobě samému –stádia vývoje člověka:1. orální stádium –> první rok života –> oblast úst funguje jako centrum slasti 2. anální stádium –> 1. – 3. rok života –> pozornost dítěte soustředěna na anální oblast –> pocity slasti při vyprazdňování střev a zadržování stolice 3. falické stádium –> 3. – 6. rok –> pozornost na oblasti genitálií –> zkoumání vlastního těla –> náhodné dráždění genitálií –> objev masturbace –> Oidipův/Elektřin komplex 4. latence –> 6. – 12. rok –> zdánlivý spánek sexuálních impulzů –> libido je zaměstnáno aktivitami nesouvisejícími s vlastním tělem –> pozastavení sexuálního vývoje –> dítě se soustředí na školu 5. genitální stádium –> 12. – 18. rok –> hormonální změny probouzí sexuální touhy –> objektem touhy jsou osoby mimo rodinu –Oidipův/Elektřin komplex– dítě se zamilovává do rodiče opačného pohlaví a je nepřátelské vůči rodiči stejného pohlaví (sexuální soupeř) – u chlapců kastrační úzkost – chlapec se bojí, že jej otec za trest vykastruje – u dívek závist penisu –vytěsnění– nevědomé odsunutí nepříjemných, traumatizujících zážitků a myšlenek do nevědomí – odsunutá skutečnost působí jako skrytý motiv a může vyvolat neurotické příznaky –sublimace– sexuální energie libida je využita v praxi – přenáší se do společensky oceňovaných činností zejména v oblasti umění –regrese– jedinec se z nepříjemné situace vrací do doby, kdy se cítil spokojený – dochází k návratu do nižšího, méně stresujícího stádia – dočasná –fixace– libido ustrne na určitém objektu či aktivitě –úzkost– stav očekávání nebezpečí bez známého důvodu – neurotická – způsobena vnějším podnětem – morální – způsobena Superegem –strach– špatná emoce, reakce na skutečné nebezpečí doprovázené chemickými změnami –neuróza– porucha chování a prožitků vyvolaná např. překážkami v raném vývoji, příliš častým užitím obranných mechanismů... Alfred Adler– rakouský lékař a psycholog, zakladatel individuální psychologie –individuální psychologie– věda o životě, postojích, vytyčených cílech a životním stylu člověka – životní styl – vytváří se během 4. – 5. roku života – vlastní vůle a pohled na svět, podle kterého jsou vyhodnocovány situace – podřizuje se životním cílům – životní cíl – snaha o sebeuplatnění –komplex méněcennosti– má fyziologickou příčinu (dítě se narodí s orgánovým nedostatkem) – rozrostlý pocit slabosti, který se snaží navenek skrýt (např. hlučným chováním, drzostí) –komplex nadřazenosti– může pramenit z rodinných vztahů – nedostatek zdravé schopnosti konkurence – snaha být viditelný – špatné řešení každodenních problémů –maskulinní proces– překompenzace – dosažení nadprůměrných výkonů, horlivý nácvik původně nedostatečně rozvinuté činnosti –usilování o nadřazenost – silné odhodlání změnit situaci nedostatku na situaci dostatku – sociální (společensky prospěšné) x antisociální (sebestředné, regresivní) –sociální cit– schopnost spolupráce – v nepřímých pojmech definována jako empatie = schopnost vcítit se do druhého –typy dětí:1. rozmazlené dítě –> má své výsadní postavení zaručeno, aniž by se o to muselo jakkoli přičinit –> je sebestředné, nikdy se nenaučilo spolupracovat a nepochopilo nezbytnost spolupráce 2. zanedbané/poruchové dítě –> jedinec, který nikdy nezakusil lásku a nenaučil se spolupracovat –> život vnímá v podstatě negativně, je podezíravé, nedůvěřuje společnosti ani sám sobě 3. prvorozené dítě –> je mu z počátku věnována veškerá pozornost, při narození druhého dítěte se však situace změní –> rodičovská péče se poté více soustřeďuje na druhorozeného, což může starší dítě pocítit jako křivdu –> vznik žárlivosti, dítě citově trpí a odcizuje se matce 4. druhorozené dítě –> rodí se do sociálně vyv

Témata, do kterých materiál patří